Ewch i’r prif gynnwys

Canllaw am offer cyfrifiadurol i fyfyrwyr Pensaernïaeth newydd

Canllawiau i fyfyrwyr Pensaernïaeth sy'n dymuno prynu eu cyfarpar cyfrifiadurol eu hunain.

Prynu eich offer cyfrifiadurol eich hun

Er bod yr ysgol yn cynnig mynediad at amrywiaeth eang o offer TG trwy gydol holl flynyddoedd eich astudiaethau, gan gynnwys cyfrifiaduron bwrdd gwaith, sganwyr, argraffwyr 2D a 3D, torwyr laser a phlotyddion, gallai fod yn arbennig o ddefnyddiol prynu'ch gliniadur neu eich dyfais cyfrifiadur bwrdd gwaith eich hun.

O ystyried yr effaith anrhagweladwy y gall rheolaeth ar y pandemig ei chael ar ymgysylltu personol ac amodau dysgu, ond hefyd oherwydd y gall fod galw mawr am gyfleusterau prifysgol a rennir o bryd i'w gilydd, efallai yr hoffech ystyried sicrhau bod gennych bopeth sy'n caniatáu ichi aros mewn cysylltiad, neu sy’n syml yn prynu amser i chi.

Os ydych chi’n ystyried prynu cyfrifiadur, rydyn ni’n argymell yn gryf mai gliniadur yw hwnnw. Mantais gliniadur yw y byddwch yn gallu ei gario gyda chi yn hawdd, os bydd eich amodau dysgu yn newid, gan gynnwys dod ag ef i'r stiwdios dylunio. Serch hynny, bydd angen i chi gymryd rhagofalon diogelwch, gan na fydd eich gliniadur yn dod o dan bolisi yswiriant y brifysgol.  Mae yswiriant gliniaduron ar gael fel rhan o'r pecyn prynu gan rai cyflenwyr cyfrifiaduron.

Pecynnau meddalwedd ysgolion

Mae'r Ysgol yn cynnig mynediad am ddim i sawl pecyn meddalwedd gan gynnwys y rhai ar gyfer drafftio 2D, modelu 3D, a phecynnau meddalwedd perthnasol eraill, er na fyddwch o reidrwydd yn derbyn addysgu cynhwysfawr ym mhob un ohonynt.

Ein nod yw eich helpu chi i ddatblygu gallu i ddysgu'n annibynnol ac i gydnabod pan fydd angen i chi ddefnyddio pecyn meddalwedd penodol.

Mae'r feddalwedd hon yn cynnwys defnyddio Adobe Creative Cloud Suite, Autodesk, ArcGIS, Rhino 7, Sketch-Up, Ategion v-Ray (ar gyfer Sketch-Up, Rhino a 3Ds Max), Design Builder a Thrwydded Addysg Miro.

Cael mynediad at feddalwedd

Mae hyn yn dibynnu ar y drwydded, ond mae meddalwedd naill ai ar gael i fyfyrwyr ei chyrchu ar eu dyfeisiau personol a / neu drwy gyfrifiaduron labordy'r Ysgol.

Bydd y myfyrwyr yn derbyn trwyddedau unigol ar gyfer:

  • Adobe Creative Cloud
  • Rhino 7
  • Sketch-up
  • Ategion V-Ray
  • Trwydded Addysgol Autodesk

Cyflwynir gwybodaeth ar sut mae cael mynediad at y gwahanol feddalwedd ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Meddalwedd y Brifysgol

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, gallwch gael rhaglenni Microsoft Office 365 heb unrhyw gost ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint ac Outlook sydd ar gael ar gyfer dyfeisiau Windows PC ac Apple Mac.

Gallwch osod cymwysiadau Office 365 ar hyd at bum cyfrifiadur (Windows neu Mac) ac ar hyd at bum dyfais symudol (iOS neu Android) a’u defnyddio cyhyd â’ch bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae gan fyfyrwyr hefyd hawl i osod meddalwedd gwrthfeirws ar ddyfeisiau sy'n eiddo personol i helpu i amddiffyn eu dyfais.

Manyleb cyfrifiadurol ar gyfer myfyrwyr Pensaernïaeth

Ar gyfer myfyrwyr Pensaernïaeth, mae defnydd cyffredin o liniadur yn golygu mwy nag ysgrifennu e-bost, defnyddio taenlenni a chyfansoddi papurau.

