Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau addysg am ddim ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

12 October 2020

Muslims in Britain online course

Mae Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain: ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 yn gyfres o adnoddau addysgu am ddim sy'n ymchwilio i sut beth yw bod yn Fwslim ym Mhrydain heddiw.

Mae adnoddau Cyfnod Allweddol 3 yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho, eu golygu a'u rhannu. Fe'u dyluniwyd er mwyn eu defnyddio ar y cyd â'r cwrs DPP ategol (sy'n codi ffi). Mae rhagor o wybodaeth am y cwrs DPP isod.

Cael gafael ar yr Adnoddau Addysgu a'u defnyddio

Er mwyn cael gafael ar yr adnoddau addysgu, llenwch yr arolwg byr hwn a byddwn yn anfon dolen atoch i gael gafael ar yr adnoddau. (Byddwch yn ofalus eich bod yn gwirio eich ffolder ebost sothach).

Mae'r adnoddau addysgu hyn yn cynnwys naw gwers ac asesiad, sy'n canolbwyntio ar y prif gwestiwn ymchwil: 'sut beth yw bod yn Fwslim ym Mhrydain heddiw?'.

 • Sut allwn ni ddeall crefydd mewn cymdeithas?
 • Beth mae Islam yn ei olygu i Fwslimiaid?
 • Sut mae Mwslimiaid yn dilyn ffynonellau crefyddol doethineb ac awdurdod heddiw?
 • Sut mae Mwslimiaid yn ymarfer eu crefydd?
 • Beth yw hanes Mwslimiaid ym Mhrydain?
 • Ble lleolir cymunedau Mwslimaidd?
 • Beth yw mosg?
 • Sut mae Mwslimiaid yn mynegi eu ffydd yn y celfyddydau?
 • I ba raddau mae Mwslimiaid ym Mhrydain yn profi Islamoffobia?

Mae pob un o'r gwersi'n cynnwys y canlynol:

 • Cyflwyniad PowerPoint Athro
 • Taflen waith disgybl
 • Cynllun gwers
 • Adnoddau cysylltiedig eraill

Caiff pob gwers ei ddylunio gyda Chyfnod Allweddol 3 uwch mewn cof, ac maent yn para tuag awr. I gael y profiad gorau, argraffwch yr adnoddau hyn mewn lliw.

Roedd yr adnoddau addysgu'n cael eu hystyried fel gwersi ymarferol ac hefyd fel ysgogiadau ar gyfer syniadau addysgu. Rydym wedi sicrhau bod modd lawrlwytho a golygu'r adnoddau hyn yn llawn, ac maent wedi'u dylunio mewn ffordd fodiwlaidd er mwyn ei gwneud mor hyblyg a hawdd eu defnyddio â phosibl.

Gan hynny, nid oes unrhyw ffordd gywir o ddefnyddio’r adnoddau hyn. Gellir eu defnyddio fel cynllun gwaith cyfan, yn unigol neu gellir cymryd elfennau allan a'u defnyddio mewn gwersi a ddyluniwyd eisoes. Rydym yn eich annog i addasu ac arbrofi gyda'r adnoddau hyn i ddiwallu anghenion eich ysgol a'ch dosbarthiadau.

Er mwyn lawrlwytho'r adnoddau addysgu llenwch yr arolwg hwn a dilynwch y ddolen a anfonwyd atoch.

Cwrs DPP Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain

Mae cwrs DPP ategol (sy'n codi ffi) hefyd ar gael sy'n cynnwys y gwaith o addysgu'r adnoddau hyn, gyda phob sesiwn yn efelychu'r gwersi a amlinellwyd yn yr adnoddau a geir am ddim. Er mwyn dysgu rhagor am y cwrs DPP a chadw eich lle, edrychwch ar dudalen y cwrs.

