Ewch i’r prif gynnwys

Rhoi gwybod am eich anabledd

Po gyntaf y rhowch wybod i ni am eich anabledd, po gyntaf y gallwn eich helpu.

Gallwch gynnwys manylion am eich anabledd drwy eich cais UCAS neu yn ystod ymrestru ond os nad ydych wedi gwneud, gallwch gysylltu â ni unrhywbryd.

Os gwnaethoch roi gwybod i ni am eich anabledd wrth wneud cais a’ch bod wedi cael cynnig, byddwn yn cysylltu â chi i ddysgu mwy am eich anghenion cymorth. Os nad ydych chi wedi clywed gennym eto, mae croeso i chi gysylltu â ni. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ni ddechrau trafod eich anghenion cefnogol.

Unwaith ein bod wedi trafod eich anghenion, gallwn eich cynghori ar sut i fanteisio ar gefnogaeth a chytuno ar y camau nesaf.

Dangos tystiolaeth o'ch anabledd

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu amgylchedd dysgu cynhwysol a gwneud addasiadau rhagweledol lle y bo’n bosibl. Fodd bynnag, gall fod angen addasiadau unigol ar nifer o’n myfyrwyr felly mae’n hollbwysig i ni gael gwybod am eich anghenion.

Er mwyn i ni wneud hyn, mae angen i chi:

  • gofrestru gyda'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr
  • cyflwyno’r dystiolaeth ddiweddaraf, briodol i ni.

Gallwch wneud y camau hyn cyn dechrau eich astudiaethau.

Os oes gennych anhawster dysgu penodol, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddiagnostig. Cofiwch nad yw adroddiadau Ysgol neu Goleg a ddefnyddir i ddyfarnu eich anghenion i allu sefyll arholiadau o reidrwydd yn ddiagnostig, felly gallai fod angen rhagor o dystiolaeth ddiagnostig. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am sut i ddiweddaru eich tystiolaeth.

Os oes gennych chi unrhyw anableddau eraill, bydd angen i chi gyflwyno llythyr Meddyg neu Feddyg Ymgynghorol sy'n nodi'n glir bod yna effaith hirdymor.  Cofiwch nad yw llythyrau penodi na ffotograffau’n dystiolaeth ddigonol.

Os dewiswch beidio â rhoi gwybod am eich anabledd

Mae rhai myfyrwyr yn dewis peidio â dweud wrthym am eu hanabledd, ond yna’n dysgu bod angen cyngor a chymorth arnynt pan fydd eu hastudiaethau’n dechrau. Os ydych yn y sefyllfa hon, mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn eich helpu cyn gynted ag y gallwn, er cofiwch gallai rhoi gwybod i ni am anabledd yn hwyrach arwain at oedi wrth roi’r cymorth hwn i chi.

Cysylltwch â ni

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr