Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni ymchwil strategol

Drwy gydweithio ag ystod eang o sefydliadau academaidd, iechyd a chyhoeddus, gallwn fynd yn ein blaen a chynyddu effaith gwaith arloesol ein Sefydliad Ymchwil.

Mae'r berthynas yn amrywio o gydweithio â sefydliadau academaidd allanol a chael grantiau a noddir gan sefydliadau, i raglenni mewnol a gynhelir gan ganolfannau ym Mhrifysgol Caerdydd ei hun.

Rydym yn frwdfrydig iawn ynghylch cyflwyno ymchwil berthnasol sy'n gwasanaethu diben cymdeithasol gwerthfawr. Mae ein tîm ymchwil yn croesawu cyfleoedd i feithrin cydweithrediadau newydd. Credwn mai dim ond drwy gyfathrebu syniadau gwyddoniaeth yn ehangach y gall ein staff a'n myfyrwyr gyflawni eu nodau craidd wrth ymchwilio i driniaethau a therapïau posibl ar gyfer ystod o gyflyrau niwrolegol cymhleth.

Cydweithrediadau allweddol

Takeda drug discovery

Takeda

We've partnered with Takeda Pharmaceutical Company Limited for a drug discovery collaboration.

Hadyn Ellis exterior

The Waterloo Foundation Future Minds Programme

The Waterloo Foundation Future Minds Programme will enable young researchers to develop innovative treatments for debilitating mental health conditions.

Wellcome Trust logo long

Grant DEFINE Gwobr Strategol Ymddiriedolaeth Wellcome

Mae DEFINE yn cynnig rhaglen niwrowyddoniaeth clinigol a sylfaenol integredig i archwilio anhwylderau meddyliol.

microscope research

Hodge Centre for Neuropsychiatric Immunology

Hodge Foundation investment uniting university experts.

MURIDAE Research Cluster

a graphic showing different scientific symbols with a mouse in the middle

Mae MURIDAE yn lwyfan integredig, safonol ar gyfer ffenoteipio bywyd cynnar yn y llygoden er mwyn deall llwybrau datblygiadol yn well mewn anhwylderau niwroseiciatreg

Mae MURIDAE (Dulliau o Ddeall Cofnodi ac Integreiddio Data ar Draws Bywyd Cynnar) yn glwstwr ymchwil o fewn Rhwydwaith Geneteg Llygoden Cenedlaethol MRC (NMGN) sy'n cael ei arwain gan Brifysgol Caerdydd, ac mae'n cynnwys cyd-ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Bryste, Leeds, a Lancaster, Coleg y Brenin Llundain, Canolfan MRC ar gyfer Anhwylderau, Niwroddatblygiadol, a'r UKRI: Cyflymydd Therapi Asid Niwcleig.

Mae aeddfedu'r ymennydd annormal yn gynnar mewn bywyd yn greiddiol wrth ddatblygu llawer o anhwylderau niwroseiciatreg. Ac eto, erys bylchau hanfodol yn ein dealltwriaeth o hyn - yn union pan fydd datblygiad yr ymennydd yn cael ei aflonyddu'n gynnar mewn bywyd, pam y gall arwain at broblemau iechyd meddwl, a sut y gellir harneisio modelu'r mecanweithiau genetig a patholegol sylfaenol yn therapiwtig.

Bydd MURIDAE  yn mynd i'r afael â'r heriau hyn drwy ddefnyddio modelau llygoden i nodweddu'r ffenestri amser critigol hyn yn llawn.

Yn gyntaf, byddwn yn sefydlu dulliau newydd, integredig ar gyfer astudio'r cyfnod ôl-enedigol cynnar yn y llygoden. Yn allweddol i hyn bydd cysylltu newidiadau mewn ymddygiad yn gynnar mewn bywyd â newidiadau yn natblygiad yr ymennydd a chysylltedd. Byddwn wedyn yn cymhwyso'r platfform hwn i fodelau llygoden genetig cyfieithu newydd o anhwylderau niwroseiciatreg, dan arweiniad y darganfyddiadau genomeg diweddaraf a wnaed gan bartneriaid clinigol, megis Canolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg.

Ein nod yw nodi newidiadau cynnar yn yr ymennydd ac ymddygiad sy'n rhagflaenu annormaleddau oedolion.  Bydd hyn yn ein galluogi i ddiffinio pwyntiau ymyrraeth newydd, beirniadol ar gyfer anhwylderau niwroseiciatreg yn ystod bywyd cynnar. Gydag arweiniad gan bartneriaid sydd ag arbenigedd cyfieithu, gan gynnwys y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yng Nghaerdydd, byddwn wedyn yn profi perthnasedd clinigol y rhain drwy adfer swyddogaeth yr ymennydd modelau ein llygoden gan ddefnyddio technegau genetig a therapiwteg. Bydd hyn yn dilysu'r pwyntiau ymyrryd hyn ac yn rhoi'r gallu i glinigwyr wella a hyd yn oed ragweld canlyniadau niwroseiciatrig.

Ymholiadau

I gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil a sut y gallwch ryngweithio â MURIDAE, cysylltwch â:

Yr Athro Anthony Isles

Yr Athro Anthony Isles

Reader, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
islesar1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8467
data

Pathfinder Grant

We've partnered with Takeda Pharmaceutical Company Limited for a drug discovery collaboration.

Cysylltwch â ni

I drafod prosiect neu gydweithrediad posibl, cysylltwch â ni drwy:

Ymchwiliadau cyffredinol