Ewch i’r prif gynnwys

Lleisiau o'r Gorffennol: Hanes Cudd y Byd Hynafol

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae stori draddodiadol hanes yr henfyd yn canolbwyntio ar gynnydd a chwymp ymerodraethau Groeg a Rhufain, a llwyddiannau'r arweinwyr eithriadol, oedd yn ddynion ac yn arweinwyr milwrol gyda hanes hir o fuddugoliaethau ar faes y gad.

Yn aml, ystyrir bod cyflawniadau ymerodraethol yn beth cadarnhaol, gwelwn lai o'u heffaith o ran ehangiad, concwest a gorchfygu pobl dramor drwy fodd milwrol. Mae'r modiwl hwn yn archwilio hanes arall y byd hynafol, gan ddwyn i ystyriaeth profiadau pobl a wthiwyd i'r ymylon, yn enwedig yng Ngroeg a Rhufain. Byddwn yn edrych am ochr arall ymerodraethau: y dioddefwyr yr oedd eu bywydau wedi eu dominyddu neu eu bygwth o ganlyniad i ehangiad, neu'r rhai a gollodd eu bywydau o ganlyniad i bŵer imperialaidd.

Ym mha ffordd ellir clywed lleisiau'r gorthrymedig – menywod, caethweision, pobl anabl, plant, troseddwyr a'r tlawd – mewn hanes a ysgrifennwyd bron yn gyfan gwbl gan ddynion elitaidd buddugoliaethus? Caiff cyfranogwyr eu cyflwyno i syniadau modern am ymerodraethau a'r hyn a ddilynodd, a deall y modd y gellir ychwanegu at ffynonellau ysgrifenedig sy'n goroesi drwy ddadansoddi tystiolaeth faterol, sy'n ein galluogi i archwilio nid yn unig profiad pobl a wthiwyd i'r ymylon yn y byd hynafol, ond hefyd y modd y cânt eu cynrychioli.

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes yr henfyd a’r brwdfrydedd i ddatblygu’r diddordeb hwnnw ymhellach. Mae'n rhan o lwybr Archwilio’r Gorffennol, a bydd yn eich arfogi â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a fydd yn eich helpu i astudio cyrsiau eraill ar y llwybr.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys naw uned wedi'u rhannu'n themâu. Mae pob uned yn cynnwys sesiynau wyneb yn wyneb dwy awr o hyd. Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp, gweithgareddau dadansoddi ffynonellau ac ymarferion i ddatblygu eich sgiliau academaidd.

Bydd cyfle hefyd i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, wedi'i hwyluso gan amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol, Dysgu Canolog.

Gwaith cwrs ac asesu

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau dau ddarn o waith asesedig: dadansoddiad ffynhonnell 500 o eiriau a thraethawd 1000 o eiriau. Byddwch yn cael cyngor a chefnogaeth ar gyfer y ddau aseiniad ac adborth manwl am gryfderau a meysydd i'w gwella ar y ddau ddarn o waith.

Deunydd darllen awgrymedig

  • E. D’Ambra, Roman Women (Caergrawnt, 2006)
  • V. Dasen, Dwarfs in Ancient Egypt and Greece (Rhydychen, 1993)
  • P. S. Fass (ed.), The Routledge History of Childhood in the Western World (Llundain, 2013)
  • R.C. Knapp, Invisible Romans: Prostitutes, Outlaws, Slaves, Gladiators, Ordinary Men and Women -- the Romans that History Forgot (Llundain, 2013)
  • S. L. James, S. Dillon, A Companion to Women in the Ancient World (Chichester, 2012)
  • C. Laes, Children in the Roman Empire (Caergrawnt, 2011)
  • D. J. Mattingly, Imperialism, Power, and Identity: Experiencing the Roman  Empire (Princeton, 2011)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU