Ewch i’r prif gynnwys

Mesurau diogelwch COVID-19

Diweddarwyd diwethaf: 31/03/2022 13:19

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r campws ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd.

Fel y gwyddoch, gall canllawiau ar fesurau diogelwch COVID-19 newid yn rheolaidd. Adeg ysgrifennu hyn, mae Cymru ar lefel rhybudd 0, ac mae'r mesurau diogelwch isod yn adlewyrchu hyn.

Gan ein bod yn gwybod y gall lefelau rhybudd fynd i fyny neu i lawr, efallai y byddwn yn cyflwyno mesurau diogelwch ychwanegol mewn ymateb i newidiadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru. Bydd gwybodaeth am unrhyw newidiadau i'n mesurau diogelwch, a sut maent yn effeithio arnoch chi, yn cael ei rhannu gyda chi drwy negeseuon gan ein Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr a Newyddion i Fyfyrwyr a, phan fydd newidiadau’n cael eu gwneud ar frys, drwy’r Ap Myfyrwyr.

Bydd y mesurau diogelwch a gyflwynwyd gennym yn ein galluogi i gadw'r campws ar agor i bawb a chynnig y profiad gorau posibl. Bydd ein gwasanaeth sgrinio’n rhoi sicrwydd ychwanegol i fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd.

 • Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob rhan o'r campws sydd ar agor i'r cyhoedd - ac fe'u hanogir mewn ardaloedd eraill. Cofiwch ei bod yn ofynnol (neu’n cael ei hargymell) eich bod hefyd yn gwisgo gorchudd wyneb o hyd mewn llawer o fannau cyhoeddus yng Nghymru
 • Rydym yn parhau i lanhau ein holl adeiladau yn rheolaidd, gan gynnwys mannau cyffwrdd rheolaidd fel dolenni drysau
 • Bydd amserlenni ar oriau amrywiol a lleoedd addysgu ychwanegol yn lleihau nifer y bobl sy'n symud o amgylch y campws
 • Os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU sydd wedi cael dim ond un brechiad COVID-19 NEU os ydych chi wedi derbyn un brechiad wedi'i awdurdodi gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (ar gyfer Ewrop), Swissmedic (ar gyfer y Swistir) neu Weinyddiaeth Bwyd a Rhoi Cyffuriau (FDA) dilynwch y canllawiau hyn i gael eich ail frechiad
 • Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol sydd wedi cael un brechiad rhag COVID-19 yn unig gan gorff nad yw wedi’i restru uchod, bydd angen i chi gofrestru â meddyg/ymarferydd cyffredinol cyn cael ail frechiad
 • Os ydych chi'n fyfyriwr o’r DU/rhyngwladol sydd heb dderbyn brechiad COVID-19, dilynwch y canllawiau hyn
 • Rydym yn annog pob myfyriwr heb symptomau COVID-19 i ddefnyddio ein Gwasanaeth Sgrinio yn rheolaidd – p'un a ydynt wedi cael eu brechu neu beidio a ph’un a ydynt wedi cael un brechiad COVID-19 neu ddau
 • Os ydych chi'n datblygu symptomau COVID-19, dylech gael prawf GIG. Dylech wneud yn siŵr eich bod yn cofrestru gyda meddyg teulu hefyd, er mwyn cael mynediad at ofal a chyngor ar faterion gofal iechyd eraill. Mae manylion am sut i wneud hyn yn y pecyn Cefnogi Myfyrwyr
 • Gallwch roi gwybod am brawf positif COVID-19 trwy SIMS
 • Pan fyddwch yn ymrestru, gofynnir i chi hefyd gytuno i’n hymrwymiad cymunedol COVID-19 sy’n amlinellu’r hyn a ddisgwylir gan bawb ar y campws o ran cydweithio i atal lledaeniad COVID-19
 • Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda phartneriaid lleol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Heddlu De Cymru.

Diben gorchudd wyneb yn bennaf yw diogelu eraill drwy leihau trosglwyddiad COVID-19 yn yr aer.

Argymhellir yn gryf bod myfyrwyr a staff yn gwisgo gorchuddion wyneb yn:

 • mannau addysgu
 • ardaloedd sy'n hygyrch i'r cyhoedd
 • unrhyw le na ellir cynnal pellter corfforol.

