Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu er Lles a Hunanymwybyddiaeth

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Yn ein diwylliant cyflym, llawn straen, rydym yn cael ein hatgoffa'n gyson bod rhaid inni ofalu am ein lles.

Nid yw'n glir ar bob adeg sut i wneud hynny. Mae'r cwrs hwn yn archwilio ffyrdd y gellir defnyddio ysgrifennu fel pecyn cymorth ar gyfer datblygu strategaethau lles personol.

Yn ogystal â'ch cyflwyno i ddamcaniaethau sy'n sail i'r rhesymau pam y gall ysgrifennu fod yn ddefnyddiol ar gyfer lles a hunanymwybyddiaeth, mae'r cwrs hwn yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn ystod eang o ymarferion gyda'r nod o hyrwyddo hunanymwybyddiaeth a meithrin ymdeimlad o les.

Mae’r cwrs yn addas i bawb sydd â diddordeb yn y topig beth bynnag yw eu profiad blaenorol o ysgrifennu. Rhoddir pwyslais ar ymgysylltu ac annog o fewn amgylchedd grŵp cefnogol.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a gweithdai. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Mae pynciau yn debygol o gynnwys:

  • Ysgrifennu er mwyn hunanfynegiant gan gynnwys ymateb i amrywiaeth o ysgogiadau a thestunau
  • Cadw dyddlyfr neu ddyddiadur
  • Ysgrifennu er mwyn eich gwella eich hun, gan gynnwys ysgrifennu rhydd a chatharsis, ac ailadrodd naratifau
  • Ysgrifennu at ddibenion therapiwtig, gan gynnwys deialog tudalennau a llythyron heb eu hanfon.
  • Ysgrifennu at ddibenion hunanofal, gan gynnwys archwilio synhwyraidd trwy’r gair ysgrifenedig
  • Ysgrifennu at ddibenion hunan-ddysgu a thwf , gan gynnwys ysgrifennu myfyriol a bod yn atblygol

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu portffolio Ysgrifennu ar gyfer Lles Myfyriol (1500-2000 o eiriau).

Bydd y portffolio hwn yn cynnwys gwaith mynegiannol a myfyriol a fydd yn dangos dealltwriaeth o rai o egwyddorion allweddol ysgrifennu ar gyfer lles a datblygiad personol. Datblygir y portffolio o'r gwaith a gynhyrchir yn ystod ymarferion yn y dosbarth er bod rhywfaint o ddisgwyliad y bydd dysgwyr yn ymgysylltu â myfyrio ysgrifenedig pellach yn eu hamser eu hunain. Ni chaiff gwaith ysgrifenedig ar gyfer y modiwl hwn ei raddio yn ôl confensiynau marcio ysgrifennu creadigol, ond yn hytrach trwy dystiolaeth o ymgysylltu â thasgau.

Deunydd darllen awgrymedig

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyfeiriadau i brif ddeunyddiau a deunyddiau eilaidd sy’n berthnasol i’r cwrs ac i ddiddordebau penodol y grŵp.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG