Ewch i’r prif gynnwys

Dr Philippa Coales

Gyda thristwch mawr yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth Dr Philippa Coales. Graddiodd Philippa o Ysgol Ffisiotherapi Caerfaddon ym 1981 a bu’n gweithio yn y proffesiwn hyd at ei marwolaeth annhymig. Gweithiodd yn Droitwich, Caerloyw, Cheltenham, Bryste a Swindon fel therapydd clinigol, gan symud ymlaen i ddod yn arbenigwr mewn rheoli cyflyrau cyhyrysgerbydol. Ehangodd Philippa ei harbenigedd trwy drin anifeiliaid hefyd, a ddangoswyd gan ei gwaith gyda milgwn rasio yn Swindon.

Roedd Philippa wrth ei bodd â chŵn a cheffylau, yn berchen arnynt am y rhan fwyaf o'i hoes ac yn sicr roedd ganddi lawer o straeon hwyliog i'w rhannu.  Llwyddodd i gyfuno ei hangerdd ei hun dros geffylau yn llwyddiannus gyda bod yn gefnogwr gweithredol, am dros 20 mlynedd, i Grŵp Gyrru Cerbyd Ceffyl Du i'r Anabl. Defnyddiodd ei cheffyl ei hun (Storm) ac aeth ymlaen i fod yn hyfforddwr cymwys ac yn Ymddiriedolwr.  Cafodd llawer o aelodau bleser mawr o hyn ac mae'r grŵp yn dorcalonnus ar ôl clywed am ei marwolaeth.   Bu Philippa yn ymwneud am nifer o flynyddoedd â chefnogi treialon ceffylau Burghley fel rhan o'r tîm o ffisiotherapyddion (ar gyfer y rhai sy’n marchogaeth).

Cefnogodd Philippa ddigwyddiadau chwaraeon hefyd, fel ymarferydd ac yn goruchwylio myfyrwyr.  Roedd hyn yn cynnwys bod yn rhan o gefnogaeth ffisiotherapi ar gyfer Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 1998 yn Kuala Lumpur. Yn wir, parhaodd i gefnogi chwaraeon mewn sawl ffordd, er enghraifft tylino chwaraeon ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd, ac arholi ar gyfer arholiadau tylino chwaraeon fel rhan o'r Gwasanaethau Perfformiad Chwaraeon. Fodd bynnag, fe neilltuodd ei hamser ei hun hefyd i helpu'r rhai mewn sefyllfaoedd difreintiedig yn fyd-eang. Dangoswyd hyn gan ei thaith i Belarus yn 2000 er mwyn cefnogi menter dan arweiniad myfyrwyr i gynnig cymorth parhaus i gartref plant amddifad ym Minsk. Cynhaliodd y tîm staff asesiadau risg a datblygu rhaglen hyfforddiant ar gyfer carfannau myfyrwyr yn y dyfodol.

Parhaodd Philippa i wella ei datblygiad proffesiynol trwy gydol ei gyrfa gan sicrhau (ymhlith cymwysterau eraill) ei MMACP; MSc; Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg; Diploma Ôl-raddedig mewn Ergonomeg Iechyd; ac yn olaf, y llynedd, PhD (pwnc ei thesis yw poen asgwrn cefn alwedigaethol).

Ym 1994, dechreuodd Philippa weithio ym Mhrifysgol Caerdydd, ac ers hynny mae wedi chwarae rhan allweddol yn addysg myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Trwy gydol ei chyflogaeth roedd ganddi lawer o rolau, cydlynydd clinigol ac arweinydd pwnc ynghyd â datblygu a gweithredu rhaglen MACP ôl-raddedig.  Fodd bynnag, parhaodd Philippa i gefnogi a chynghori ar raglenni eraill y tu allan i Gymru, gan fod yn arholwr allanol i Brifysgol Plymouth, Prifysgol Gorllewin Lloegr, a Phrifysgol Metropolitan Manceinion.  Roedd Philippa yn aelod o Fwrdd Cymru CSP a Phwyllgorau MACP. Cyhoeddodd a chyflwynodd mewn cynadleddau, yn bennaf yn ei maes arbenigol o boen cefn, yn y DU ac yn rhyngwladol.

Cafwyd ymateb anhygoel gyda negeseuon yn llifo i mewn ynglŷn â marwolaeth annhymig Philippa ond nid oes yr un ohonynt wedi ei grynhoi’n well na dweud “roedd hi’n un mewn miliwn”.  Byddwn yn gweld eisiau Philippa yn aruthrol, ac yn anfon ein cariad a'n meddyliau at ei phartner, ei theulu a’i ffrindiau.

Tîm Ffisiotherapi Prifysgol Caerdydd