Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein gwaith yng Nghymru ers 2010 wedi cyfrannu at raglen astudiaethau ymchwil gofal lliniarol sy’n ehangu. O ganlyniad, cafwyd dros £11m o arian allanol yn ogystal â chynnydd yn nifer y cleifion a recriwtiwyd, o bedwar claf y flwyddyn i dros 160 claf y flwyddyn.

Ein nod yw datblygu a chefnogi ymchwil sydd wedi'i dylunio'n dda ym maes gofal lliniarol gyda phwyslais ar ddyluniad a dulliau cynnal astudiaethau ymarferol fydd yn arwain at roi gofal gwell i gleifion.

Rydym bob amser yn gweithio gyda chleifion a gofalwyr er mwyn dod i wybod beth yw eu blaenoriaethau, a'r ffyrdd gorau o gynnal ymchwil. Rydym yn parhau i roi neges glir bod cleifion gofal lliniarol am gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil ac y dylent gael mynediad at nifer cyfatebol o astudiaethau fel cleifion canser, cardiaidd, resbiradol a niwrolegol.

Mae ein hymchwil yn cwmpasu amrywiaeth o fethodolegau a mathau o ymchwil, gan gynnwys:

  • astudiaethau dulliau cymysg aml-ganolfan
  • treialon clinigol cyfnod 3 ar raddfa eang
  • addysgu a goruchwylio myfyrwyr PhD, MSc ac ymsang
  • prosiectau gwerthuso

Gweld ein portffolio ymchwil

Pecyn cymorth llywodraethu gwaith ymchwil

Gall gosodiadau gofal bennu pa fynediad sydd gan glaf neu ofalwr at ymchwil. Er bod ymchwil gofal lliniarol wedi bod ar dwf yng Nghymru dros yr wyth mlynedd ddiwethaf, prin yw’r ymchwil a gynhelir mewn hosbisau annibynnol. Mae hyn yn golygu nad yw cyfleoedd ymchwil ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o gleifion fynediad i gyfleoedd ymchwil wedi iddynt adael lleoliad gofal eilaidd.

Rydym wedi datblygu pecyn cymorth llywodraethu gwaith ymchwil sy'n cynnig arweiniad i hosbisau er mwyn hyrwyddo ymchwil yn rhan o ofal bob dydd yn y lleoliadau hyn. Mae'r Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwaith Ymchwil ar gael fel ap yn ogystal.

Cynnwys cleifion a'r cyhoedd

O'r cychwyn cyntaf, mae cynnwys cleifion a'r cyhoedd yn rhan ganolog o bopeth a wnawn wedi bod yn nod clir. Ein gweledigaeth yw gweithio gyda chleifion a phartneriaid eraill er mwyn datblygu a darparu rhagoriaeth ymchwil sydd o fudd i iechyd a lles pobl yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn mewnosod ein model unigryw o gynnwys cleifion a'r cyhoedd wrth bob cam o ddylunio astudiaethau, gweithredu a gwerthuso.

Ein Uwch Reolwr Tîm, Alisha Newman hefyd yw'r arweinydd academaidd ar gyfer cynnwys y cyhoedd a chleifion (PPI) yng Nghanolfan Ymchwil Canser Cymru (WCRC) ac yn yr Is-adran Meddygaeth Poblogaeth. Datblygwyd y fframwaith PPI ynghyd â'r aelod o'r cyhoedd.