Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ar y cyd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae gan yr Ysgol Mathemateg ddiwylliant cryf o gydweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid diwydiant a busnes, cyrff sector preifat a'r byd academaidd.

Partneriaid allanol

Rydym ni'n gweithio gyda phartneriaid allanol i ddatrys amrywiol heriau diwydiannol, busnes a chymdeithasol.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Yr Athro Paul Harper (dolen proffil), arweinydd ein Grŵp Ymchwil Gweithrediadol, yw cyfarwyddwr academaidd partneriaeth Prifysgol Caerdydd gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae nifer o'n hystadegwyr yn gweithio gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, sydd yn cyllido swydd academaidd Dr Robin Mitra (dolen proffil).

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rydym ni wedi sefydlu perthynas gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, sydd wedi bod yn cynnal prosiectau MSc i ni ers blynyddoedd lawer ac wedi cyllido swyddi ôl-ddoethurol. Rydym ni'n gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar logisteg darparu iechyd y cyhoedd.

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Mae gennym ni brosiectau cydweithredol hirsefydlog gyda nifer o fyrddau GIG Cymru i ddarparu datrysiadau newydd i broblemau rheoli galwadau gofal iechyd cymhleth. Datblygwyd ein platfform modelu E-YSBYTY i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a'r E-YSBYTY yw'r unig blatfform sy'n cyfuno lefelau penderfynu strategol, tactegol a gweithredol ar gyfer triniaethau gofal iechyd mewn un lle. Mae ein grŵp OR wedi ennill gwobrau am eu gwaith gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac wedi bod yn gweithio gyda thîm Rhagfynegi a Chynllunio Gwasanaeth Ambiwlans Llundain ers 2005.

Yn 2015, comisiynodd GIG Cymru y Grŵp OR i ddadansoddi data Uniongyrchol ac Allan o Oriau cenedlaethol y GIG i fodelu gwasanaeth 111 arfaethedig ar draws Cymru. Roedd ein gwaith yn hanfodol wrth bennu lefelau staffio'r gwasanaeth, a phroffil eu cymwysterau meddygol.

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori'n helaeth gydag aelodau o'r Ysgol gan gynnwys Paul Harper, Katerina Kaouri, Thomas Wooley ac Anatoly Zhigljavsky i lywio ei hymateb i bandemig Covid-19.

Partneriaid Masnachol

Rydym ni'n gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys Admiral, BA, Critman, Ernst & Young, Lloyds, McLaren, Nationwide, Proctor and Gamble, Smart Separations, SmithKline Beecham, a Dŵr Cymru.

Mae'r Ysgol yn perthyn i’r Consortiwm Ewropeaidd Mathemateg mewn Diwydiant sy'n gonsortiwm traws-Ewropeaidd o sefydliadau academaidd a chwmnïau. Mae ein staff wedi gweithio'n agos gyda phrosiect SciShops.eu sy'n cynnwys gweithio gyda chynrychiolwyr cymdeithasol mewn deuddeg o wledydd i nodi a datrys heriau cymdeithasol dwys drwy ymchwil gydweithredol.

Y Bwrdd Cynghori Diwydiannol

Cyfoethogir cydweithio agos yr ysgol gyda busnes a diwydiant drwy’r rhyngweithio â phartneriaid diwydiannol ar ein Bwrdd Cynghori Diwydiannol sy'n helpu i lywio ac i’n cynghori ar ein strategaeth ymchwil a hefyd ein helpu i nodi cyfleoedd posibl ar gyfer cydweithio diwydiannol. Mae'r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr o gwmnïau a sefydliadau fel Admiral, BA, BT, Dyson, Ernst & Young, Lloyds, McLaren, Nationwide, ONS, Tata Steel, Llywodraeth Cymru a Dŵr Cymru.

Cydweithio rhyngddisgyblaethol

Rydym ni'n gweithio gyda'n cydweithwyr ar draws y brifysgol ar amrywiol brosiectau rhyngddisgyblaethol gan gynnwys Ysgol y Biowyddorau, Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd a'r Ysgol Busnes. Rydym ni hefyd yn cydweithio'n agos ar ymchwil gyda'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, a byddwn yn rhannu ein hadeilad newydd, y disgwylir iddo agor ym mis Medi 2021, gyda nhw. Rydym ni'n cydweithio ar ymchwil mewn meysydd yn cynnwys cyfuniadeg, optimeiddio, dadansoddi data a dysgu peiriannol. Bydd rhannu Adeilad newydd Abacws gyda Chyfrifiadureg a Gwybodeg yn hwyluso datblygiad Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data Prifysgol Caerdydd, y mae'r ddwy ysgol yn ei arwain ar y cyd.

Yn ogystal, dyfarnwyd grant o €6.7m i ni gydag Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd Prifysgol Caerdydd i fynd i'r afael â gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd