Ewch i’r prif gynnwys

Eidaleg i Ddechreuwyr – Cam A – (Dwywaith yr wythnos)

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r cwrs hwn yn darparu sgiliau sylfaenol mewn iaith a gramadeg Eidaleg i alluogi myfyrwyr i gyfathrebu ar lefel sylfaenol mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Er bod y pwyslais ar siarad, byddwch hefyd yn dysgu strwythurau gramadegol a phatrymau brawddegau, sy'n hanfodol ar gyfer gwneud cynnydd pellach mewn Eidaleg.

Byddwch yn dysgu sut i ddarllen testunau sylfaenol, deall deialogau dilys, a llunio eich deialogau eich hun trwy ymarferion grŵp neu bâr yn ystod y wers. Byddwch yn cwblhau ymarferion ysgrifenedig yn y cartref.

Er mwyn manteisio i'r eithaf ar y sgiliau siarad rydych yn eu hennill, bydd y cwrs hwn yn cael ei olynu gan fodiwl byrrach sy’n canolbwyntio'n llwyr ar siarad a gwrando.

Dyma'r pynciau sgwrs fydd o dan sylw:

 • siarad am eich hun ac arferion dyddiol
 • gofyn am wybodaeth sylfaenol a’i roi
 • disgrifio pobl a'r corff dynol
 • siarad am ystafelloedd yn y tŷ
 • siarad am ddigwyddiadau yn y gorffennol
 • archebu wrth y bar
 • mynegi amheuon
 • siarad am yr amser

A bydd y cwrs hefyd yn cynnwys yr elfennau gramadeg canlynol:

 • ffurfio cwestiynau
 • enwau a rhywedd
 • y fannod bendant/amhenodol
 • berfau rheolaidd ac afreolaidd
 • amser presennol/passato prossimo
 • rhagenwau personol
 • arddodiaid
 • ansoddeiriau ac adferfau

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gyfranogi, ac anogir y myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau wedi’u cynllunio i gynyddu eich hyder, ac rydym yn ymdrechu’n galed iawn i ddyfeisio ffyrdd o’ch asesu, sy’n ddifyr ac yn addas i oedolion â bywydau prysur.

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei asesu mewn pedair rhan er mwyn asesu pob un o'r sgiliau canlynol: siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Fe’i cynlluniwyd i wella’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu yn ystod y cwrs.

Yn ogystal â’r sesiynau wythnosol, argymhellwn eich bod yn treulio amser yn adolygu ac ymarfer yr hyn a wnaed yn y dosbarth rhwng gwersi.

Deunydd darllen awgrymedig

I'w cadarnhau yn ystod y cwrs.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG