Ewch i’r prif gynnwys

Talu drwy ddebyd uniongyrchol

Pan rydych yn derbyn eich Cytundeb Preswylfeydd ar-lein, gofynnir i chi gwblhau eich gwybodaeth Debyd Uniongyrchol.

Os oes gennych gyfrif banc yn y DU (yn daladwy mewn uchafswm o dri rhandaliad ar ddyddiadau penodol, yn dibynnu ar eich cyfnod preswyl) dylech ddewis ‘Rhandaliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol’ wrth dderbyn eich Cynnig Llety ar-lein. Byddwch wedyn yn gallu cwblhau eich manylion debyd uniongyrchol ar-lein. Os bydd eich ffioedd preswyl yn cael eu talu o gyfrif banc yn enw rhywun arall, dylech hefyd ddewis yr opsiwn hwn a bydd y daliwr cyfrif yn gallu cwblhau eu manylion debyd uniongyrchol ar-lein.

Os yw’r cyfrif banc yn gyfrif ar y cyd lle mae angen dau lofnod, peidiwch â chwblhau’r manylion cyfrif banc ar-lein. Dewiswch y botwm ‘Argraffu Debyg Uniongyrchol Gwag – Cyfrif ar y Cyd’ er mwyn argraffu Ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol. Dylech ddychwelyd y ffurflen drwy’r post i’r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen.

Os ydych chi'n fyfyriwr tramor, a heb gyfrif banc yn y DU eto, dewiswch y botwm 'Heb gyfrif banc yn y DU eto'. Cewch ebost i gadarnhau fydd yn cynnwys dolen at Ffurflen Gorchymyn Debyd Uniongyrchol.  Argraffwch y ffurflen hon a'i llenwi yn syth ar ôl agor eich cyfrif banc yn y DU.  Anfonwch y ffurflen i Swyddfa Gyllid y Cyfleusterau Campws erbyn 30 Medi 2020.

Noder: bydd y Debyd Uniongyrchol hwn yn talu am eich ffioedd preswylfeydd a chostau cysylltiedig yn unig. Bydd angen i chi gwblhau mandad ar wahân ar gyfer eich ffioedd dysgu.

Cyngor taliadau

Ychydig wythnosau cyn dyddiad pob taliad anfonir Cyngor Taliadau atoch yn eich hysbysu o'r dyddiad a'r swm a fydd yn cael ei gymryd ar gyfer y rhandaliad hwnnw drwy Ddebyd Uniongyrchol. Mae hyn yn eich galluogi i sicrhau bod digon o arian yn y cyfrif.

Bydd yr e-bost hwn yn cael ei anfon at eich cyfrif drwy Brifysgol Caerdydd a hefyd at unrhyw gyfeiriad e-bost arall sydd gennym ar eich cyfer. Mae'n bwysig eich bod yn gwirio eich cyfrifon e-bost yn rheolaidd. Nodwch, mae'n bosibl y bydd rhai darparwyr e-bost yn trin yr e-bost fel sbam, felly edrychwch yn eich ffolder e-bost sbam/sothach yn ogystal ag yn eich mewnflwch.

Y dyddiadau talu ar gyfer sesiwn 2020/2021 yw:

  • 21 Hydref 2020
  • 27 Ionawr 2021
  • 21 Ebrill 2021.

Er mwyn cadw ffioedd llety a chostau cysylltiedig mor isel â phosibl, mae gofyn i fyfyrwyr dalu ffioedd o’r fath yn brydlon. Bydd talu’n hwyr yn golygu y bydd angen i chi dalu 5% yn ychwanegol i’r balans sy’n weddill. Os bydd y taliad yn parhau i fod yn ddyledus ar ôl 15 diwrnod, byddwch yn gorfod talu ffi bellach o 5% ar yr hyn sy’n weddill.

Cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu

Os byddwch yn talu eich ffioedd drwy Ddebyd Uniongyrchol ac nad oes gennych Gyfrif Banc na Chyfrif Cymdeithas Adeiladu yn y DU, yna bydd angen i chi agor cyfrif cyn gynted â bo'n bosibl i chi wneud hynny. Mae gan nifer o'r banciau mawr ganghennau sy'n gyfleus iawn ar y prif gampws, gan gynnwys Adeilad Undeb Myfyrwyr y Brifysgol. Fel arall, efallai y gallech agor cyfrif ar-lein cyn i chi ddod i Gaerdydd. Er mwyn agor cyfrif banc, mae'n bosibl y bydd angen i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad.

Mae'r Canllawiau Talu am Breswylfeydd ar ffurf PDF yn cynnwys manylion am fanciau yng Nghaerdydd a chanddynt Ymgynghorwyr Myfyrwyr:

Cyllid myfyrwyr

I'r mwyafrif o fyfyrwyr, dylai'r Benthyciad Myfyriwr fod ar gael erbyn dyddiadau'r Debyd Uniongyrchol.

Os ydych yn rhagweld anhawster wrth dalu eich ffioedd preswylfeydd, er enghraifft, am fod eich Benthyciad Myfyriwr yn hwyr, neu am fod gennych Fwrsariaeth fisol GIG, cysylltwch â Swyddfa Gyllid CSERV cyn gynted ag y byddwch yn ymwybodol o hyn.

Sicrhewch fod gennych eich Rhif Myfyriwr wrth law pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Os oes gennych broblem gyda'ch cyllid, cysylltwch â'r tîm Cyngor ac Arian am gymorth.

Cyllid Llety

Defnyddiwch y côd post canlynol i gael cyfarwyddiadau i Dŷ Southgate: CF14 3UX