Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Maes yn Ne Swydd Amwythig (Rhan 1)

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Yn yr ehangder hwn ger y ffin rhwng Cymru a Lloegr mae rhai o'i golygfeydd mwyaf deniadol a'r ddaeareg mwyaf amrywiol.

Mae Rhan 1 yn edrych ar greigiau rhwng y cyfnod cyn-Gambriaidd a'r oes Ordofigaidd: creigiau folcanig hynafol, creigiau ymwthiol a haenau cochlyd ar fryniau Stretton, cwartsitau gwyn ger Wrekin, a thywodfeini a cherrig siâl ffosilifferaidd ar hyd Dyffryn Onny. Nid oes rhaid meddu ar wybodaeth flaenorol o ddaeareg nac o'r ardal hon yn gyffredinol.

Noder y bydd angen ichi wneud eich trefniadau teithio a llety eich hunain, gydag amser a lleoliad cwrdd i'w cadarnhau.

Cynhelir y cwrs rhwng dydd Sadwrn 19 a dydd Mawrth 22 Hydref 2019.

Dysgu ac addysgu

Mae’r taith maes yn para 4 diwrnod olynol, gyda phwyslais ar arsylwi ymarferol a chydnabod nodweddion arwyddocaol. 20 o oriau cyswllt.

Bydd myfyrwyr yn dysgu hanfodion gwyddoniaeth daearegol, a daeareg (gan gynnwys tirffurfiau) y maes astudio yn gyntaf, drwy wneud darllen cefndirol o’r daflen wybodaeth a anfonir atynt cyn y cwrs (gan gynnwys testun, mapiau a brasluniau anodedig disgrifiadol); bydd llawer o’r agweddau a ddisgrifir yn y daflen wybodaeth wedyn yn cael eu dangos iddynt yn y maes – a bydd y daflen wybodaeth ar gael iddynt bob amser i gyfeirio ati.

Bydd sgiliau maes yn cael eu haddysgu yn ystod y cwrs, gan gynnwys sut i arsylwi a chofnodi, sut i samplu sbesimenau cyfeirio da, a bod yn ymwybodol o agweddau allweddol o ran cadwraeth daearegol a diogelwch, a gweithredu arnynt.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc. Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Cyffredinol

 • Whitten with Brooks. 1974. A Dictionary of Geology. Penguin.
 • Kearey. 1996. The New Penguin Dictionary of Geology. Penguin.
 • Mondadori. 1977. The Macdonald Encyclopaedia of Rocks and Minerals. Macdonald.
 • Geological Museum. 1978. Britain before Man. HMSO.
 • British Museum (Natural History). 1969. British Palaeozoic Fossils. London.
 • Fortey. 2005. Fossils: The Key to the Past. The Natural History Museum.
 • Van Rose and Mercer. Volcanoes. The Natural History Museum. ISBN 0-565-09138-7.
 • Hunter & Easterbrook. 2004. The Geological History of the British Isles. The Open University.

Penodol

 • Earp and Haines. 1971. The Welsh Borderland. HMSO.
 • Toghill. 1990. Geology of Shropshire. Swan Hill.
 • Toghill. 1992. Onny Valley. Shropshire Teaching Trail. Geologists’ Association. Guide
 • No. 45*.
 • Toghill and Beale. 1994. Ercall Quarries Wrekin area Shropshire. Geologists’
 • Association Guide No. 48.
 • Allbutt, Moseley, Rayner and Toghill. 2002. The Geology of South Shropshire.
 • Geologists’ Association Guide No. 27.
 • Phillips and Stratford. 1999. Shropshire Geology. Phillips Tutorials*.

* easy reads for the newcomer to geology.

British Geological Survey 1:50 000 scale maps

 • Sheet 152 ‘Shrewsbury’, Sheet 166 ‘Church Stretton’.

Websites

D.S.  Nid yw’n hanfodol bod y rhai sy’n cyflawni’r cwrs hwn yn darllen unrhyw un o’r cyhoeddiadau a restrir er mwyn iddynt gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus. Yn syml, mae’r rhestr yn rhoi manylion am y cyhoeddiadau a fydd yn ehangu gwybodaeth y sawl sy’n cyflawni’r cwrs ynghylch daeareg yn gyffredinol, a’r pwnc penodol a astudir.  Mae rhywfaint o’r cyhoeddiadau uchod wedi bodoli ers sawl degawd, ond ym marn y tiwtor, nid oes unrhyw beth wedi rhagori arnynt hyd yma o ran eu gwerth dysgu. Gellir cael cyhoeddiadau allan o brint o’r fath mewn llyfrgelloedd, a siopau llyfrau ail law gan gynnwys y rhyngrwyd.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.