Ewch i’r prif gynnwys

Dirwyon

Codir tâl os byddwch yn dychwelyd eitemau’n hwyr.

I helpu i wneud yn siŵr nad ydych yn wynebu unrhyw ddirwyon ar eitemau rydych wedi eu  benthyg:

  • Gwiriwch eich cyfrif llyfrgell yn rheolaidd
  • Dychwelwch eich llyfrau â chais ar y dyddiad dychwelyd neu gyn hynny
  • Peidiwch â gadael i neb arall fenthyg eitemau ar eich cyfrif llyfrgell, byddwch yn atebol am unrhyw daliadau sy’n ddyledus os cânt eu dychwelyd yn hwyr ac am gostau amnewid os cânt eu colli neu eu dwyn.

Os na allwch adnewyddu eich llyfrau, cysylltwch â'r llyfrgell cyn gynted â phosibl.

Taliadau

Mae dirwyon yn £2 y dydd ar gyfer eitemau hwyr y gwnaed cais amdanynt. Y ddirwy mwyaf y gellir ei chodi dros bob cyfnod yw £20 ar gyfer pob eitem.

Os bydd y dirwyon yn uwch na £10 ni fyddwch yn gallu benthyca unrhyw eitemau eraill nes i chi dalu'r swm sy'n ddyledus. Bydd y dirwyon yn cronni bob dydd hyd nes yr anfonir anfoneb am gost amnewid yr eitem a chyrhaeddir yr uchafswm o ran dirwy.

Talu Dirwy

Gellir talu dirwyon ag arian parod neu siec ar bob safle llyfrgell neu â cherdyn debyd/credyd yn y llyfrgelloedd canlynol:

Hefyd gallwch ffonio’r llyfrgelloedd hyn a thalu â cherdyn debyd neu gredyd dros y ffôn.

Efallai y bydd rhai llyfrgelloedd yn fodlon i chi dalu eich dirwyon mewn rhandaliadau.