Ewch i’r prif gynnwys

Cydnabyddiaeth C4ME

Fis Hydref y llynedd, cafodd ein myfyrwyr, staff a phartneriaid addysgu eu gwahodd i enwebu eraill i gael eu cydnabod am eu cyfraniad eithriadol at brofiad y myfyrwyr a’r GIG yn 2020. 

Gall enwebiadau fod ar gyfer y rhai sydd wedi cyfrannu trwy ddarparu addysgu rhagorol neu ddatblygu arloesedd, am roi cefnogaeth anhygoel i fyfyrwyr neu ddarpar fyfyrwyr, gwasanaeth cyhoeddus, dewrder, cynrychioli’r Ysgol Meddygaeth yn rhyngwladol, rhoi cefnogaeth i'r GIG, cyfoethogi profiad myfyrwyr a llawer, llawer mwy.

Yr hyn sydd gan bob un a enwebwyd yn gyffredin yw eu hymrwymiad a'u brwdfrydedd.

Oriel luniau yn dangos rhai o'n myfyrwyr anhygoel

Enwebeion

Mae'r Ysgol Meddygaeth yn diolch i bawb a restrir isod a gweddill staff C4ME a staff y GIG am eu gwasanaeth i eraill yn ystod cyfnod hynod heriol.

Diolch hefyd i'r rhai a gyflwynodd yr enwebiadau.

C21 MBBCh

Aelod neu dîm staff Prifysgol Caerdydd (academaidd neu weinyddwr)

