Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth ariannol

Cewch wybod am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i ariannu eich cymorth anabledd.

Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA)

Os ydych yn fyfyriwr o'r DU, gallech fod yn gymwys ar gyfer Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA) fydd yn helpu i ariannu eich cymorth anabledd. Mae'r DSA yn lwfans ddi-brawf sy'n talu am unrhyw gostau astudio ychwanegol sy’n deillio o ganlyniad i’ch anabledd.

Gall DSA o bosibl eich helpu i dalu am:

  • offer arbenigol (e.e. meddalwedd, caledwedd ac offer ergonomaidd)
  • cynorthwywyr anfeddygol (e.e. cefnogaeth astudio arbenigol a mentora)
  • treuliau anabledd ychwanegol cyffredinol
  • costau teithio ychwanegol.

Cofiwch, mae'r lwfansau hyn ond ar gael i fyfyrwyr y DU drwy eich corff ariannu. Mae'r rhain yn cael eu rhoi'n ychwanegol at y pecyn myfyriwr safonol a gewch ac yn amodol ar amryw delerau ac amodau.

Yn rhan o broses y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl bydd angen i chi gael asesiad o’ch anghenion i drafod pa gymorth a ariennir gan y lwfans sydd ei angen arnoch. Rydym yn cynnig gwasanaeth asesu anghenion.

Gallwch wneud eich cais am DSA drwy eich corff ariannu cyn dechrau ar eich cwrs. Cofiwch, gall y broses gwneud cais fod yn wahanol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ac i rai sy'n astudio cwrs a ariannir gan y GIG.

Gwiriwch wefan eich corff ariannu am fanylion am sut i wneud cais. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am wneud eich cais DSA, cysylltwch â ni.

Tystiolaeth ar gyfer eich cais

Pan ydych yn gwneud cais, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i gadarnhau bod gennych anabledd fel y'i diffinnir dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Gall tystiolaeth ategol gynnwys llythyr gan feddyg teulu neu feddyg ymgynghorol. Mewn achos o anhawster dysgu penodol, bydd angen adroddiad diagnostig gan asesydd cymwys addas.

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich corff ariannu’n gofyn i chi gyflawni asesiad o anghenion i drafod pa gymorth a ariennir gan y lwfans sydd ei angen arnoch.

I drefnu asesiad o anghenion yn y Brifysgol, ebostiwch dsaadmin@caerdydd.ac.uk neu ffoniwch +44 (0)29 2087 9127.

Cewch ragor o fanylion am yr asesiad o anghenion ar ein tudalen canolfan asesu anghenion Lwfans i Fyfyrwyr Anabl ar y we. Fel arall gallwch ddewis canolfan asesu gymeradwy arall.

Cyfnod: o 1 Ebrill 2020 i 31 Awst 2021.

Mae'r holl gostau wedi'u heithrio o gostau TAW ac felly dyma'r swm cyfan byddwch yn ei dalu.

Cynorthwywyr Band 1

Math o gynorthwyyddCost safonolCymorth o bell (Skype/Facetime/Zoom neu debyg)
Cynorthwyydd Ymarferol£20.40£20.40
Cynorthwyydd Llyfrgell£20.40£20.40
Darllenydd£20.40£20.40
Ysgrifennydd£20.40£20.40
Cynorthwyydd Gweithdy/Labordy£20.40£20.40
Tywysydd sy’n gallu gweld£20.40£20.40
Darllenydd Prawf/Gwiriwr Testun£20.40£20.40

Cynorthwywyr Band 2

Math o gynorthwyyddCost safonolCymorth o bell (Skype/Facetime/Zoom neu debyg)
Cynorthwyydd Astudio£22.60£22.60
Cynorthwyydd i Gymryd Nodiadau£22.60£22.60

Hwyluswyr Dysgu a Mynediad Arbenigol Band 4

Math o gynorthwyyddCost safonolCymorth o bell (Skype/Facetime/Zoom neu debyg)
Mentor Arbenigol: Iechyd Meddwl£56.10£56.10
Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 - SpLD£56.10£56.10
Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 - AS£56.10£56.10

Myfyrwyr Rhyngwladol a'r UE

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol neu o'r UE, cysylltwch â'ch llywodraeth gartref ar gyfer gwybodaeth am ariannu cymorth anableddau. Gall eich noddwyr o bosibl ddarparu grant ychwanegol i dalu am unrhyw gostau ychwanegol sydd gennych oherwydd eich anabledd.

Byddwn yn gweithio gyda chi i asesu eich anghenion ac i wneud addasiadau rhesymol i’ch cefnogi chi yn eich astudiaethau.

Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion cefnogaeth:

Gofal personol a chymorth

Mae angen gofal a chymorth personol ar rai o’n myfyrwyr i’w helpu â’u bywyd bob dydd fel cymorth gyda choginio, siopa, ymolchi neu wisgo.

Ni roddir y cymorth hwn gan y Brifysgol, ond byddwn yn gweithio gyda chi i roi cyngor a gwybodaeth ar drefnu cymorth â darparwyr ychwanegol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Os ydych yn fyfyriwr o'r DU, y Gwasanaethau Cymdeithasol fydd yn gyfrifol am ariannu eich pecyn gofal personol. Os ydych yn fyfyriwr yr UE neu’n fyfyriwr rhyngwladol mae’n bwysig i chi feddwl am sut y byddwch yn ariannu eich cymorth gofal personol (e.e. yn breifat, drwy noddwr neu ymddiriedolaeth elusennol) ac i drefnu’r cymorth hwn cyn i chi ddechrau byw ac astudio yng Nghaerdydd.

Cysylltwch â ni

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr