Ewch i’r prif gynnwys

Talu drwy ddebyd uniongyrchol

Pan rydych yn derbyn eich Cytundeb Preswylfeydd ar-lein, gofynnir i chi gwblhau eich gwybodaeth Debyd Uniongyrchol.

Os oes gennych gyfrif banc yn y DU (yn daladwy mewn uchafswm o dri rhandaliad ar ddyddiadau penodol, yn dibynnu ar eich cyfnod preswyl) dylech ddewis ‘Rhandaliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol’ wrth dderbyn eich Cynnig Llety ar-lein. Byddwch wedyn yn gallu cwblhau eich manylion debyd uniongyrchol ar-lein. Os bydd eich ffioedd preswyl yn cael eu talu o gyfrif banc yn enw rhywun arall, dylech hefyd ddewis yr opsiwn hwn a bydd y daliwr cyfrif yn gallu cwblhau eu manylion debyd uniongyrchol ar-lein.

Os yw’r cyfrif banc yn gyfrif ar y cyd lle mae angen dau lofnod, peidiwch â chwblhau’r manylion cyfrif banc ar-lein. Dewiswch y botwm ‘Argraffu Debyg Uniongyrchol Gwag – Cyfrif ar y Cyd’ er mwyn argraffu Ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol. Dylech ddychwelyd y ffurflen drwy’r post i’r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen.

Os ydych chi'n fyfyriwr tramor, a heb gyfrif banc yn y DU eto, dewiswch y botwm 'Heb gyfrif banc yn y DU eto'. Cewch ebost i gadarnhau fydd yn cynnwys dolen at Ffurflen Gorchymyn Debyd Uniongyrchol.  Argraffwch y ffurflen hon a'i llenwi yn syth ar ôl agor eich cyfrif banc yn y DU.  Anfonwch y ffurflen i Swyddfa Gyllid y Cyfleusterau Campws erbyn 30 Medi 2021.

Noder: bydd y Debyd Uniongyrchol hwn yn talu am eich ffioedd preswylfeydd a chostau cysylltiedig yn unig. Bydd angen i chi gwblhau mandad ar wahân ar gyfer eich ffioedd dysgu.

Cyngor taliadau

Ychydig wythnosau cyn dyddiad pob taliad anfonir Cyngor Taliadau atoch yn eich hysbysu o'r dyddiad a'r swm a fydd yn cael ei gymryd ar gyfer y rhandaliad hwnnw drwy Ddebyd Uniongyrchol. Mae hyn yn eich galluogi i sicrhau bod digon o arian yn y cyfrif.

Bydd yr e-bost hwn yn cael ei anfon at eich cyfrif drwy Brifysgol Caerdydd a hefyd at unrhyw gyfeiriad e-bost arall sydd gennym ar eich cyfer. Mae'n bwysig eich bod yn gwirio eich cyfrifon e-bost yn rheolaidd. Nodwch, mae'n bosibl y bydd rhai darparwyr e-bost yn trin yr e-bost fel sbam, felly edrychwch yn eich ffolder e-bost sbam/sothach yn ogystal ag yn eich mewnflwch.

Y dyddiadau talu ar gyfer sesiwn 2021/2022 yw:

  • 27 Hydref 2021
  • 26 Ionawr 2022
  • 22 Ebrill 2022.

Er mwyn cadw ffioedd llety a chostau cysylltiedig mor isel â phosibl, mae gofyn i fyfyrwyr dalu ffioedd o’r fath yn brydlon. Bydd talu’n hwyr yn golygu y bydd angen i chi dalu 5% yn ychwanegol i’r balans sy’n weddill. Os bydd y taliad yn parhau i fod yn ddyledus ar ôl 15 diwrnod, byddwch yn gorfod talu ffi bellach o 5% ar yr hyn sy’n weddill.

Os ydych yn rhagweld anhawster gyda thalu eich ffioedd preswylfeydd, er enghraifft, o ganlyniad i dderbyn eich cyllid myfyrwyr yn hwyr, neu oherwydd eich bod yn derbyn Bwrsariaeth GIG fisol, cysylltwch â Swyddfa Gyllid CSERV drwy ebostio cserv-finance@caerdydd.ac.uk cyn gynted ag y byddwch yn ymwybodol o hyn. Bydd angen eich rhif myfyriwr wrth law pryd bynnag y byddwch yn cysylltu â ni.

Os oes gennych broblem gyda'ch cyllid, cysylltwch â'r Tîm Cyngor ac Arian am help.

Cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu

Os byddwch yn talu eich ffioedd drwy Ddebyd Uniongyrchol ac nad oes gennych Gyfrif Banc na Chyfrif Cymdeithas Adeiladu yn y DU, yna bydd angen i chi agor cyfrif cyn gynted â bo'n bosibl i chi wneud hynny. Mae gan nifer o'r banciau mawr ganghennau sy'n gyfleus iawn ar y prif gampws. Fel arall, efallai y gallech agor cyfrif ar-lein cyn i chi ddod i Gaerdydd. Er mwyn agor cyfrif banc, mae'n bosibl y bydd angen i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad.

Mae'r Canllawiau Talu am Breswylfeydd ar ffurf PDF yn cynnwys manylion am fanciau yng Nghaerdydd a chanddynt Ymgynghorwyr Myfyrwyr.

Cyllid Llety

Defnyddiwch y côd post canlynol i gael cyfarwyddiadau i Dŷ Southgate: CF14 3UX