 • Olga Athanasiou. [Dangos ymroddiad a phroffesiynoldeb wrth weithio yn nhîm Gwirfoddoli C21.]
 • Charlotte Bethell. [Ymrwymiad enfawr i gefnogi myfyrwyr Blwyddyn 5 mewn rhaglenni dewisol.]
 • Dr Derrick Bowen.  [Mae Derrick yn addysgwr hollol ragorol, yn uchel ei barch ymysg myfyrwyr / Am haelioni a charedigrwydd, ac am wneud gwaith gwirioneddol wych / Cydweithiwr rhagorol sy'n cefnogi cydweithwyr a myfyrwyr yn gyson.]
 • Dr Paul Brennan. [Effaith gadarnhaol aruthrol ar gysylltiadau hiliol, gan roi gobaith i fyfyrwyr / Wedi dangos esiampl ac ysbrydoli wrth ddatblygu cwricwlwm EDI / Hwyluso cyfathrebu rhwng myfyrwyr a staff yn ystod y mudiad Mae Bywydau Du o Bwys / Heb gynnig dim ond cefnogaeth i fyfyrwyr du.]
 • Yr AthroMarcus Coffey. [Cefnogaeth ragorol i fyfyrwyr / Y tiwtor personol gorau erioed, wir! Anhygoel!]
 • David Cuschieri. [Yn gweithio'n anhygoel o galed yn cydlynu tiwtora personol MBBCh. Cydweithiwr rhagorol sy’n haeddu cydnabyddiaeth / Dylai C4ME gydnabod ei ethig gwaith cadarnhaol.]
 • Rachel Davies[Ymrwymiad enfawr i gefnogi myfyrwyr Blwyddyn 5 mewn rhaglenni dewisol.]
 • Andrew Edwards. [Cydlynu timau gweinyddol wrth drosglwyddo o weithio gartref a gwaith rhagorol arall / Aelod rhagorol o'r tîm, bob amser yn gefnogol.]
 • Dr Sue Ensaff. [Proffesiynoldeb, ymrwymiad academaidd, dibynadwyedd, cyfraniad i MBBCh.]
 • Dr Sue Fish. [Hyblygrwydd, brwdfrydedd a pharhad addysgu gwych / Arweinydd ymroddedig, croesawgar, ysbrydoledig, calonogol, gwych / Am ei chyfraniad i'm haddysg ac i CARER.]
 • Dr Paul Frost. [Darpariaeth ragorol o addysg sgiliau clinigol yn ystod cyfyngiadau Covid.]
 • Dr Elizabeth Forty. [Wedi bod yn adnodd amhrisiadwy wrth weithio i ddatblygu’r cwricwlwm EDI.]
 • Yr Athro Rhian Goodfellow. [Cyfraniad rhagorol i brofiad y myfyriwr / Arweinyddiaeth ysbrydoledig yn wyneb adfyd mawr / Cefnogaeth ragorol i fyfyrwyr yn ystod yr argyfwng Covid / Rholio ei llewys i helpu timau eraill i ymdopi.]
 • Dr John Green. [Rholio ei lewys i helpu timau eraill i ymdopi.]
 • Dr David Griffiths. [Yn dod â microanatomeg / histoleg yn fyw gyda'i gefndir a'i wybodaeth patholeg.]
 • Peter Hunt. [Ymroddedig - Gofalgar (o fyfyrwyr a staff) - Gweithgar iawn - Ystyriol - Yn hawdd mynd ato.]
 • Dr Tim Johnson. [Ysbrydoledig, yn arddangos egni a brwdfrydedd, yn gwrthod cyfaddawdu ar safonau.]
 • Jayne Menin-Steere. [Darpariaeth ragorol o addysg sgiliau clinigol yn ystod y cyfyngiadau Covid.]
 • Dr Elizabeth Metcalf. [Cyflawniad mawr: arwain newid mewn asesiadau oherwydd Covid19 / Ateb heriau sylweddol a achoswyd gan COVID / Datblygu a chydlynu’r Atodlen Asesiadau MBBCh yn rhagorol / Gwaith caled yn addasu asesiadau mewn pandemig, cefnogaeth bersonol.]
 • Chisako Okada. [Ymroddedig, brwdfrydig, gweithgar a chefnogol yn ei gwaith bob amser.]
 • Ellen-Marie Parker. [Addysgwr rhyngbroffesiynol angerddol, gafaelgar; cydweithiwr ymroddedig a dibynadwy sy'n gweithio'n galed.]
 • Joshna Patel. [Ymrwymiad parhaus Joshna i gefnogi ein myfyrwyr a'n staff.]
 • Dr Sarju Patel. [Mae Dr Patel mor garedig, meddylgar a hael gyda'i amser / Am gydlynu ymateb y myfyriwr yn ystod y pandemig COVID a chefnogi ei fyfyrwyr.]
 • Dr Emma Scott-Coombes. [Person anhygoel, gofalgar, cefnogol sy'n rhagorol yn ei rôl yn cefnogi myfyrwyr.]
 • Dr Hannah Shaw. [Cymorth dysgu personol rhagorol i Fyfyrwyr Meddygol / Mae hi wedi bod yn help mawr wrth ddysgu anatomeg / Mae’r Ganolfan Anatomeg yn drefnus ac mae hi eisiau i bawb wneud daioni.]