Argymhellir yn gryf hefyd bod myfyrwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau addysgu. Gallwch ei dynnu wrth ofyn cwestiwn neu gyfrannu at drafodaeth. Wrth addysgu, gofynnir i staff academaidd dynnu eu gorchuddion wyneb i sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu deall yr hyn sy'n cael ei haddysgu (gan gynnwys i'r myfyrwyr hynny sydd efallai'n darllen gwefusau).

Er bod gwisgo gorchudd wyneb bellach yn cael ei argymell yn gryf yn hytrach na’i fod yn ofynnol, mae’n dal yn bwysig bod yn ymwybodol bod y rhai sydd wedi’u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb yn cynnwys:

 • rheiny sydd eisoes yn gorchuddio'u hwynebau oherwydd credoau crefyddol
 • rheiny nad oes modd iddynt wisgo gorchudd wyneb oherwydd rhesymau'n ymwneud ag oedran, iechyd neu anabledd
 • rheiny y byddai'n profi trallod o wisgo gorchudd wyneb.

Yn achos 2 a 3, gallwch lawrlwytho cerdyn eithriad newydd er mwyn dangos eich rheswm dilys am beidio gwisgo gorchudd wyneb, er na fydd gwisgo gorchuddion wyneb yn cael ei orfodi mwyach fel o'r blaen.

Mae gwybod pwy sydd â COVID-19 yn hanfodol er mwyn ei atal rhag lledaenu. Ein strategaeth yw cynnig rhaglen sgrinio barhaus ar gyfer COVID-19 i'n holl fyfyrwyr a staff.

Mae'r prawf yn ddiogel iawn, a does dim byd i boeni amdano. Byddwn ni’n eich tywys drwy'r broses, a bydd staff ymroddedig yno i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych chi.

Mae cael prawf COVID-19 yn wirfoddol, ond byddem yn eich annog yn gryf i gymryd rhan a helpu i amddiffyn ein cymuned yng Nghaerdydd. Po fwyaf y byddwch chi a’ch cydfyfyrwyr yn cymryd rhan, mwyaf yn y byd fydd effaith y gwasanaeth profion o ran ein cadw ni i gyd yn ddiogel yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn.

Os bydd unrhyw fyfyriwr neu aelod o’r staff yn cael canlyniad prawf positif, bydd gofyn iddo hunanynysu a dilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. Os bydd yn byw gyda phobl eraill, bydd angen iddyn nhw ddilyn  canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru, hefyd. Rydyn ni’n gweithio'n agos gyda'r GIG i roi cefnogaeth ychwanegol os bydd angen.

Sut y bydd y broses sgrinio'n gweithio?

Ar ôl ymrestru, gallwch chi drefnu apwyntiad yn uniongyrchol ar unrhyw adeg. Wrth drefnu apwyntiad, cewch ddewis dyddiad, amser a lleoliad cyfleus i gael eich profi.

Hyd yn oed os byddwch chi ond yn treulio awr ar y campws bob wythnos, byddwn ni’n ystyried eich bod yn gymwys i gael prawf. Os na allwch chi ddod i apwyntiad, dylech chi geisio trefnu apwyntiad arall ar unwaith i sicrhau eich bod yn cael prawf.

Pa mor hir y bydda i'n gorfod aros cyn cael y canlyniad?

Dylech chi gael canlyniad eich prawf COVID-19 cyn pen 48 awr.

Os bydd y canlyniad yn bositif

Os bydd canlyniad eich prawf COVID-19 yn bositif, bydd angen ichi hunanynysu a dilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw symptomau. Os ydych chi’n byw gyda phobl eraill, bydd angen iddyn nhw ddilyn  canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru, hefyd.

Byddwch chi’n cael canllawiau ychwanegol drwy ebost, a byddwn ni’n eich helpu chi a'r rheiny sy'n byw gyda chi i gael prawf cadarnhau drwy'r GIG.

Beth sy'n digwydd os bydda i’n cael canlyniad negyddol?

