Ewch i’r prif gynnwys

Cyhoeddi ysgoloriaeth PhD newydd wedi'i hariannu'n llawn

8 January 2019

Ysgoloriaeth i gefnogi cyfathrebu effeithiol ym maes gofal dementia yng Nghymru

Dyfarnwyd ysgoloriaeth unigryw i gynorthwyo i ddeall y penderfynyddion ieithyddol, pragmatig a pherthynol cyfathrebu effeithiol ym maes gofal dementia yng Nghymru. Mae’n ddyfarniad Cydweithredol a ariennir gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol i Gymru ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Bydd y myfyriwr llwyddiannus yn astudio yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu byd-enwog, sydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd.

Nod y prosiect yw datblygu a gwerthuso hyfforddiant cyfathrebu ar sail ieithyddol i ofalwyr pobl â dementia yng Nghymru. Goruchwyliwr y prosiect yw'r Athro Alison Wray.

Gan gydweithio â phartner y prosiect, Menter Gymdeithasol Six Degrees, gyda ffocws penodol ar ei fenter Sgyrsiau Grymus, mae tair agwedd i’r ymchwil:

  1. Deall beth sy'n atal gofalwyr proffesiynol a theuluoedd rhag cyflawni eu dyheadau wrth gyfathrebu â phobl sy'n byw gyda dementia
  2. Defnyddio damcaniaethau cyfathrebu ac iaith sy'n berthnasol i'r cyd-destun dementia, i fodelu llwybrau posibl ar gyfer gwell cymorth, gan gydnabod bod canfyddiadau weithiau'n deillio o ymwybyddiaeth o'r heriau gwirioneddol a'u hachosion.
  3. I ddeall ymarferoldeb cyflwyno syniadau newydd i ofalwyr prysur, ac archwilio, yng nghyd-destun Cymru, y gwaith o ddatblygu cymorth hyfforddi effeithiol ym maes cyfathrebu.

Cyfweliadau, arsylwi a dadansoddi disgwrs yw'r dulliau a ragwelir ar gyfer casglu data.

Bydd y myfyriwr wedi'i leoli yng Nghaerdydd, yn cynnal ymchwil yng Nghymru, yn treulio hyd at chwe wythnos y flwyddyn gyda Six Degrees yn Salford, i ymchwilio i'w ddull o roi hyfforddiant cyfathrebu i ofalwyr dementia.

Bydd mentora, hyfforddiant a gofod swyddfa yn cael eu darparu gan Six Degrees, ynghyd â chyfraniad tuag at y costau sy'n gysylltiedig â theithio a llety ar gyfer y cyfnodau oddi cartref.

Mae'n bosibl y bydd ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg yn dymuno cynnig ffocws ar ofal yn y Gymraeg, ond nid yw hyn yn ofynnol.

Mae'r Ganolfan yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol ar gyfer yr ysgoloriaeth PhD gydweithredol hon a ariennir yn llawn.

Mae’r ysgoloriaeth ar gyfer mynediad ym mlwyddyn academaidd 2019-20 yn unig. Mae'r dyfarniad ar gael naill ai ar gyfer cwblhau hyfforddiant ymchwil Meistr yn y flwyddyn gyntaf, ac yna 3 blynedd o gyllid ymchwil ar gyfer PhD (a elwir yn 1 + 3), neu fel PhD mynediad uniongyrchol 3-blynedd (a elwir yn +3).

Mae ysgoloriaethau ESRC yn hynod gystadleuol, a dylai ymgeiswyr fod â chefndir academaidd rhagorol yn y gwyddorau cymdeithasol ac â gradd dosbarth 1af neu farc da yn adran uchaf yr ail ddosbarth. Bydd ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n meddu ar radd Meistr hyfforddiant ymchwil berthnasol (neu gefndir cyfatebol ym maes hyfforddiant ymchwil) yn cael eu hystyried am ddyfarniad +3. Mae dyfarniadau llawn (ffioedd a thaliad cynhaliaeth) ar gael i Ddinasyddion y DU a myfyrwyr yr UE sy’n gallu bodloni gofynion preswylio’r DU.

Mae manylion llawn am yr ysgoloriaeth a sut i wneud cais trwy wasanaeth cais uniongyrchol y Brifysgol ar gael i'w lawrlwytho yn y ddogfen atodedig . Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw hanner dydd, 1 Chwefror 2019.

Share this story