 • Dr Shiby Stephens. [Rhagoriaeth Academaidd ac Addysgu / Esboniad cydlynol a dealladwy gan ddefnyddio modelau / diagramau.]
 • Dr Amanda Tonks. [Mae Mandy yn mynd yr ail filltir i bawb a phopeth / Mynd yr ail filltir i gefnogi myfyriwr oedd yn ei chael hi'n anodd / Roedd hi'n wirioneddol wych yn fy nghefnogi i ar adeg llawn straen / Rhyfeddol o garedig a chefnogol, gan fynd y tu hwnt i ddisgwyliadau tiwtor personol.]
 • Sara Vaughan. [Yn anhygoel o gymwynasgar er gwaethaf ei llwyth gwaith ei hun.]
 • Bethan Williams. [Cyfathrebu â myfyrwyr yn ystod COVID-19.]
 • Sian Williams. [Arweinyddiaeth, canolbwyntio ar y myfyriwr, arloesi, dysgu rhyngbroffesiynol / Darpariaeth ragorol o addysg sgiliau clinigol yn ystod y cyfyngiadau Covid.]
 • Vicki Roylance, Dave Wilson a'r Grŵp a'r Tîm Derbyn cyfan. [Ymateb eithriadol i ofynion recriwtio a derbyn trwy gydol y pandemig.]
 • Dr Amanda Tonks,David Cuschieri . [Rhagoriaeth mewn Tiwtora Personol a chefnogaeth.]
 • Dr Elizabeth Metcalf, Rebecca Vallender a’r Tîm Asesiadau MBBCh cyfan. [Sicrhau asesiad o ansawdd yn wyneb heriau eithafol / Ymroddiad ac ymrwymiad diflino gan gyflwyno rhaglen A&F ragorol.]
 • Tîm Gwirfoddoli Myfyrwyr C-19 MEDIC, gyda chanmoliaeth arbennig i Sarju Patel, Liz Forty ,Joshna Patel, Olga Athanasiou, Louise Mills. [Providing incredible support to students  am helpu’r GIG mewn argyfwng / Cydlynu gweithgareddau gwirfoddoli pandemig C4ME.]
 • Y tîm Sgiliau Clinigol, gyda chanmoliaeth arbennig i Dr Paul Frost, Sian Williams, Jayne Menin- Steere, Dr Huw Williams . [Am ddatblygu a darparu pecyn sgiliau clinigol COVID hanfodol.]
 • Mark Menin-Steere, Owen Deery,James Niven . [Datblygu rhaglen gymorth tiwtor-dechnegydd.]
 • Tîm Cyswllt y GIG - Kerry Sullivan, Amanda Thomas, Cora Stevens. [Mae tîm Cyswllt y GIG yn gweithio y tu ôl i'r llenni i gefnogi'r LEPau.]
 • Y Tîm PSS ar gyfer C4ME: Blwyddyn 1 - Gweinyddwyr Blwyddyn 5, Andrew Edwards, Joshna Patel. [Gwaith rhagorol yn wyneb y pandemig Covid19.]
 • Tîm Gweinyddol Cam I MBBCh: Andrew Edwards, Bethan Williams, Laura Martin, Olga Athanasiou, Chisaka Okada. [Cefnogaeth ragorol i fyfyrwyr Cam I a staff academaidd.]
 • Tîm Cwricwlwm Cam 1, gyda chanmoliaeth arbennig i’r holl hwyluswyr CBL, Dr Hannah Shaw, Yr Athro Marcus Coffey, Dr Rhiannedd Tudor-Jones, Laura Martin, Bethan Williams, Olga Athanasiou, Andrew Edwards, Joshna Patel. [Mae’r staff Cwricwlwm Cam 1 yn mynd yr ail filltir fel mater o drefn.]
 • Tîm Cwricwlwm Cam 2, gyda chanmoliaeth arbennig i Dr Duncan Cole, Dr Ceri Evans, Dr Eamon McGreal, Dr Rachel Brooks, Dr Liz Forty a phob arweinydd modiwl, Dr John Green, Joshna Patel, Hannah Caveney, Lisa Davies, Louise Mills, Ellen Parker, Dr Liz Metcalf. [Mae staff Cwricwlwm Cam 2 wedi ymateb i’r heriau COVID yn wych.]
 • Tîm Cwricwlwm Cam 3, gyda chanmoliaeth arbennig i Mr Michael Stechman, Bethan Stephens, Dr Paul Brennan, Rachel Davies, Sarah Gape. [Cefnogaeth Tîm Cwricwlwm anhygoel i fyfyrwyr C21 a'r GIG.]
 • Tîm Ansawdd PSS: Kayleigh McCulloch, Dan Rafferty, Morwenna Jones. [Gweithio'n ddiflino i gefnogi gwaith o safon, gan ymateb yn gyflym i geisiadau.]
 • Rachel Davies, Dr Paul Brennan a thîm dewisol Bl 5. [Cydlynu’r gwaith o gynllunio rhaglenni dewisol yn rhagorol ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-2021.]
 • Emma Bennett, Sarah Gape,Rachel Davies - tîm rhyngwladol a dewisol. [Cynigiodd y tîm gefnogaeth wych i fyfyrwyr blwyddyn 5 ar opsiynau dewisol a myfyrwyr Erasmus ar ddechrau’r pandemig.]

