Ewch i’r prif gynnwys
 Ada Huggett-Fieldhouse

Ada Huggett-Fieldhouse

Uwch Ddatblygwr Addysg

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Ochr yn ochr â gweddill fy nhîm, rwy'n cynllunio ac yn arwain y Gwasanaeth Datblygu Addysg newydd, a fydd yn anelu at ddarparu cymorth cofleidiol, o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer rhaglenni newydd ac ar gyfer ailgynllunio rhaglenni sy'n bodoli eisoes, yn ogystal â darparu cymorth ar gyfer anghenion penodol.


Byddaf yn gweithio i sicrhau bod pob elfen o'r Academi yn cael ei chynrychioli yn ein gwaith cymorth a arweinir gan ddylunio gyda staff academaidd, er mwyn sicrhau ein bod yn manteisio i'r eithaf ar yr arbenigedd ar draws y sefydliad wrth nodi ac annog arferion addysgu rhagorol.


Mae creu pecyn cymorth sy'n arwain staff drwy'r broses ddylunio, o gysyniadu, dylunio asesiadau, a dylunio'r cwricwlwm, yna i lawr i fanylion dylunio dysgu yn amcan allweddol i mi. Rwy'n gobeithio y bydd yr adnodd hwn yn dechrau casglu rhywfaint o'r wybodaeth sydd gennym yn y Brifysgol am sut mae pethau'n cael eu gwneud, gan gynnwys ysbrydoliaeth o ystod gyfoethog o ffynonellau allanol. Rydym yn bwriadu i'r pecyn cymorth fod yn ddeialogaidd ac yn iteraidd hefyd: gydag astudiaethau achos a gwersi a ddysgodd y rhai sydd wedi'i ddefnyddio yn dod yn rhan o wead y pecyn cymorth. Fy nymuniad personol yw bod y pecyn cymorth yn gefnogol a syml er mwyn rhyddhau lle meddwl i staff, gan ganiatáu iddynt fod yn greadigol ac yn bwrpasol yn eu dyluniad.


Rwy'n credu'n gryf mewn mynd i’r afael â gwaith ac rwy'n gweld natur ryngsectorol fy rôl fel esgus da i gymryd rhan mewn cynifer o drafodaethau ynghylch dysgu ac addysgu ag y gallaf.


Gwaith allweddol/arbenigeddau

Dysgu Gweithredol
Dysgu Wedi'i Gymysgu a'i Fflipio
Dadansoddeg Ddysgu
Dylunio Dysgu

Bywgraffiad

Cyn i mi ymgymryd â'm rôl bresennol, rwyf wedi gweithio fel Dylunydd Dysgu a Datblygwr mewn timau Addysg Ddigidol. Mwynheais yn arbennig edrych ar sut y gall staff gynllunio sesiynau anghydamserol i wneud y gorau o amser ar y campws.


Rwy'n gyn-fyfyriwr ENCAP a dyfarnwyd Gwobr Dell Hymes am Ragoriaeth mewn Sosioieithyddiaeth i mi pan gwblheais fy ngradd israddedig. Mae ieithyddiaeth yn angerdd i mi ac rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i addysgu sawl modiwl yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes (SHARE) Prifysgol Caerdydd.


Roeddwn i'n Athro Saesneg uwchradd ac wedi cwblhau fy Meistr mewn Ymarfer Addysgol wrth addysgu. Yma y datblygais ddiddordeb mewn ysgolheictod o addysgu a dysgu,


Ar nodyn mwy personol, yr hyn sy'n fy nhanio yw gweld dysgu'n dod yn fyw yn yr ystafell ddosbarth (a mannau eraill!). Rwyf wrth fy modd yn gwrando ar athrawon yn myfyrio ar eu dysgu ac yn ei chael hi'n fraint creu lle i ymarferwyr prysur gael y cyfle i feddwl. Rwy'n mwynhau bod yn fwrdd seinio ac rwy'n hoff o baned o de a thaith gerdded yn yr awyr iach i gael ysbrydoliaeth.

Supervision

Unedau Ymchwil