Mae'r Ysgol yn cynnig cyfle i chi ddefnyddio meddalwedd sy'n cefnogi datblygiad modelau ac efelychiadau 3D cymhleth sy'n galw am ddyfeisiau mwy pwerus i raddau helaeth ac a all gostio'n sylweddol fwy.

Mae'r fanyleb isod yn gweithredu fel manyleb a argymhellir ar sail y feddalwedd a ddefnyddir yn gyffredin mewn amrywiol fodiwlau a gweithgareddau dysgu. Mae manylion unigol am hyn i’w gweld ymhellach isod:

  • Windows 10 Pro 64bit (System Weithredu)
  • Intel i7 (Prosesydd)
  • 16GB RAM (Cof)
  • Disg Cyflwr Solet 500GB /SSD (Disg Caled)
  • Cerdyn Graffeg 4GB (Cerdyn Graffeg Un Pwrpas Quadro / GeForce / GTX)

Rhagor o wybodaeth am ofynion caledwedd penodol ar gyfer meddalwedd:

Cysylltu â Rhwydwaith y Brifysgol

Gallwch, mae'r rhwydwaith diwifr (wifi) ar gael am ddim i staff a myfyrwyr tra maent ar y campws ar gyfer eu holl ddyfeisiau gliniaduron, tabledi a ffonau symudol personol.

Rhagor o fanylion am gysylltu â rhwydwaith di-wifr i Brifysgol.

Gofynion TG eraill

Fel myfyriwr, cewch le storio yn y cwmwl trwy elfen OneDrive Office 365. Gellir cyrchu hyn o unrhyw borwr neu ddyfais gwe, a gallwch chi rannu ffeiliau yn hawdd, cydweithio ar-lein, a chydamseru ffeiliau rhwng PC, gliniadur, llechen, a storio ar-lein. Mae TG y Brifysgol hefyd yn darparu gwasanaeth storio ffeiliau ar y rhwydwaith i fyfyrwyr.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol prynu gyriant USB allanol cludadwy i gadw ffeiliau a chynnal copi wrth gefn yn ogystal â’r gwasanaethau eraill a grybwyllir uchod. Ystyriwch hefyd brynu casyn o ansawdd da i amddiffyn eich dyfais a llygoden allanol i gynorthwyo gyda gwaith dylunio.

Defnyddio cyfrifiadur Apple Mac

Er bod modd gosod y rhan fwyaf o'r feddalwedd graidd ar ddyfeisiau Apple Mac, mae peth o’r feddalwedd yn cefnogi gosod ar Windows yn unig (e.e. Autodesk REVIT a DesignBuilder) felly argymhellir dyfais Windows. Efallai y bydd defnyddwyr Apple yn gallu gosod a rhedeg Windows ar eu caledwedd Apple a gyflawnir trwy feddalwedd trydydd parti, fodd bynnag, mae hyn yn ddibynnol ar ddyfais ac nid yw'n cael ei gefnogi.

Systemau Gweithredol a gefnogir gan y Brifysgol

Windows 10 yw'r System Weithredu safonol a gefnogir o amgylch y Brifysgol gan gynnwys y labordy cyfrifiaduron a lleoliadau llyfrgell. Sylwer bod Microsoft wedi tynnu’r gefnogaeth i Windows 7 yn ôl yn gynnar yn 2020. O ganlyniad, nid yw'r dyfeisiau hynny bellach yn derbyn diweddariadau diogelwch critigol, ni chânt eu cefnogi mwyach ac efallai na fyddant yn cysylltu â'r rhwydwaith.

Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadurol

Nid yw;n gyfan gwbl angenrheidiol, ond mae bob amser yn werthfawr ymgyfarwyddo â braslunio a drafftio â chymorth cyfrifiadur.

Fel rhan o'r rhaglen BSc ac yn ystod eich blwyddyn gyntaf o astudiaethau, byddwch yn derbyn seminarau rhagarweiniol ar y feddalwedd gyffredin a ddefnyddir. Fodd bynnag, mae'n hanfodol ac yn ddefnyddiol eich bod yn adeiladu'ch hyder yn raddol ym maes dylunio â chymorth cyfrifiadur trwy ymgysylltu â gwahanol ddulliau ac offer. Bydd hyn yn eich galluogi i ddysgu ac arbrofi'n gyflym pan gyrhaeddwch yr Ysgol.