Tîm cyfuniad o fyfyrwyr-staff

 • Dr Hannah Shaw, Pia Zaldua, Maia Brown, Ellen Nelson-Rowe a myfyrwyr eraill sy'n ymwneud â'r prosiect e-ddysgu anatomeg. [Cyfres e-ddysgu o ansawdd uchel - llenwi’r 'bwlch' anatomeg yn y cwricwlwm.]
 • Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Myfyrwyr a Staff MEDIC. [Anelu at wella cydraddoldeb hiliol yn yr Ysgol Meddygaeth / Ymroddiad i gydraddoldeb hiliol, ymrwymiad i newid y cwricwlwm.]

Aelod neu dîm staff C21 Gogledd Cymru (academaidd neu weinyddwr)

 • Linda Brayshay. [Ymrwymiad a brwdfrydedd rhagorol o ran efelychu ac addysg feddygol.]
 • Jo Briggs. [Ymrwymiad ac ymroddiad eithriadol i'r rhaglen C21nW.]
 • Elinor Chapman. [Bob amser yn gymwynasgar iawn.  Yn gyflym i ateb. Yn rhoi adnoddau defnyddiol.  Yn gwneud amser i fyfyrwyr.]
 • Yr Athro Dean Williams. [Athro rhagorol, bob amser yn barod i helpu a mynd yr ail filltir! / Ymrwymiad i addysgu, gwybodaeth a sgiliau clinigol helaeth / Aelod o staff gwych i holl fyfyrwyr C21 Gogledd Cymru / Ymroddiad i ddatblygu a darparu addysg feddygol Bangor / Aeth yr ail filltir bob tro er yr amgylchiadau anodd.]
 • Dr Ffion Williams. [Cyfraniad unigol digynsail i MBBCh C21.]
 • Tîm rhaglen C21nW. [Gwydnwch ac ymrwymiad mewn amgylchiadau heriol.]

