Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein gwaith yng Nghymru ers 2010 wedi cyfrannu at raglen astudiaethau ymchwil gofal lliniarol sy’n ehangu. O ganlyniad, cafwyd dros £11m o arian allanol yn ogystal â chynnydd yn nifer y cleifion a recriwtiwyd, o bedwar claf y flwyddyn i dros 160 claf y flwyddyn.

Ein nod yw datblygu a chefnogi ymchwil sydd wedi'i dylunio'n dda ym maes gofal lliniarol gyda phwyslais ar ddyluniad a dulliau cynnal astudiaethau ymarferol fydd yn arwain at roi gofal gwell i gleifion.

Rydym bob amser yn gweithio gyda chleifion a gofalwyr er mwyn dod i wybod beth yw eu blaenoriaethau, a'r ffyrdd gorau o gynnal ymchwil. Rydym yn parhau i roi neges glir bod cleifion gofal lliniarol am gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil ac y dylent gael mynediad at nifer cyfatebol o astudiaethau fel cleifion canser, cardiaidd, resbiradol a niwrolegol.

Mae ein hymchwil yn cwmpasu amrywiaeth o fethodolegau a mathau o ymchwil, gan gynnwys:

  • astudiaethau dulliau cymysg aml-ganolfan
  • treialon clinigol cyfnod 3 ar raddfa eang
  • addysgu a goruchwylio myfyrwyr PhD, MSc ac ymsang
  • prosiectau gwerthuso

Gweld ein portffolio ymchwil

Pecyn cymorth llywodraethu gwaith ymchwil

Gall gosodiadau gofal bennu pa fynediad sydd gan glaf neu ofalwr at ymchwil. Er bod ymchwil gofal lliniarol wedi bod ar dwf yng Nghymru dros yr wyth mlynedd ddiwethaf, prin yw’r ymchwil a gynhelir mewn hosbisau annibynnol. Mae hyn yn golygu nad yw cyfleoedd ymchwil ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o gleifion fynediad i gyfleoedd ymchwil wedi iddynt adael lleoliad gofal eilaidd.

Rydym wedi datblygu pecyn cymorth llywodraethu gwaith ymchwil sy'n cynnig arweiniad i hosbisau er mwyn hyrwyddo ymchwil yn rhan o ofal bob dydd yn y lleoliadau hyn. Mae'r Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwaith Ymchwil ar gael fel ap yn ogystal.

Cynnwys cleifion a'r cyhoedd

O'r cychwyn cyntaf, mae cynnwys cleifion a'r cyhoedd yn rhan ganolog o bopeth a wnawn wedi bod yn nod clir. Ein gweledigaeth yw gweithio gyda chleifion a phartneriaid eraill er mwyn datblygu a darparu rhagoriaeth ymchwil sydd o fudd i iechyd a lles pobl yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn mewnosod ein model unigryw o gynnwys cleifion a'r cyhoedd wrth bob cam o ddylunio astudiaethau, gweithredu a gwerthuso.

Ein Cyfarwyddwr Gwyddonol, yr Athro Annmarie Nelson, yw’r arweinydd academaidd hefyd ar gyfer cynnwys cleifion a'r cyhoedd (CCC) yng Nghanolfan Ymchwil Canser Cymru ac yn Is-adran Meddygaeth Boblogaeth. Caiff fframwaith CCC a ddatblygwyd ganddi, ar y cyd â Jim Fitzgibbon (arweinydd lleyg y Ganolfan) ei ddisgrifio mewn adroddiad blynyddol diweddar.

Mae'r naill arweinydd a'r llall yn weithgar o fewn eu priod feysydd. Mae'r Athro Nelson wedi cofrestru prosiect ar gronfa ddata COMET er mwyn datblygu cyfres o ganlyniadau craidd ar gyfer CCC. Y bwriad yw eu defnyddio mewn ymchwil er mwyn cofnodi a hysbysu ynghylch gweithgareddau CCC. Mae hi hefyd yn aelod o grŵp METHODICAL sy'n mynd i'r afael â blaenoriaethau ymchwil ar gyfer CCC.

Mae Jim Fitzgibbon yn aelod blaenllaw o nifer o grwpiau llywodraethiant a strategaeth, gan gynnwys bwrdd gweithredol Canolfan Ymchwil Canser Cymru, a Bwrdd Cyflwyno Iechyd Cyhoeddus ar gyfer Llywodraeth Cymru.

WCRC Logo

Gwasanaeth Adolygu Tystiolaeth Gofal Lliniarol (PaCERS)

Datblygwyd PaCERS fel gwasanaeth adolygu cyflym, wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Ganolfan Ymchwil Canser Cymru. Ein nod yw cynnal adolygiadau cyflym i ateb cwestiynau ymchwil sydd o bwys i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ac eraill sy'n gwneud penderfyniadau, mewn perthynas â gofal lliniarol, yn yr amser byrraf posibl (7-10 wythnos).

Bydd hyn yn fodd o gyfuno tystiolaeth ymchwil â datblygu gwasanaeth ac ymarfer yn gyflym, gan fewnosod ymchwil ymhellach yn rhan o ymarfer dyddiol. Caiff yr holl adolygiadau cyflym eu cynnal gan ddefnyddio dulliau adolygu systematig diwygiedig, gyda chwestiwn ymchwil wedi'i fireinio i raddau helaeth.

Am ragor o fanylion cysylltwch â:

Gwasanaeth Adolygu Tystiolaeth Gofal Lliniarol (PaCERS)

Ymchwil Gofal Cymdeithasol

Yn 2016, cafodd Canolfan Ymchwil Canser Cymru arian gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gynnal gwaith ymchwil ynghylch canser a gofal cymdeithasol. Cynhaliwyd cynhadledd i nodi heriau allweddol o ran y gwasanaeth a blaenoriaethu'r meysydd lle gall ymchwil gefnogi newid arferion yn y dyfodol mewn perthynas â gofal cymdeithasol i bobl â chanser.

Beth yw'r camau nesaf mewn gofal cymdeithasol i bobl â chanser?

I gael gwybodaeth am ein gwaith ymchwil gofal cymdeithasol, cysylltwch â:

Alisha Newman

Alisha Newman

Cydymaith ymchwil

Email
newmana3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7948