Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Maes yn Ne Swydd Amwythig (Rhan 2)

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Yn yr ehangder hwn ger y ffin rhwng Cymru a Lloegr mae rhai o'i golygfeydd mwyaf deniadol a'r ddaeareg mwyaf amrywiol.

Mae Rhan 2 yn edrych ar greigiau Ordofigaidd a mwynau metelog yn agos at y ffin â Powys, calchfeini ffosilifferaidd iawn Silwraidd ar Wenlock Edge, haenau Tywodfeini Hen a Chochlyd ger Llwydlo, a chreigiau Carbonifferaidd mewn mwyngloddiau a phyllau glo blaenorol ar Clee Hill.

Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol o ddaeareg na'r maes, ac felly mae'r cwrs hefyd yn addas i unrhyw un nad oedd yn gwneud Rhan 1.

Dysgu ac addysgu

Mae’r taith maes yn para 4 diwrnod olynol, gyda phwyslais ar arsylwi ymarferol a chydnabod nodweddion arwyddocaol. 20 o oriau cyswllt.

Bydd myfyrwyr yn dysgu hanfodion gwyddoniaeth daearegol, a daeareg (gan gynnwys tirffurfiau) y maes astudio yn gyntaf, drwy wneud darllen cefndirol o’r daflen wybodaeth a anfonir atynt cyn y cwrs (gan gynnwys testun, mapiau a brasluniau anodedig disgrifiadol); bydd llawer o’r agweddau a ddisgrifir yn y daflen wybodaeth wedyn yn cael eu dangos iddynt yn y maes – a bydd y daflen wybodaeth ar gael iddynt bob amser i gyfeirio ati. Bydd sgiliau maes yn cael eu haddysgu yn ystod y cwrs, gan gynnwys sut i arsylwi a chofnodi, sut i samplu sbesimenau cyfeirio da, a bod yn ymwybodol o agweddau allweddol o ran cadwraeth daearegol a diogelwch, a gweithredu arnynt.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc. Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Cyffredinol

 • Whitten with Brooks. 1974. A Dictionary of Geology. Penguin.
 • Kearey. 1996. The New Penguin Dictionary of Geology. Penguin.
 • Mondadori. 1977. The Macdonald Encyclopaedia of Rocks and Minerals. Macdonald.
 • Geological Museum. 1978. Britain before Man. HMSO.
 • British Museum (Natural History). 1969. British Palaeozoic Fossils. London.
 • Fortey. 2005. Fossils: The Key to the Past. The Natural History Museum.
 • Hunter & Easterbrook. 2004. The Geological History of the British Isles. The Open University.

Penodol

 • Earp and Haines. 1971. The Welsh Borderland. HMSO.
 • Haines and Horton. 1969. Central England.
 • Toghill. 1990. Geology of Shropshire. Swan Hill.
 • Harley. 1988. Wenlock Edge Geology Teaching Trail. Nature Conservancy Council.
 • Allbutt et al. 2002. The Geology of South Shropshire. Geologists’ Association Guide No. 27.
 • Phillips and Stratford. 1999. Shropshire Geology. Phillips Tutorials.*
 • Pearce (ed). 1995. Mining in Shropshire. Shropshire Books.
 • Jankins. 1983. Titterstone Clee Hills Everyday Life Industrial History and Dialect. Published by author.
 • Pybus and Pybus. 1996. Exploring Shropshire Ten Walks that Changed the World. Shropshire Books.

* Llyfr hawdd i'w ddarllen i'r rheiny y mae Daeareg yn newydd iddynt.

Taflenni mapiau i raddfa 1:50 000 Arolwg Daearegol Prydain:

  • 181 'Llwydlo'
  • 151 'Y Trallwng'
  • 152 'Yr Amwythig'
  • 165 'Trefaldwyn'
  • 166 'Church Stretton'

  Arolwg Daearegol Prydain 1: Taflen i raddfa 25 000: The Shelve Inlier.

Gwefannau

Mae’r canlynol yn galluogi myfyrwyr i gyfateb mapiau a gyhoeddwyd gan Arolwg Daearegol Prydain â lluniau lloeren (‘Google Earth’) o dirwedd Prydain.

Mae Ymddiriedolaeth Cloddfeydd Swydd Amwythig (Shropshire Mines Trust) wedi cynhyrchu taflen y gellir ei lawrlwytho o daith tywys o amgylch Snailbeach.

Nid yw’n hanfodol bod y rhai sy’n cyflawni’r cwrs hwn yn darllen unrhyw un o’r cyhoeddiadau a restrir er mwyn iddynt gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus. Yn syml, mae’r rhestr yn rhoi manylion am y cyhoeddiadau a fydd yn ehangu gwybodaeth y sawl sy’n cyflawni’r cwrs ynghylch daeareg yn gyffredinol, a’r pwnc penodol a astudir. Mae rhywfaint o’r cyhoeddiadau uchod wedi bodoli ers sawl degawd, ond ym marn y tiwtor, nid oes unrhyw beth wedi rhagori arnynt hyd yma o ran eu gwerth dysgu. Gellir cael cyhoeddiadau allan o brint o’r fath mewn llyfrgelloedd, a siopau llyfrau ail law gan gynnwys y rhyngrwyd.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.