Aelod neu dîm staff y GIG neu Meddyg Teulu

 • Dr Aseel Al-Ansari. [Ymroddiad a gwytnwch wrth ddarparu modiwl CNS o ansawdd uchel ar Covid  / Gweithiodd Aseel yn ddiwyd i ddarparu addysgu yn ystod COVID-19.]
 • Dr Amy Case. [Arweinyddiaeth a gwaith eithriadol wrth addasu sesiwn wyneb yn wyneb i lwyfan rhithwir.]
 • Dr Indrajit Chatterjee. [Ymrwymiad rhagorol i addysg feddygol / Mynd yr ail filltir i ddarparu cyfleoedd dysgu ar leoliad.]
 • Dr Gary Constable. [Ymdrechion rhyfeddol i addysgu’n rhithwir yn ystod fy nghyfnod hunan-ynysu.]
 • Lee Enticott. [Amyneddgar iawn ac yn hynod barod i addysgu .]
 • Dr Marque Fernando. [Mynd yr ail filltir i fyfyrwyr seiciatreg.]
 • Dr Lizzy Grant. [Gwnaeth yr holl fyfyrwyr a fynychodd elwa’n aruthrol o'i hamser a'i hymdrech.]
 • Dr Francesca Hogg. [Athro rhagorol, yn gymwynasgar iawn, yn wych gyda chleifion, yn ysbrydoledig.]
 • Dr Faris Hussain. [Creu adnoddau addysgu dan arweiniad cyfoedion.]
 • Dr Jieyun Lee. [Addysgu eithriadol ar leoliad.]
 • Dr Isaac Mayo. [Addysgu eithriadol, yn hawdd mynd ato, yn rhoi o’i amser.]
 • Mr Joseph Merola. [Mae Joe yn fentor cyfeillgar a chefnogol yn y maes niwrolawfeddygaeth.]
 • Dr Catherine (Katie) Morris. [Addysg anhygoel, arloesol, wedi'i theilwra i feddygon teulu, ac yn eiriolwr i fyfyrwyr / Athro creadigol sy’n ennyn diddordeb; yn poeni am ein cyfleoedd dysgu ac yn eu hwyluso.]
 • Dr Rachel Rouse. [Mae Dr Rouse yn cael canmoliaeth uchel yn gyson gan Fyfyrwyr Meddygol.]
 • Dr Matthew Sargeant. [Mae'r meddyg hwn yn angerddol am ddysgu'r genhedlaeth nesaf.]
 • Dr Mark Taubert. [Am gefnogaeth ragorol a darparu deunyddiau dysgu o ansawdd arbennig.]
 • Ms Kathrin Whitehouse. [Ms Whitehouse yw'r ymgynghorydd mwyaf cefnogol i mi ei gyfarfod erioed.]
 • Mr Ronak Ved. [Mae Ron yn fentor clinigol ac ymchwil rhagorol!]
 • Dr Aaron Wong. [Wedi gwneud ymdrech eithriadol i addysgu.]
 • Dr Stuart Gray, Dr Niamh McConnell,Dr Elinor Brew . [Cefnogaeth, arweiniad, addysgu, cyngor rhagorol. Yn dangos esiampl fel meddygon.]
 • Y tîm yn ward Heulwen yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Dr Gareth Thomas, Dr Thomas Pembroke, Dr Johnathan Underwood, Dr James Lloyd, Dr Bethan Cox, Dr Tim Moore, Dr Inés Castro-Moore, Kate, Alice, Amy, Rachel, Mark, John. [Dim ond i enwi rhai! Amgylchedd lleoliad, addysg a gwaith tîm gwych.]
 • Tîm Obstetreg a Gynaecoleg ymMwrdd Iechyd Hywel Dda . [Rhagweithiol ac arloesol wrth gyflwyno'r lleoliad clinigol i'r myfyrwyr mewn Pandemig.]
 • Cyfarwyddiaeth Niwroleg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. [Ymrwymiad gan dîm brwd i addasu a darparu addysgu o ansawdd uchel.]
 • Tîm Anadlol, Ward 3, Ysbyty'r Tywysog Phillip. [Amynedd, rhagoriaeth addysgu a chefnogaeth i fyfyrwyr ynysig yn ystod  y pandemig.]
 • Staff Meddygfa Hafan Iechyd.  [Parhau i gefnogi addysg feddygol yn ystod y cyfnod clo.]

