Ewch i’r prif gynnwys

Ymateb i ymgynghoriad byr gan Brifysgolion y DU ar addasiadau posibl i'r canlyniad dangosol i brisiad 2020 - 07/07/21

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hoff opsiwn Prifysgol Caerdydd ynglŷn ag addasiadau posibl i'r canlyniad dangosol i brisiad 2020 yw fel a ganlyn:

Opsiwn A

Derbyn gwrth-gynnig Ymddiriedolwr yr USS a darparu cefnogaeth ar gyfer y canlyniad wedi'i addasu (gan gynnwys y trothwy o 10% ar gyfer diogelwch pari-passu, a dim bwlch rhwng diwedd y moratoriwm tymor byr cyfredol a chychwyn y moratoriwm 20 mlynedd treigl) a pharhau â thrafodaethau gydag Ymddiriedolwr yr USS i ddod o hyd i ffordd y gellir pontio'r gwahaniaeth o 0.5% mewn ffordd a allai fod yn dderbyniol.

Dros yr wythnosau i ddod, byddem yn ymgysylltu ymhellach ag Ymddiriedolwr yr USS, cyflogwyr ac UCU am yr opsiynau i fynd i'r afael â'r 0.5% ychwanegol mewn cyfraniadau. Gallai hyn, er enghraifft, gynnwys addasiadau pellach i ragdybiaethau Ymddiriedolwr yr USS, addasiadau i'r pecyn buddion arfaethedig, derbyn cyfraniadau uwch neu newidiadau i'r cynllun i'w weithredu. O ystyried yr angen am archwiliad pellach, mae'n rhy gynnar i nodi'r dull penodol ar hyn o bryd.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyflogwyr mewn sefyllfa anodd iawn oherwydd bod UUK yn gofyn i gyflogwyr wneud dewisiadau ynghylch canlyniadau posibl y dylid gofyn i'r aelodau - sef Opsiwn A am ostyngiad mewn budd-daliadau neu Opsiwn B ar gyfer cynnydd mewn cyfraniadau.

Fel cyflogwyr rydym yn cefnogi'r trefniadau cyfamod gwell a gynigiwyd gan USS ond rydym yn pryderu am effaith newidiadau budd-daliadau ar aelodau.

Wrth dderbyn Opsiwn A mae gennym rai amheuon sylweddol:

  • Fel yr ydym wedi nodi mewn ymatebion blaenorol, rydym yn dal i bryderu am brisiad teirblwydd 2020 y mae'r newidiadau hyn yn seiliedig arno. Rydym yn nodi erthygl ddiweddar y Financial Times (27 Mehefin 2021) lle mae Martin Wolf yn dweud “… ar ragdybiaethau synhwyrol, mae’r cynllun mewn gwarged cyfforddus… Yr unig dybiaeth y gallai cynllun yr USS fethu oddi tani yw diwedd parhaol twf economaidd. Mewn byd o’r fath, byddai hyd yn oed dyled y llywodraeth, y tybir ei fod yn ‘ddiogel’ ar hyn o bryd, mewn perygl.”
  • Rydym yn cefnogi adolygiad llywodraethu annibynnol ôl-brisio brys o'r cynllun ac yn tynnu eich sylw at ein barn flaenorol am lywodraethu yn ein hymateb i ymgynghoriad JEP 2, gan gynnwys annerch y grŵp mawr o aelodau unigol o'r cynllun nad ydynt yn aelodau o'r UCU ac felly yn cael eu cynrychioli yn y trafodaethau.  Dylai’r cynllun edrych ar ddulliau priodol ar gyfer ymgysylltu mwy cynhwysol ac effeithiol â’r holl aelodau er mwyn sicrhau bod y rhai nad yw ymuno ag UCU yn opsiwn iddynt a’r rhai a ddewisodd beidio ag ymuno yn cael eu cynrychioli.
  • Dylai’r Ymddiriedolwr greu bwrdd prisio newydd, fel yr argymhellodd JEP, gan adeiladu ar waith y VMDF. Dylai hyn hefyd ddarparu cyfle i ystyried cyrff cynrychioliadol amgen.
  • Dylai adolygiad llywodraethu annibynnol ôl-brisio o'r cynllun gynnwys rôl y JNC o fewn ei gwmpas, yn benodol i sicrhau nad yw penderfyniadau ar newidiadau i fudd-daliadau neu gyfraniadau yn cael eu penderfynu gan bleidlais y Cadeirydd.
  • Dylai unrhyw fframwaith llywodraethu newydd geisio hwyluso dull mwy tryloyw o brisio lle dylai'r dystiolaeth ar gyfer rhagdybiaethau prisio a chyfrifiadau, gan gynnwys data sylfaenol, fod ar gael i'r cyhoedd i sicrhau ymgysylltiad priodol â rhanddeiliaid.
  • Dylid rhoi ystyriaeth frys i opsiynau hyblyg a chost is i fynd i'r afael â chyfradd optio allan uchel