Ymwadiad

Mae'r adnoddau addysgu ar hyn ar gael i'w lawrlwytho, eu golygu a'u rhannu'n rhydd, er mwyn eu gwneud mor hygyrch â phosibl i athrawon eu defnyddio. Yng Nghanolfan Islam-y DU, rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn gwneud ein gorau i gefnogi Addysg Grefyddol mewn ysgolion, ac adlewyrchir yr ymrwymiad hwn yma.

Fodd bynnag, rydym yn dibynnu ar gael cyllid allanol i ddatblygu'r adnoddau hyn a'u cadw'n rhad ac am ddim. Os ydych yn defnyddio'r adnoddau hyn, a hoffech fwy o brosiectau tebyg i gael eu cynnal yn y dyfodol, gofynnwn i chi roi adborth i ni y gallwn ei ddefnyddio i arddangos gwerth ac effaith y gwaith hwn. Bydd hyn yn ein helpu ni, ac eraill, i berswadio cyllidwyr posibl a sefydliadau o werth prosiectau fel hyn, sy'n annog athrawon ac academyddion i weithio gyda'i gilydd.

Gan hynny, rydym wir yn eich annog i roi gwybod i ni sutpham rydych yn defnyddio'r adnoddau addysgu, yn ogystal â pha effaith y maent wedi'u cael ar eich addysgu/gwaith dysgu eich disgyblion. At hyn, anogwch eraill i gael gafael ar yr adnoddau drwy'r safle hwn, ac i rannu adborth. Mae cael gafael ar yr adnoddau hyn drwy'r wefan hon yn ein galluogi i gael darlun o ba mor eang y defnyddir yr adnoddau, sy'n ein helpu i arddangos eu gwerth.

Yn seiliedig ar raglen lwyddiannus iawn Canolfan Islam-y DU, Mwslimiaid ym Mhrydain: Newidiadau a Heriau MOOC, ac ymateb i alwadau er mwyn gwella cynrychiolaeth crefydd yn Addysg Grefyddol (Comisiwn ar Addysg Grefyddol 2018), mae'r adnoddau addysgu hyn yn defnyddio ymagweddau cymdeithasegol at grefydd i ganolbwyntio ar sut mae Mwslimiaid ym Mhrydain yn deall ac yn byw eu crefydd yn eu bywydau bob dydd.

Datblygwyd yr adnoddau addysgu hyn ar y cyd ag athrawon Addysg Grefyddol ledled y DU a sefydliadau cysylltiedig eraill, megis Addysg Grefyddol Heddiw. Rhagor o wybodaeth am y prosiect.

Rydym wrth ein bodd bod Addysg Grefyddol Heddiw wedi cymeradwyo'r cwrs DPP, a'r adnoddau addysgu Cam Allweddol 3 cysylltiedig. Dyma'r testun cyfan gan Addysg Grefyddol Heddiw:

Mae'r adnoddau addysgu a dysgu newydd gan Ganolfan Islam y DU Prifysgol Caerdydd yn cynnig cwrs DPP gwych i athrawon AG gyda chynlluniau ystafelloedd dosbarth cysylltiedig a deunyddiau ar gyfer CA3. Mae Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain yn defnyddio dull cymdeithasegol wrth astudio Mwslimiaid ym Mhrydain, gan ymgorffori data cyfoes ac ysgoloriaeth wedi’i churadu gan Ganolfan Islam y DU. Fel canolfan adnabyddus ar gyfer astudio Islam, mae arbenigedd Islam y DU yn cynnig rhywbeth unigryw i athrawon AG, gan fynd i'r afael â rhai problemau mawr cwricwla AG.

Yn hytrach na chyflwyniadau haniaethol, wedi’u hanfodoli o gredoau allweddol Islam, er enghraifft, mae'r ffocws ar fathau cyfoes o Islam a realiti cymdeithasol Mwslim sy'n byw ym Mhrydain. Mae athrawon a disgyblion yn dod ar draws lleisiau Mwslimiaid drwy glipiau fideo ac erthyglau, gan eu galluogi i fabwysiadau dull cymdeithasegol mewn AG. Mae'r adnodd hwn yn cefnogi athrawon i ddatblygu eu gwybodaeth eu hunain a gwybodaeth eu disgyblion am Islam a Mwslimiaid yn sylweddol, yn ogystal â'u cyflwyno i wybodaeth ddisgyblaethol – megis sut mae cymdeithaseg yn defnyddio dulliau meintiol ac ansoddol i greu a gwerthuso gwybodaeth.

