Ewch i’r prif gynnwys
 Natalie Hughes

Natalie Hughes

Swyddog Cynllunio’r Cwricwlwm

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Rwy'n gyfrifol am gynorthwyo staff academaidd i ddylunio'r cwricwlwm ym meysydd asesu ac adborth. Mae hyn yn golygu gweithio yn y meysydd a restrir isod a gweithio gyda myfyrwyr i wneud yn siŵr eu bod yn rhan o'r broses asesu o'r dechrau i'r diwedd

Gwaith allweddol/arbenigeddau

  • Cynllunio, arwain a chyflwyno nifer o'r digwyddiadau DPP a gynlluniwyd ar asesu ac adborth
  • Cyfrannu at a chefnogi datblygiad yr agenda Ailystyried Asesu, gan gymryd y cyfrifoldeb arweiniol am nifer o becynnau gwaith a nodwyd gan y rhaglen.
  • Cymryd rhan flaenllaw yn y gwaith o werthuso'r gwelliannau sy'n cael eu gwneud i asesu, gan ganolbwyntio'n benodol ar waith gyda myfyrwyr i nodi a mesur effaith y gwelliannau hyn
  • Cyfrannu at ddatblygiad pellach y Tîm Datblygu Addysgol, gan gynnwys mewn meysydd megis cymorth Tiwtoriaid Personol, datblygu/ail-ddatblygu rhaglenni, a blaenoriaethau eraill wrth iddynt ddod i'r amlwg.

Bywgraffiad

Helo Natalie Hughes ydw i, Swyddog Cynllunio’r Cwricwlwm ar gyfer Asesu yn yr Academi Dysgu ac Addysgu. Rwyf wedi gweithio mewn Addysg Uwch ers dros 25 mlynedd. Yn fy rôl flaenorol, roeddwn yn Ddarlithydd mewn Hanes Modern, Ieithyddiaeth a meysydd eraill fel Cynllunio Datblygiad Personol ac Ymarfer Myfyriol. Rwyf hefyd wedi addysgu modiwlau ar Hyfforddi a Mentora a Sgiliau Astudio. Yn fy swydd flaenorol roeddwn yn Uwch Diwtor Personol mewn Uned wedi'i lleoli mewn ysgol academaidd a bûm yn y swydd honno am dros 10 mlynedd. Mae fy rôl bresennol yn cynnwys gweithio gydag ysgolion i gynnig cymorth o ran asesu ac adborth a gall hyn gynnwys cynnal cyrsiau DPP mewn meysydd amrywiol megis Gwella Adborth, edrych ar ddulliau asesu dilys a phynciau eraill, megis defnyddio Cyfarwyddiadau (Rubrics) yn effeithiol. Rwy'n rhan o agenda Ailystyried Asesu’r Brifysgol ac yn cydlynu gweithgareddau'r Grŵp Llywio Ailystyried Asesu a'r is-grŵp ar e-Bortffolios.  Gan fod asesu yn rhan annatod o unrhyw daith ddysgu, fy rôl i yw gwneud yn siŵr bod asesu ac adborth yn cael eu hymgorffori'n deg ym mhob rhaglen academaidd ac wrth weithio gyda myfyrwyr, rydym yn gwneud yn siŵr bod eu llais yn cael ei wrando ym mhob maes.

Supervision

Unedau Ymchwil