Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru gyda meddyg teulu

Mae cael meddyg teulu (GP) yng Nghaerdydd yn golygu eich bod yn gallu cael mynediad yn hawdd at ofal a meddyginiaeth os bydd angen arnoch.

Cofrestru gyda Meddyg Teulu

Os ydych chi'n treulio'r rhan fwyaf o'r flwyddyn yn eich cyfeiriad Prifysgol nag unrhyw le arall, mae angen i chi gofrestru gyda GP yng Nghaerdydd cyn gynted â phosibl er mwyn derbyn gofal arferol neu frys os fydd ei angen arnoach.

Mae hyn yn bwysig yn enwedig os oes gennych gyflwr iechyd parhaus y mae angen meddyginiaeth arnoch i'w drin, fel asthma, clefyd y siwgr, epilepsi, neu gyflwr iechyd meddwl.

Dod o hyd i'ch meddygfa lleol.

Dewis y GP cywir ar eich cyfer

Dylech ymchwilio er mwyn gweld yr opsiynau yn yr ardal rydych am gofrestru ynddo.

Gallwch gymharu meddygfeydd yn ôl cyfleusterau, gwasanaethau neu eu perfformiad cyn i chi benderfynu. Gofynnwch i'ch ffrindiau, teulu a phobl eraill rydych chi'n ymddiried ynddynt am eu hargymhellion.

Efallai byddwch am gofrestru gyda meddyg sy'n siarad Cymraeg neu feddyg sy'n siarad ieithoedd eraill.

Cysylltwch a'r feddygfa a gofynnwch os ydyn nhw'n derbyn cofrestriadau.

Cofrestru ar-lein

Gallwch gofrestru drwy ddefnyddio Campus Doctor. Er mwyn cofrestru, bydd angen arnoch:

  • eich rhif GIG
  • tref a gwlad eich geni
  • eich cyfeiriad yn ystod y tymor
  • eich hanes meddygol diweddar yn ymwneud ag alergeddau, meddyginiaeth, ystadegau hanfodol, dewisiadau o ran ffordd o fyw ac unrhyw driniaeth sy'n mynd rhagddo neu ddiagnosis.

Bydd gofyn i chi rannu eich Rhif GIG a'ch manylion Meddyg Teulu cofrestredig blaenorol pan fyddwch yn ymrestru ar-lein. Bydd yn gwneud y broses yn haws ac yn gyflymach os gallwch ddarparu'r manylion hyn.

GIG Cymru 11

Mae'r gwasanaeth GIG Cymru 11 ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, a gallwch ei ddefnyddio er gyfer gwybodaeth a chyngor iechyd yn ogystal â gofal sylfaenol brys. Mae'r gwasanaeth yn gyfuniad o wasanaeth Galw Iechyd Cymru a'r gwasanaeth tu allan i oriau gwaith sydd ar gael ar-lein a drwy ffonio: 111.

Mewn argyfwng difrifol neu un sy'n bygwth bywyd, ffoniwch 999.

Gweld fferyllydd

Mae eich fferyllfa leol yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim yn ogystal â thriniaeth ar gyfer ystod o anhwylderau cyffredin. Os oes gennych mân salwch fel peswch, annwyd, dolur rhydd neu gur pen neu fod angen cyngor arnoch am feddyginiaeth gallwch siarad â'ch Fferyllydd Cymunedol.

Dod o hyd i'ch Fferyllydd Cymunedol.

Gweld deintydd

Os oes gennych problemau gyda'ch dannedd fel y dannoedd, deintgig sy'n gwaedu neu'n boenus, dannedd sensitif, neu unrhyw fath o boen wynebol, dylech drefnu apwyntiad gyda deintydd.

Dod o hyd i'ch deintydd lleol.

Gweld optometrydd

Os oes gennych broblemau gyda iechyd eich llygaid fel anafiadau, poen, chwyddo, colli golwg neu aflonyddwch, dylech drefnu apwyntiad gydag optometrydd.

Dod o hyd i'ch optometrydd lleol.

Rhoi organau yng Nghymru

Ar 1 Rhagfyr 2015, mae’r gyfraith ar roi organau yng Nghymru wedi newid. Bydd hyn yn gymwys i bawb sy’n breswylydd yng Nghymru am fwy na 12 mis – gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Efallai byddwch yn cael dewis i optio allan o'r trefniant Rhoi Organau, ond gallwch nodi eich dewis ar y wefan.