Ewch i’r prif gynnwys

Uchelgais a gweledigaeth

Ein cenhadaeth yw gwneud cyfraniad sylweddol at yr ymdrech fyd-eang i ddeall a datblygu triniaethau newydd ar gyfer y clefydau sy’n dallu sy’n effeithio ar ein cymdeithas.

Ein nod yw darparu addysg optometrig o ansawdd byd-eang i israddedigion ac ôl-raddedigion gyda syniadau ac ymchwil arloesol a blaengar wedi’u gwreiddio yn ein diwylliant addysgu. Byddwn yn parhau i ymgymryd ag ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol yn y gwyddorau sylfaenol a chlinigol sy'n ymwneud â golwg.

Gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Ehangu'r ddarpariaeth o addysg optometrig

Rydym wedi bod yn un o’r Ysgolion Optometreg fwyaf adnabyddus a llwyddiannus yn rhyngwladol ers blynyddoedd. Mae rôl sylweddol ein hymchwil a'r proffil uchel sydd ganddo o fewn datblygu deunyddiau addysgu newydd yn ein galluogi i ddarparu cwricwlwm israddedig ac ôl-raddedig cyffrous o'r radd flaenaf. Mae hyn wedi ein galluogi i ddatblygu a chynnal enw da o ran ein gwaith optometreg ac addysg gwyddorau'r golwg.

Rydym am barhau i ddatblygu darpariaeth addysg optometrig sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif ac sy’n briodol i anghenion y proffesiwn optometrig. Mae derbyn sgôr rhagorol yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr yn flaenoriaeth uchel i ni.

Galluogi ymchwil arloesol i ffynnu

Rydym ar flaen y gad ym maes ymchwil gwyddorau'r golwg - yn fyd-eang mewn nifer o feysydd. Mae'r rhain wedi'u hymgorffori gan ein themâu ymchwil. Byddwn yn parhau i gyfrannu at ddatblygiadau sylweddol o ran deall y system golwg a'i glefydau ac i ddatblygiad triniaethau newydd ar gyfer y clefydau dallu sy'n effeithio ar ddynoliaeth.

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn:

  • defnyddio'r technegau a methodolegau ymchwil fwyaf addas a chyfoes a pharhau i ddatblygu meysydd ymchwil newydd.
  • cynyddu incwm ymchwil drwy'r Cyngor Ymchwil a ffynonellau Ewropeaidd er mwyn galluogi'n hymchwil i barhau i ffynnu.
  • parhau i gyhoeddi ein gwaith ymchwil mewn cyfnodolion ymchwil effaith uchel.
  • lledeanu ein canfyddiadau ymchwil mewn cyflwyniadau proffil uchel mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol.
  • datblygu ymchwil effaith uchel clinigol yn yr Ysgol.
  • meithrin cysylltiadau agosach gyda'n partneriaid diwydiannol, a galluogi ymchwil gyda chydweithwyr diwydiannol.

Cryfhau cysylltiadau lleol a rhyngwladol

Mae gennym rôl sylweddol ym mywyd y gymuned, ac rydym yn cynnal gweithgareddau ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn rhagweld y bydd ein rôl yn datblygu ac y bydd cysylltiadau lleol a rhyngwladol cryf yn parhau i ffurfio.

Mae ymgysylltu’n rhyngwladol yn un o’n prif flaenoriaethau, ac mae gennym gysylltiadau cryf gydag Ysgolion Optometreg yn Ewrop drwy ein rhaglenni Erasmus. Rydym yn cydweithio gydag Ysgolion Optometreg gorau’r byd yn rhyngwladol hefyd.

Mae gennym enw da am recriwtio ac addysgu myfyrwyr rhyngwladol ac ein nod yw datblygu hyn, yn ogystal â galluogi cyfran sylweddol o'n myfyrwyr i ymgymryd â phrofiadau rhyngwladol yn ystod eu haddysg.