Ewch i’r prif gynnwys

Siarter y Myfyrwyr

13 Awst 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Stephen Denyer
Professor Stephen Denyer, Chair of the Student Charter Development Group

Yr Athro Stephen Denyer, Cadeirydd Grŵp Datblygu Siarter y Myfyrwyr, yn rhoi cipolwg i'n Siarter Myfyrwyr newydd a'r hyn mae'n ei olygu i Brifysgol Caerdydd a'i myfyrwyr.

Yng nghyfarfod cyntaf Grŵp Datblygu Siarter y Myfyrwyr ym mis Awst 2011, lle cefais wahoddiad i fod yn Gadeirydd, ni allwn beidio â holi, "Beth yn union yw diben Siarter y Myfyrwyr?"

Cefndir hyn oedd bod Grŵp Siarter Myfyrwyr Cenedlaethol, a gomisiynwyd gan y Gweinidog Gwladol dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth, wedi cadarnhau Siarterau Myfyrwyr ac wedi cynghori y dylai pob Sefydliad Addysg Uwch gyhoeddi dogfen o'r fath. Yn dilyn hyn, dywedodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ei bod yn ofynnol i bob Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru gyflwyno Siarter y Myfyrwyr.

Daeth i'r amlwg yn fuan fod Siarter y Myfyrwyr yn golygu mwy i Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr na dim ond cyfle i fodloni gofynion allanol. Drwy ddatblygu'r Siarter rydym wedi cael y cyfle prin i gymryd cam yn ôl o ymdrechion parhaus y Brifysgol i ddatblygu ein profiad i fyfyrwyr a myfyrio ar yr hyn rydym eisoes yn ei wneud ar gyfer profiad ein myfyrwyr.

Un o ddibenion allweddol Siarter y Myfyrwyr yw amlinellu'n glir yr hyn y gall ein myfyrwyr ei ddisgwyl gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, a'r hyn y mae'r Brifysgol yn ei ddisgwyl gan ei myfyrwyr. Bu angen i ni sicrhau bod ei gynnwys yn seiliedig ar ddulliau cyflenwi a phrofiadau'r presennol, ac nid y rhai rydym yn anelu atynt.

Yn ystod y 12 mis diwethaf, paratowyd y Siarter mewn partneriaeth agos rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr. Rydym wedi ymgynghori'n helaeth â myfyrwyr a staff a chymeradwywyd y ddogfen derfynol yn ddiweddar gan Gyngor y Myfyrwyr a Senedd a Chyngor y Brifysgol.

Mae'r Siarter yn cynnwys wyth cymuned, gyda phob un yn adlewyrchu nodweddion profiad y myfyriwr yn y Brifysgol, ac mae'n darparu gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol. Gall y myfyrwyr a'r staff archwilio'r cymunedau hyn ar dudalennau gwe Siarter Myfyrwyr Caerdydd, sydd hefyd yn arwain at wybodaeth ymarferol a pherthnasol arall ar eingwefan.

Wrth drafod Siarter y Myfyrwyr gyda'n myfyrwyr, weithiau gofynnir i mi, 'Beth fydd yn digwydd os fydd rhywbeth yn ateb fy nisgwyliadau?' Fy nghyngor i bawb yw y dylent roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl. Mae ein tudalennau Siarter y Myfyrwyr ar y we yn rhoi cyngor i fyfyrwyr ynghylch lle i fynd os na fydd agwedd ar eu profiad yn ateb eudisgwyliadau.

Hoffwn ddiolch i bawb a fu'n rhan o'r gwaith o ddatblygu ein Siarter Myfyrwyr, a phopeth mae'n ei gynrychioli. Rwy'n teimlo'n hyderus y gallaf ateb fy nghwestiwn cychwynnol nawr: mae Siarter y Myfyrwyr yn helpu i ddiffinio cymuned   a'r berthynas sydd ganddi â'i myfyrwyr; mae'n gosod y ffordd i bopeth sy'n allweddol am brofiad Caerdydd, er mwyn i'n holl fyfyrwyr fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a gynigiwn iddynt.

Mae Siarter y Myfyrwyr yn ddogfen fyw a fydd yn cael ei datblygu bob blwyddyn wrth i'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr barhau i wella'r profiad ysbrydoledig a chyfoethog a ddarparwn i'n myfyrwyr.

Os hoffech roi adborth ar ein Siarter y Myfyrwyr, ewch i'r wefan yn:www.caerdydd.ac.uk/for/current/student-charter/feedback/

Rhannu’r stori hon