Myfyriwr neu grŵp / cymdeithas

 • Josephine Acheampong. [Helpu C21 i gyrraedd rhannau nad yw sianeli cyfathrebu eraill yn eu cyrraedd.]
 • Omolara Akinnawonu. [Yn cynrychioli myfyrwyr ar blatfform cenedlaethol ac yn mynd i'r afael â throseddau cyllyll / Mae hi'n gweithio'n hynod o galed i wella profiad myfyrwyr BAME.]
 • Rhys Andrews. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU  .]
 • Antonia Ashaye. [Cyfraniadau rhagorol i'r GIG yn ystod COVID.]
 • Ravanth Baskaran.  [Canllaw Iechyd Meddwl Pandemig wedi'i lunio gyda Dr Athanasias Hassoulas / Ymroddiad parhaus tuag at addysgu gan greu rhaglenni addysgu a dysgu.]
 • Chris Baker. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Lopa Banerjee. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Eloise Baxendale. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Chris Blenkharn. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Hannah Brunnock. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Yusuf Cheema. [Cynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Ellie Chilcott. [Rhedeg Caffi Lles rhithwir i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru.]
 • Eleanor Cochrane. [Arwain pob sgwrs PeerWise eleni.]
 • Olamide Dada. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU / Eiriolwr cenedlaethol dros gydraddoldeb hiliol mewn meddygaeth / Eiriolwr rhagorol dros y gymuned BAME a chefnogaeth i'r GIG / Creu sefydliad i ysbrydoli a chefnogi myfyrwyr du: MELANIN MEDICS.]
 • Nishaanth Dalavaye. [Addysgu myfyrwyr meddygol ledled y wlad trwy ddarlithoedd adolygu ar-lein a sianel Youtube.]
 • Kiran Datta. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Bronagh Donaghy. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU / Proffesiynoldeb ar leoliad.]
 • Dr Abigail Duckett.  [Cefnogaeth i ddarpar fyfyrwyr .]
 • Eleanor Duckett. [Wedi cyd-sefydlu sefydliad di-elw sy'n ehangu mynediad, sef "Aspire to Care." / Cefnogaeth i ddarpar fyfyrwyr
 • Megan Dunlop. [Cefnogaeth i'r GIG yn ystod y pandemig.]
 • Holly Edwards. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Angharad Evans. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Liam Evans. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Abhay Ghaiwal. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Arash Ghoroghi. [Dewrder a pherfformiad eithriadol yn wyneb caledi.]
 • Charles Gregory. [Cefnogaeth i'r GIG yn ystod y pandemig.]
 • Elizabeth Hodges. [Wedi datblygu’r e-diwtorial Xerte i gefnogi asesiadau myfyrwyr a llythrennedd adborth.]
 • Nick Hodson. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Rhys Hughes. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Amoy Johnson. [Cyfrannu at ymchwil COVID-19 yn ystod y pandemig.]
 • Catriona Kendrick. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Azizah Khan. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Charlotte Killick. [Cynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Charles King. [Cynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Sung Yeon Kwak. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Thomas Liddell-Lowe. [Helpu C21 i gyrraedd rhannau nad yw sianeli cyfathrebu eraill yn eu cyrraedd.]
 • Laura MacKay. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Chay Markham. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Lauren McEneaney. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Harriet Middleton. [Cyfraniad rhagorol i broffesiynoldeb wrth gydlynu blog Gwirfoddoli Bl3.]
 • Oliver Moore. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Christine Muhota.  [Cydweithredu â SoM CU.]
 • Srinjay Mukhopadhyay. [Canllaw Iechyd Meddwl Pandemig a luniwyd gyda Dr Athanasias Hassoulas.]
 • Lorna Murray. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Ellen Nelson-Rowe. [Cydweithrediad rhagorol gyda MEDIC a chefnogaeth i ddarpar fyfyrwyr / Yn rhagweithiol ac yn hwyluso newid cadarnhaol yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol trwy waith tîm / Ymrwymiad i ddatblygiad staff, cydraddoldeb hiliol a Phrifysgol Caerdydd / Gwella cysylltiadau hiliol yn yr ysgol feddygol / Cyfraniad rhagorol i fywyd myfyrwyr ac arweinyddiaeth ragorol yn ACMA / Mae hi wedi dangos ymrwymiad rhagorol i'r ysgol feddygol / Arweinydd myfyrwyr allweddol sy'n ein cefnogi a'n cynrychioli / Gweithio'n galed ac yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth.]
 • Sarah O’Connor. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Setthasorn Zhi Yang Ooi. [Cyfrannodd Setthasorn at godi dros £ 1,000 trwy raglen fentora / Gwnaeth arweinyddiaeth Setthasorn's wahaniaeth i'r difreintiedig yn ystod COVID-19 / Dangosodd Setthasorn arweinyddiaeth eithriadol wrth ofalu am y rhai llai ffodus.]
 • Emma Parry-Jones. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Jessica Randall. [Dangos esiampl drwy arwain / Cefnogaeth barhaus i fyfyrwyr a datblygu'r cwricwlwm / Cyfraniad rhagorol at Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant / Creu adnoddau addysgu dan arweiniad cyfoedion.]
 • Ananth Ranjit. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Isabelle Ray. [Creu adnoddau dan arweiniad cyfoedion.]
 • Tallulah Ray. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Owen Richards. [Cynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Talea Roberts. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Hannah Rossiter. [Ei gwaith a'i hymrwymiad i Marrow ac i helpu eraill.]
 • Alydia Scott. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU / Mae hi'n hynod angerddol o ran ei hawydd i wella'r profiad i leiafrifoedd ethnig - fel cleifion ac fel meddygon.]
 • Lily Scourfield. [Helpu C21 i gyrraedd rhannau nad yw sianeli cyfathrebu eraill yn eu cyrraedd.]
 • Thomas Webb. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Jemima Wilson. [Proffesiynoldeb a chynrychiolaeth ragorol SoM CU.]
 • Elinor Wyatt. [Proffesiynoldeb ar leoliad.]
 • Taylor Youngsmith. [Cydweithredu â SoM CU.]
 • Y Gymdeithas Feddygol Caribïaidd Affricanaidd (ACMA). [Arwain digwyddiadau llwyddiannus i fyfyrwyr a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol / Cymdeithas wych sy'n hyrwyddo cysylltiadau hiliol da a chyfle cyfartal / Mae [Omolara Akinnawonu ac ACMA] wedi gwneud cyfraniadau anhygoel i ofal iechyd ac addysg feddygol trwy'r BMA a meddygon stryd.]
 • Grŵp Argraffu COVID-19 Cymru Gyfan. [Dosbarthu llwybr COVID-19 / Cefnogaeth i'r GIG yn ystod y pandemig.]
 • Alydia Scott,Kiran Datta . [Ymrwymiad i gydraddoldeb hiliol, cyflwyno gweithdai a threfnu siaradwyr allanol.]
 • MedSoc Caerdydd. [Cydlynu myfyrwyr-wirfoddolwyr meddygol yn ystod COVID-19.]
 • Isabella Patterson, Lucy Westwood, Millicent Perry. [Codi morâl drwy rannu gwybodaeth â'u cyfoedion.]
 • Isabelle Ray, Jessica Randall, Dr Faris Hussain. [Gwaith yn sefydlu a rhedeg Sylfeini Clinigol MedSoc.]
 • Joe Griffiths, Will Harman-Cashmore, Toby Culling, Sashya Kandanearachchi, Shaun Williams, Meer Shah, Gareth Williams, Tommy Jarad. [Codwyd dros £1500 ar gyfer SOFT UK.]
 • Setthasorn Zhi Yang Ooi, Amanda Godoi, Eu Fang Foo. [Cyfres gweminar addysgiadol iawn - gwaith gwirioneddol ysbrydoledig gan y tîm! / Fe wnaethant gynnal Cyfres Gweminar Ryngwladol yn llwyddiannus ar gyfer Graddedigion Meddygol Rhyngwladol! / Sgwrs ddefnyddiol a threfnus iawn - methu diolch digon i'r trefnwyr / Canmoliaeth fawr i bwyllgor trefnu Cyfres Gweminar IMG CHIPS! / Trefnodd y tîm un o'r cyfresi gweminar gorau erioed!]
 • Dr Rucira Ooi, Setthasorn Zhi Yang Ooi, Tanya Enoch. [Myfyrwyr eithriadol o weithgar a gyhoeddodd ddau lyfr meddygol a werthwyd yn rhyngwladol!]
 • Sashiananthan Ganesananthan, David Li, Tim Woo. [Paratoi dosbarthiadau adolygu wythnosol di-fai, o ansawdd uchel sy'n cwmpasu'r maes meddygaeth glinigol cyfan / Fe wnaethant drefnu Cyfres Addysgu Prawf Cynnydd arloesol a rhagorol.]
 • Olamide Dada a Melanin Medics. [Hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a darparu gweithdai yn yr Ysgol Meddygaeth ac yn allanol.]
 • Diwygio EDI Meddygol (MEDIR]. [Ymrwymiad i addysg myfyrwyr ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Tîm Hyfforddiant Symudol PPE (Sophie Simmonds Arweiniol). [Hyfforddiant PPE Lefel 2/3 a phrofion ffitio masg ar gyfer dros 1000 o staff y GIG.]
 • Rebecca Howlett, Nick Savill, Cyd-lywyddion WEMS. [Cymorth cymheiriaid.]
 • Srinjay Mukhopadhyay, Ravanth Baskaran, Allen Mathew, Aparna Biju. [Mae'r myfyrwyr wedi trefnu cyfres adolygu cyn-glinigol ardderchog!]
 • Shan Ming Lim, Trevor Pinchemain. [Wedi cynnal gweminar dros ddau ddiwrnod ar heriau'r pandemig COVID-19 i staff y GIG.]

