Ewch i’r prif gynnwys

Cynorthwyo myfyrwyr Lefel Uwch

12 January 2012

Supporting A-level students
Lauren Powell (right) and Laura Murphy, both Cardiff and Vale College, revising Physics

Mae'r Brifysgol wedi bod yn cynnal sesiynau adolygu am ddim ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch lleol fydd yn sefyll arholiadau Cemeg a Ffiseg.

Cafodd pob myfyriwr o ysgolion gwladol dinesig Caerdydd y cyfle i ddod i'r Brifysgol i'w helpu nhw baratoi ar gyfer eu harholiadau a sefyll papurau ffug.

Mae'r sesiynau adolygu cychwynnol yn rhan o ddosbarthiadau meistr sy'n rhoi tri diwrnod o gymorth, gan gynnwys dau ddiwrnod o adolygu parhaus cyn ymweld â'r Brifysgol ar y diwrnod olaf. Yn ogystal â chyfleoedd i adolygu, mae myfyrwyr hefyd yn cael cyngor am beth i'w wneud ar ôl yr arholiad, gan gynnwys cyflwyno ceisiadau i brifysgolion a'r gyrfaoedd sydd ar gael iddynt ar sail y pynciau y byddant yn eu dewis. Mae'r disgyblion hefyd yn cael y cyfle i gwrdd â staff academaidd a allai fod yn ddarlithwyr iddynt yn y dyfodol, yn ogystal â chael blas ar sut beth yw bod yn fyfyriwr mewn prifysgol.

Meddai Louise Gray, Rheolwr Ehangu Mynediad yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd: "Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ym Mhrifysgol Caerdydd ac rydym am gael rhagor o geisiadau gan bobl ifanc talentog. Mae'r sesiynau adolygu wedi'u paratoi i gynyddu'r nifer sy'n llwyddo yn y pynciau hyn gan gynyddu nifer y myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyflwyno cais i fynd i'r brifysgol yn y pen draw."

Susan Miles, sy'n ddarlithydd Ffiseg/Rheolwr Ansawdd a Gweithredoedd yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, fu'n cynorthwyo'r myfyrwyr yn y sesiynau adolygu Ffiseg. Meddai: "Roedd y diwrnodau adolygu dwys yn y Brifysgol o les mawr i'r myfyrwyr Uwch Gyfrannol. Rhoddodd y rhain gyfle gwerthfawr i'r myfyrwyr baratoi ar gyfer eu harholiadau ym mis Ionawr. Gyda lwc, byddant yn cael canlyniadau ardderchog. Roedd gallu gweithio mewn prifysgol am y dydd yn brofiad gwych i'r myfyrwyr. Bydd llawer ohonynt yn cyflwyno cais i fynd i'r brifysgol y flwyddyn nesaf ac rwy'n siwr y bydd hyn wedi'u hannog. Mae llawer o'n myfyrwyr yn dewis mynd i Brifysgol Caerdydd ar ôl astudio eu cyrsiau yn y coleg. Mae cysylltiadau cryf rhwng Coleg Caerdydd a'r Fro a'r Brifysgol ac rydym yn gobeithio eu cryfhau."

Meddai Lauren Powell, un o'r myfyrwyr a gymerodd ran yn y sesiwn adolygu Ffiseg: "Roedd yn gyfle i mi a'r myfyrwyr eraill fod mewn lle digynnwrf lle gallwn astudio ac adolygu gyda'n cyd-fyfyrwyr. Fedra i ddim rhoi digon o glod i'r rhai a gymerodd ran, a diolch o galon i'r rhai a roddodd o'u hamser eu hunain i gynorthwyo ein paratoadau olaf cyn ein harholiadau."

Mae'r Brifysgol yn bwriadu cynnal rhagor o sesiynau adolygu cyn arholiadau'r haf.

Rhannu’r stori hon