Os bydd canlyniad eich prawf yn negyddol, byddwch chi’n cael gwybod am hyn drwy ebost cyn pen 48 awr. Er bod y canlyniad yn negyddol, cofiwch fod cyfrifoldeb arnoch chi o hyd i ddiogelu pobl eraill yn ein cymuned. Mae'n bwysig eich bod yn parhau i gadw pellter cymdeithasol, os bydd angen, a’ch bod yn cymryd pob cam sy’n angenrheidiol i'ch cadw chi a phobl eraill o'ch cwmpas yn ddiogel.

Oriau agor y gwasanaeth

Bydd y Gorsafoedd Profi ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau. Wrth drefnu apwyntiad, cewch ddewis dyddiad, amser a lleoliad cyfleus i gael eich profi. Fodd bynnag, bydd angen apwyntiad arnoch chi i gael prawf. Peidiwch â dod i Orsaf Brofi heb apwyntiad.

Sut i ddarparu sampl

 1. Glanhewch eich dwylo gan ddefnyddio'r hylif diheintio a ddarperir yn yr orsaf brofi.
 2. Agorwch gaead y tiwb casglu.
 3. Tynnwch y gwelltyn o'i becyn a'i roi yn y tiwb casglu.
 4. Er mwyn eich helpu i greu digon o boer ar gyfer y prawf, dychmygwch eich bod chi'n bwyta, a symudwch eich ceg fel petaech chi'n cnoi. Bydd hyn yn helpu cronni poer.
 5. Pwyswch eich pen ymlaen i ganiatáu i'ch poer gasglu ym mlaen eich ceg.
 6. Trosglwyddwch y poer o'ch ceg, i lawr i'r gwelltyn. Efallai y bydd yn cymryd ychydig o amser i'r poer deithio trwy'r gwelltyn ac i mewn i'r tiwb casglu felly byddwch yn amyneddgar. Byddwch yn ofalus wrth i chi boeri i'r gwelltyn.
 7. Mae angen ychydig dros 1ml arnom i wneud y prawf, felly ceisiwch ddarparu'r swm hwn o leiaf.
 8. Tynnwch y gwelltyn o'r tiwb casglu yn ofalus a'i waredu'n ddiogel yn y bin gwastraff a ddarperir.
 9. Caewch y caead yn dynn ar y tiwb casglu.
 10. Defnyddiwch y sychwr gwlyb a ddarperir i lanhau tu allan y tiwb casglu yn ysgafn ac yna taflu’r sychwr gwlyb i’r bin gwastraff a ddarperir.
 11. Glanhewch eich dwylo gan ddefnyddio'r hylif diheintio a ddarperir.
 12. Wrth i chi adael yr orsaf brofi, gadewch eich sampl yn y man casglu.

Pwrpas ap Tracio ac Olrhain COVID-19 y GIG yw canfod nifer yr achosion COVID-19 yng Nghymru a Lloegr er mwyn atal lledaeniad y feirws, ac i roi gwybod i bobl sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â'r feirws.

Mae nifer o nodweddion ar yr ap:

 • Canfod: gwybod pan fyddwch wedi bod yn agos at ddefnyddwyr eraill yr ap sydd wedi cael prawf coronafeirws positif.
 • Rhybuddio: rhoi gwybod i chi am lefel y risg o goronafeirws yn eich ardal chi.
 • Mewngofnodi: rhoi gwybod i chi os ydych wedi ymweld â lleoliad lle gallwch fod wedi bod mewn cysylltiad â'r coronafeirws, gan ddefnyddio sganiwr côd QR syml. Does dim rhaid llenwi ffurflen.
 • Symptomau: gweld a oes gennych symptomau'r coronafeirws ac a oes angen i chi drefnu prawf.
 • Prawf: helpu chi i drefnu prawf os oes angen.
 • Ynysu: cadw cofnod o'ch cyfnod hunanynysu a chael cyngor perthnasol.

Mae'r ap ar gael yn yr ieithoedd canlynol:

 • Saesneg
 • Cymraeg
 • Bengali
 • Wrdw
 • Gwjarati
 • Pwnjabi (sgript Gurmukhi)
 • Tsieinëeg (Syml)
 • Rwmaneg
 • Twrceg
 • Arabeg (Safonol Modern).

I lawrlwytho'r ap Canfod ac Olrhain, ewch i'r App store a Google Play.