Ewch i’r prif gynnwys

Datgelu agweddau Cymry tuag at aelodaeth yr UE

27 Chwefror 2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

European Union flag

Er gwaethaf dros ddegawd o gyllid sylweddol gan yr Undeb Ewropeaidd, dim ond 17% o bobl Cymru sy'n credu bod y wlad yn elwa ar aelodaeth UE y DU, yn ôl ymchwil newydd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru'r Brifysgol.

Fe'i cynhaliwyd fel rhan o Arolwg Baromedr Gwleidyddol Cymru a gynhelir yn rheolaidd, a chyflwynwyd y canfyddiadau i gynhadledd Plaid Geidwadol Cymru a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 27 Chwefror.

Pan ofynnwyd, "Os ydynt yn credu bod Cymru'n elwa mwy neu lai ar aelodaeth yr UE na gweddill y DU," dim ond 17% o'r cyfranogwyr oedd o'r farn bod Cymru'n elwa mwy na gweddill y DU ar aelodaeth yr UE. Roedd 30% o bobl o'r farn bod Cymru'n elwa llai ar aelodaeth yr UE na mannau eraill ym Mhrydain, ac roedd 37% yn meddwl bod Cymru'n elwa "tua'r un fath" â rhannau eraill y wlad.

Graph showing polling results 3

Pan ofynnwyd iddynt a fyddent yn cefnogi neu'n gwrthwynebu cynnal refferendwm ar berthynas Prydain ag Ewrop, roedd 59% o blaid rhoi eu barn ar aelodaeth UE y DU, gyda dim ond 22% yn erbyn rhoi eu barn, a 19% yn dweud Ddim yn Gwybod.

Graph showing polling results 2

Hefyd gofynnodd yr arolwg sut y byddai pobl yn pleidleisio mewn refferendwm o'r fath, ac roedd y farn yn llawer agosach. Pe cynhelir refferendwm, byddai 44% o bobl Cymru o blaid aros yn yr UE, byddai 36% o blaid gadael. Roedd yr 20% sy'n weddill naill ai'n ansicr neu heb nodi sut y byddent yn pleidleisio.

Graph showing polling results 1

Gan sôn am y data, dywedodd yr Athro Roger Scully: "Mae Cymru'n eistedd braidd yn anesmwyth yn y canol ar yr UE, rhwng Lloegr sy'n tueddu tuag at amheuaeth a'r Alban lle mae arolygon fel arfer yn dangos agwedd ychydig mwy cadarnhaol tuag at Ewrop.

"Rhywbeth y mae'n rhaid ei fod yn destun pryder i gefnogwyr yr UE yw bod llawer iawn o bobl yng Nghymru fel petaent heb lawer o ymwybyddiaeth o unrhyw fuddion i Gymru o fod yn rhan o aelod-wlad yr UE. Nid yw blynyddoedd o gyllid i Gymru gan yr UE, yn ôl pob golwg, wedi gwneud llawer o argraff ar lawer o'r Cymry."

Roedd yr arolwg yn sail trafodaeth ymylol yng nghynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig, o'r enw "Beth mae Cyhoedd Cymru'n ei Feddwl am yr UE." Ymunodd y ceidwadwyr Cymreig David Melding, Aelod Cynulliad dros Ganol De Cymru, David Davies, AS Mynwy, a Dr Kay Swinburne, ASE y Ceidwadwyr dros Gymru, â Roger Scully i drafod y canfyddiadau.

Cynhaliwyd yr arolwg ar ran Prifysgol Caerdydd gan YouGov. Roedd gan yr arolwg sampl o 1,036 o oedolion o Gymru ac fe'i cynhaliwyd rhwng 19 a 21 Ionawr 2015.