Ewch i’r prif gynnwys

Arweinydd partneriaethau yn ymuno â'r Bwrdd Arloesedd

23 Tachwedd 2021

Mae arweinydd Partneriaeth Strategol Prifysgol Caerdydd, Nadine Payne, wedi’i phenodi’n aelod o fwrdd Cyngor Cynghori Cymru ar Arloesedd (IACW).

Sefydlwyd y Cyngor yn 2014, ac mae’n cynghori Llywodraeth Cymru ar ystod eang o faterion arloesedd i geisio tyfu a chynnal economi Cymru a gwella cyfoeth a lles pobl Cymru.

Nadine Payne

Nadine yw arweinydd Tîm Partneriaethau Strategol Prifysgol Caerdydd. Mae’r tim hwn yn datblygu partneriaethau hirdymor sy'n fuddiol i bawb ac yn cynnig gwasanaeth cyfannol i bartneriaid allanol sy'n cefnogi eu gwaith ym meysydd ymchwil, talent a chenhadaeth ddinesig.

'Rwy'n falch iawn o gael fy mhenodi’n aelod o'r Cyngor, ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru i greu cenedl ffyniannus a chydlynol sy'n cael ei harwain gan arloesedd," meddai Nadine.

“Rydw i wedi bod yn ceisio defnyddio ein rhagoriaeth ymchwil i gefnogi’r gwaith o ddatblygu clystyrau llwyddiannus, creu ffynonellau talent, amlygu rhagoriaeth ranbarthol a chyfleoedd i dyfu i ddenu buddsoddiad sylweddol a, gyda lwc, dyma’r math o brofiad a allai fod o fudd i IACW. Mae gan Gymru gyfle i ysgogi gweithgareddau ac ymyriadau mewn meysydd allweddol i sbarduno ffyniant yn y dyfodol, gan godi'r proffil yng Nghymru, y DU a thu hwnt er mwyn sicrhau budd economaidd a chymdeithasol."

Mae Nadine wedi bod yn ymwneud ag arloesedd yng Nghymru ers dros 15 mlynedd. Mae wedi bod yn flaenllaw wrth arwain prosiectau, gweithredu strategaethau, a chyflwyno gweithgareddau arloesedd ar raddfa fawr ar draws amrywiaeth o sectorau gan gynnwys seiberddiogelwch, data a deallusrwydd artiffisial, gwyddorau bywyd a gweithgynhyrchu.

Mae ei gwaith presennol yn cynnwys y Ganolfan Arloesedd Seiber, consortiwm gwerth £21m i greu newid sylweddol ar gyfer rhagoriaeth bresennol Cymru ym maes seiberddiogelwch, gyda llwybr arloesedd wedi’i gydlynu. Mae wedi bod yn ymwneud â Chyflymydd Cenedl Ddata Cymru (WDNA), cam cyntaf gwerth £18m i Gymru, i roi dealltwriaeth a rhagwelediad newydd o wyddoniaeth data a dealltwriaeth artiffisial. Mae hefyd yn cyflymu trawsffurfio diwydiannol ac yn gysylltiedig â datblygiad clwstwr pwysig Iechyd yr Ymennydd gyda phartneriaid diwydiannol rhanbarthol a rhyngwladol, y GIG, Llywodraeth Cymru a CCR.

Croesawodd cyd-gadeiryddion Cyngor Cynghori Arloesi Cymru, David Notley a Karen Cherrett, yr apwyntiad.

"Rydym yn falch iawn o groesawu Nadine i'r Cyngor ac edrychwn ymlaen at weithio gyda hi a'r rhanddeiliaid eraill a gynrychiolir, ar yr agenda arloesi gynyddol bwysig yng Nghymru. Mae arloesi ar sawl ffurf a gall chwarae rhan hanfodol wrth effeithio ar yr holl heriau mawr sy'n Mae Cymru yn wynebu'r amgylchedd i'r economi a'r sector cyhoeddus. Bydd hanes a phrofiad Nadine yn y sectorau arloesi a chyfnewid gwybodaeth Addysg Uwch yn amhrisiadwy."

Dywedodd Dave Bembo, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol Caerdydd: "Bydd penodiad tair blynedd Nadine i'r Cyngor yn ychwanegu dyfnder a mewnwelediad at ddull 'arbenigo clyfar' Llywodraeth Cymru a nodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae gwaith Nadine gyda Chaerdydd eisoes yn cynnwys cefnogi datblygu 'clystyrau' diwydiannol o arbenigedd. Mae Nadine yn angerddol am greu Cymru fwy llewyrchus ac arloesol. Mae’n aelod gweithgar o'r ecosystem arloesedd rhanbarthol, ac yn aelod o fwrdd llywio Seiber Cymru."

Mae IACW yn monitro cynnydd yn erbyn Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru: Ffyniant i Bawb. Bydd yn cynghori ac yn diweddaru ar dueddiadau a datblygiadau sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys nodi cryfderau presennol a chyfleoedd yn y dyfodol.

Addysgwyd Nadine ym Mhrifysgol Abertawe a graddiodd gyda BSc mewn Seicoleg. Mae ganddi hefyd gymwysterau gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheoli (ILM) a'r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM).

Rhannu’r stori hon