Mae Islam ymhlith y pynciau mwyaf poblogaidd yn CA3 ac addysgu ar lefel TGAU, ac mae'r adnodd hwn yn cynnig DPP ystyrlon a manwl ar gyfer athrawon a ffyrdd diddorol o archwilio'r ffordd y mae Mwslimiaid yn byw. Mae'n gosod yr astudiaeth o Islam mewn cyd-destunau adnabyddus, gan ddarparu cyfleoedd ystyrlon a diddorol i ddysgu.

Bydd cyfoeth o adnoddau cysylltiedig ar gael i athrawon, gan gynnwys ymchwil ddiweddar, arloesol, i ehangu a chynyddu eu gwybodaeth eu hunain am eu pwnc. Mae'n newyddion gwych bod yr adnoddau hyn ar gael yn rhydd a bellach ar gael yn ddigidol. Mae hyn yn helpu i sicrhau y gall pawb ymgysylltu'n llawn â'r cwrs.

Ar ôl adolygu'r cwrs a'i drafod gyda thîm prosiect Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain, mae'n bleser gennym argymell y cwrs a'i adnoddau cysylltiedig.

We are also proud that the Muslim Council of Wales has endorsed our CPD course and free teaching resources:

The Muslim Council of Wales is very pleased to support and endorse the Discovering Muslims in Britain lesson material and teacher training. The resources have been produced by the Centre for the Study of Islam in the UK at Cardiff University, which has a long history of positive relationships and engagement with broader Muslim institutions and communities, and this ethos is reflected in the resources produced.

Religious Education is a valuable and important component of every young person’s education, and it has an important role to play in preparing the individual for life in a diverse and multi-religious Britain. The teaching of Islam is even more important in order to counter misconceptions about Islam and Muslim communities. This is why the Muslim Council of Wales is very pleased to see that academic expertise and research has been utilised in order to prepare lessons and training material that capture the diversity of Muslim experience in Britain

It is especially valuable that the material foregrounds the voices and experiences of Muslims themselves. This helps show Islam is not a foreign religion, but one lived and practised by millions of people in Britain today.

We are really pleased to see a focus on Cardiff throughout, reflecting a City with some of the oldest and most established Muslim communities in Britain.

Dr Abdul-Azim Ahmed
Secretary General 
Muslim Council of Wales

Addysg Grefyddol Heddiw

NATRE

Cyngor Mwslimiaid Cymru

Dr Carl Morris

Amanda Morris

Hamidah Begum

Mobeen Butt a Menter Amgueddfa Mwslimiaid

Myfyrwyr Ysgol St Teilo's, Caerdydd

Cyfranogwyr grŵp ffocws, arolwg ac astudiaeth beilot

Cymuned addysgu Addysg Grefyddol

Staff Canolfan Islam-y DU a chymuned myfyrwyr ôl-raddedig.

Canolfan Cefnogaeth Addysg ac Arloesedd (CESI)

Uned DPP

Cysylltwch â ni

Os hoffech siarad â thîm Canolfan Islam-y DU am yr adnoddau addysgu hyn, cysylltwch â:

Canolfan Islam-y DU

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y cwrs DPP ategol neu unrhyw gyfle arall i ddatblygu'n broffesiynol, mae croeso i chi gysylltu â'r Uned DPP yn:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus

Rhannu’r stori hon

Cwrs DPP ar-lein ategol ar gyfer athrawon Addysg Grefyddol, sy'n ystyried sut brofiad yw bod yn Fwslim ym Mhrydain.