Ewch i’r prif gynnwys

Pro bono

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chyfreithwyr, elusennau a sefydliadau gwirfoddol i roi'r cyfle i fyfyrwyr ymarfer ac ehangu eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o gynlluniau pro bono.

Rydym wedi ymrwymo i ymestyn cyfleoedd allgyrsiol i'n myfyrwyr, gan helpu i wella eu CVs mewn marchnad swyddi cystadleuol i raddedigion. Yn ogystal maent yn cael y cyfle i roi cymorth i aelodau o'r gymuned a grwpiau bregus nad oes cymorth cyfreithiol ar eu cyfer.

Hanes

Sefydlwyd Cynllun Pro Bono Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn ystod blwyddyn academaidd 2005/6 a'i lansio'n swyddogol ar y 5 Ebrill 2006 gan Michael Napier QC yn 12fed darlith flynyddol Ewan Davies. Lansiwyd y Prosiect Dieuogrwydd ar 16 Chwefror 2006 gan Shami Chakrabarti, Cyfarwyddwr Liberty.

Cafodd myfyrwyr eu hyfforddi drwy gyfres o weithdai a sgyrsiau a gyflwynwyd gan ddioddefwyr camweinyddu cyfiawnder yn cynnwys Mike O’Brien o'r 'Cardiff Newsagent Three', eu teuluoedd, y Comisiwn Adolygu Achosion Cyfreithiol, Gwasanaeth Erlyn y Goron a Liberty De Cymru.

Dechreuodd y gwaith achos ddiwedd Chwefror y flwyddyn honno, gyda'r achosion wedi'u dethol o fanc canolog a weinyddwyd gan brosiect Bryste ar y cyd â'r rhwydwaith cenedlaethol. Yn ogystal, penderfynon ni ymgymryd ag achos carcharor o Abertawe, dan arweiniad ei gyfreithiwr apêl o Gaerdydd. Mae'r carcharor yn honni ei fod yn ddieuog o gyflawni llofruddiaeth leol enwog lle na ddaethpwyd o hyd i'r corff.

Cynlluniau pro bono

Y Gyfraith a Gofal Iechyd

Fel rhan o'r cynllun hwn, rydym yn ymateb i fater ariannu Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG (NHSCHC). Mae hon yn broblem gynyddol ledled y wlad sy’n effeithio ar ran o’r gymuned sy’n agored i niwed, yn bennaf y rhai sy’n dioddef o Glefyd Alzheimer. Gall unigolion o’r fath fod mewn cartrefi nyrsio, gan dalu eu ffioedd yn breifat, lle gellid dadlau bod ganddyn nhw hawl i fynnu bod y GIG yn diwallu cost eu gofal yn llawn.

Y Gyfraith a Chyfiawnder

Sefydlwyd Prosiect Dieuogrwydd Ysgol y Gyfraith Caerdydd yn dilyn diddordeb sylweddol gan fyfyrwyr ym maes cyfraith droseddol ac yn arbennig camweinyddiadau cyfiawnder. Mae myfyrwyr yn gweithio dan oruchwyliaeth cyfreithwyr a bargyfreithwyr ar achosion carcharorion tymor-hir sy'n dal i honni eu bod yn ddieuog o'r troseddau difrifol y'u cafwyd hwy'n euog ohonynt.

Y Gyfraith a Chwaraeon

Gan weithio mewn partnerniaeth ag Undeb Rygbi Cymru, mae myfyrwyr yn gallu darparu gwasanaeth cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim i glybiau rygbi Cymru, yn Gymraeg neu Saesneg. Cefnogwyd y Cynllun, a lansiwyd yn Nhachwedd 2012, gan y cwmni cyfreithiol, Hugh James a siambrau bargyfreithwyr Civitas.

Y Gyfraith a'r Llys

Mae'r Uned Cymorth Personol, sy'n elusen genedlaethol, yn hyfforddi myfyrwyr i helpu ymgyfreithwyr yn bersonol yng Nghanolfan Cyfiawnder Sifil Caerdydd. Mae'n cynnig cefnogaeth i gleientiaid nad yw'n gyfreithiol, sy'n ddi-dâl, yn gyfrinachol ac yn annibynnol i'w helpu drwy broses y llys. Mae ein myfyrwyr yn gweithio gyda gwirfoddolwyr yr Uned i gynnig cefnogaeth ymarferol a chymorth (ond nid cyngor cyfreithiol) i bobl yn Llys Caerdydd sydd wedi'u tangynrychioli gan gyfreithwyr.

Y Gyfraith ac Iechyd Meddwl

Drwy ein Cynllun "Oedolion Priodol", mae Hafal, prif elusen iechyd meddwl Cymru yn hyfforddi myfyrwyr i weithio fel Oedolion Priodol. Eu gwaith yw cefnogi oedolion sy'n agored i niwed sy'n cael eu cyfweld mewn gorsaf heddlu ar ôl cael eu harestio. Ar ôl cael eu hyfforddi, mae myfyrwyr yn gwirfoddoli i fod ar rota i gael eu galw i mewn i orsafoedd heddlu ar draws De Cymru.