Ewch i’r prif gynnwys
 Elliw Iwan

Elliw Iwan

Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Siarad Cymraeg

Trosolwg

Cyfrifoldebau

Dwi’n gweithio o fewn Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Caerdydd fel Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg ac darparu cyswllt rhwng y Coleg a'r Brifysgol. Rwy'n gweithio gydag Ysgolion Academaidd i ganfod cyfleoedd i ddatblygu darpariaeth academaidd cyfrwng Cymraeg ac yn gweithio'n agos gyda Deon y Gymraeg a Rheolwr yr Academi Gymraeg yn unol ag amcanion ein strategaeth Iaith Gymraeg (Embrace it / Yr Alwad).


Drwy gydweithio gyda’r myfyrwyr, caf gyfle i hyrwyddo’r Gymraeg yn y cyd-destun cyflogadwyedd a phrofiad myfyrwyr.

Gwaith allweddol/arbenigedd

  • Goruchwylio gwaith cyflwyno ceisiadau am Ysgoloriaethau
  • Cydlynu'r gwaith o gyflwyno ceisiadau i ariannu datblygiadau sy'n ymwneud â phynciau a goruchwylio gwaith prosiect yn dilyn ceisiadau llwyddiannus.
  • Cysylltu â rhanddeiliaid mewnol perthnasol ynghylch cyfleoedd i gysylltu datblygiadau darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn fwy penodol â'r agenda gyrfaoedd/sgiliau/ cyflogadwyedd
  • Trefnydd Symposiwm Ymchwil Blynyddol y Gangen a dathliad Dydd Gŵyl Dewi
  • Cysylltu â rhanddeiliaid mewnol perthnasol ynghylch marchnata darpariaeth cyfrwng Cymraeg i ddarpar ymgeiswyr a myfyrwyr presennol
  • Cynrychioli’r Gangen ar Ddiwrnodau Agored
  • Rheoli cyfarfodydd Cangen y Coleg

Bywgraffiad

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd wrth i’r Coleg Cymraeg gael ei sefydlu dros ddegawd yn ôl. Bu'n fraint bod yn dyst i ddatblygiad darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a’i weld yn tyfu o nerth i nerth.  Ffrwyth y bartneriaeth rhwng y Brifysgol a’r Coleg Cymraeg yw hyn, a diolch i gefnogaeth strategol ac ariannol y Coleg Cymraeg, a gweledigaeth a buddsoddiad y brifysgol ei hun.


Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda'r myfyrwyr, sydd yr un mor angerddol am y Gymraeg ag y maent am eu hastudiaethau, beth bynnag fo'u maes dewisol. Mae gallu cefnogi staff a myfyrwyr i greu gweithlu dwyieithog cryf y dyfodol er budd Cymru yn bleser.


Mae’r sefydliad, y staff a’r myfyrwyr yn deffro i’w balchder o statws unigryw’r Brifysgol fel yr unig Brifysgol yn y Grŵp Russell sydd yn gweithredu’n ddwyieithog.


Edrychaf ymlaen at y ddeng mlynedd nesaf o ddatblygu’r Gymraeg yng Nghaerdydd.

Supervision

Unedau Ymchwil