Gradd Ymsang / Ffarmacoleg Feddygol

Aelod neu dîm staff Prifysgol Caerdydd (academaidd neu weinyddwr)

 • Beth Lewis. [Yn dangos dyfalbarhad ac ymrwymiad rhagorol i FyAmserlen.]
 • Dr Eamon McGreal. [Addysgu rhagorol, yn enwedig yn ystod y pandemig.]
 • Jane Price. [Mae Jane yn annibynnol, yn gefnogol ac yn ymroddedig.]
 • Dr Kirsten Pugh. [Cefnogaeth ragorol i fyfyrwyr.]
 • Dr Zoe Roberts. [Arloesi i gefnogi myfyrwyr yn eu ceisiadau ymsang.]
 • Dr Alex Tonks. [Goruchwyliwr prosiect ymsang anhygoel, cefnogol ac ymroddedig.]
 • Dr Carmen van den Berg. [Mae Carmen yn ymdrechu i roi'r profiadau dysgu gorau posibl i fyfyrwyr / Carmen gan gyflwyno arloesiadau sylweddol ac effeithiol a symleiddio prosesau UP ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir.]
 • Dr Huw Williams. [Yn dangos arweinyddiaeth o ran cefnogaeth i'r GIG / Ymrwymedig, gweithgar, yn mynd yr ail filltir, meddylgar / Cefnogaeth ragorol yn ystod y pandemig i'n helpu i orffen ein graddau: EPIC iBSc.]
 • Dr Nicola Jordan. [Ei hymroddiad a'i anhunanoldeb i sicrhau bod sesiynau ymarferol yn cael eu rhedeg yn ddiogel.]

Aelod neu dîm staff y GIG neu Meddyg Teulu

 • Dr Rhian Farquharson. [Ymdrech anhygoel i addysgu'n ddiogel yn ystod COVID gan ddefnyddio technoleg o bell / Ei hymdrech i ddarparu addysg a hyfforddiant.]
 • Dr Bethan Morgan. [Mae Beth wedi dangos ymrwymiad diflino ac eithriadol i addysgu.]

Myfyriwr neu grŵp / cymdeithas

 • Krishnar Parmar: Arweinydd y Tîm e-Ddysgu (Med. Ed. iBSc). [Arwain: Creu modiwlau e-Ddysgu amrywiol yn ystod ton 1 COVID.]
 • Tîm e-Ddysgu (Med. Ed. iBSc). [Creu modiwlau e-Ddysgu amrywiol yn ystod ton 1 COVID.]
 • Y 40 EPIC. [Enwebiadau lluosog am wirfoddoli mewn 8 adran Achosion Brys (gogledd a de) - mis Ebrill i fis Fedi 2020.]

Ôl-raddedig a Addysgir

Aelod neu dîm staff Prifysgol Caerdydd (academaidd neu weinyddwr)

 • Dr Richard Anney. [Am ddarparu cefnogaeth ragorol i fyfyrwyr sy'n gweithio gartref.]
 • Dr Jo Griffiths. [Cyfraniad at genhadaeth ddinesig MEDIC - darparu addysg tîm i Gymru.]
 • Dr Marian Hamshere. [Yn cynnig cefnogaeth anhygoel i fyfyrwyr sy'n gweithio gartref.]
 • Sharron Heathcote. [Mae Sharron wedi cyflwyno arloesiadau sylweddol ac effeithiol ac wedi symleiddio prosesau UP.]
 • Julia Hodgson. [Mynd yr ail filltir wrth gydlynu a chefnogi rhaglenni MSc.]
 • Samantha Holloway. [Yn gymwynasgar, yn broffesiynol, yn angerddol, yn ddiwyd, yn weithgar ac yn ofalgar / Mae hi wedi gwneud y cwrs hwn yn werth chweil / Mae Sam bob amser yn mynd yr ail filltir.]
 • Emma Humphrys. [Wedi gweithio'n ddi-baid trwy'r pandemig.]
 • Sue Jenkins. [Caredigrwydd, cefnogaeth ac arweinyddiaeth eithriadol mewn rôl rheoli o bell yn ystod y pandemig Covid / Am ddarparu cefnogaeth eithriadol i gydweithwyr ôl-raddedig a addysgir / Am arweinyddiaeth, proffesiynoldeb rhagorol ac ymrwymiad i addysg gofal iechyd.]
 • Alex Murray. [Ymroddiad anhygoel i'w myfyrwyr trwy amseroedd digynsail yn y GIG / Wedi gweithio'n ddiflino i gefnogi myfyrwyr y GIG a GC.]
 • Dr Fiona Rawlinson. [Ymrwymiad clinigol ac academaidd rhagorol yn ystod y pandemig / Arweinyddiaeth ysbrydoledig wrth addysgu / Er nad oes unrhyw addysgu wyneb yn wyneb, mae hi'n ein nabod wrth ein henwau. Mae'n anhygoel!]
 • Dr Jo Richards. [Ymrwymiad parhaus i ddarparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i fyfyrwyr ôl-raddedig / Cyfathrebu ac arweiniad effeithiol yn yr amgylchedd dysgu rhithwir newydd hwn.]
 • Philip Sheen (er cof). [Gweithiwr caled pwyllog a phroffesiynol - yn gefnogol o fyfyrwyr a staff.]
 • Yr Athro Ann Taylor. [Arweinydd gwych a dyngarol iawn i staff mewn cyfnod anodd / Swm anhygoel o gefnogaeth a chymorth i'r holl staff ôl-raddedig a addysgir.]
 • Dr Neil Warren. [Ymrwymiad rhagorol i hyfforddi staff rheng flaen y GIG yn ystod y pandemig.]
 • Rachel Davies, Nicola Taverner. [Mae Rachel a Nicki wedi gweithio'n hynod o galed yn 2020 i drosi hyfforddiant sgiliau cwnsela yn ddarpariaeth ar-lein.]
 • Sharron Heathcote, Sharon Norman. [Cyflwyno hyfforddiant sgiliau COVID i staff y GIG a myfyrwyr meddygol.]

Myfyriwr neu grŵp / cymdeithas

 • 3.Dr Catriona McKeating, Dr Gayathri Subramanian. [Arloesol, creadigol, cefnogol i'r grŵp blwyddyn yn ystod y Pandemig Covid19.]

C4ME

Aelod neu dîm staff Prifysgol Caerdydd (academaidd neu weinyddwr)

 • Janet Batters. [Mae Jan wedi cadw digwyddiadau recriwtio myfyrwyr MEDIC i fynd mewn cyfnod anodd.]
 • Dr Thanasi Hassoulas. [Mae Thanasi yn cynnig cefnogaeth anhygoel i staff fel Arweinydd Addysg Ddigidol / Ymatebion arloesol i heriau'r pandemig.]
 • Laura Pearson. [Mae Laura yn gweithio’n ddiwyd i gefnogi'r tîm SER.]
 • Kieran Richards. [Mae Kieran yn mynd yr ail filltir i gefnogi'r tîm ehangach.]
 • Vicki Roylance. [Mae Vicki yn gwrthod gadael i Covid amharu ar brofiad y darpar fyfyriwr.]
 • Allan Theophanides. [Cefnogaeth ragorol i staff yn ei rôl yn yr LTU.]
 • Tîm Cwrs Parodrwydd Ward C-19 Cymru Gyfan: Dr Paul Frost, Sian Williams, Dr Neil Warren,  Chris Crosby,  Elaine Jones, Olwen Cooper, Saiyonora Hemron, Mark Menin-Steere, Owen Deery, James Niven, Jo Sloan, Tess Ash, Ruth Mumford, Sharron Heathcote, Sharon Norman, Jayne Menin-Steere, Alex Gamble. [Ymdrech ac ymrwymiad i ddarparu hyfforddiant parodrwydd COVID hanfodol.]
 • UDRh C4ME. [Yn arwain o'r rheng flaen yn y frwydr yn erbyn Covid.]
 • Desg Gwasanaeth TG (yn arbennig Aaron Morgan, Carrie James). [Yn ei gwneud hi'n bosibl i mi wneud fy swydd.]
 • Tîm Achosion Myfyrwyr MEDIC: Linette Williams, Claire Thomas. [Mae Claire a Linette wedi bod yn gweithio y tu ôl i'r llenni i gefnogi llawer o fyfyrwyr (israddedig ac ôl-raddedig) mewn sefyllfaoedd heriol fel cwynion ac apeliadau.]
 • UDRh yr Ysgol Meddygaeth. [Yn arwain o'r rheng flaen yn y frwydr yn erbyn Covid.]

Aelod neu dîm staff y GIG neu Meddyg Teulu

 • Dr Margred Capel, Dr James Davies. [Parhau i addysgu meddygaeth liniarol yn rhagorol er gwaethaf y pandemig.]

Llawlyfr Surgam

Llawlyfr Surgam 2021

Dathlu Rhagoriaeth yn yr Ysgol Meddygaeth.