Ewch i’r prif gynnwys

Cyfarwyddwr TG

Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd
Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd ymhlith haen uchaf prifysgolion ymchwil Prydain ac yn aelod o Brifysgolion Grŵp Russell, sy’n uchel ei fri. Mae’r Brifysgol ymhlith y 5 prifysgol orau yn y DU am ragoriaeth ymchwil. Gyda thros 33,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys 9,750 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 130 o wledydd, mae Caerdydd yn ymgymryd ag uwchraddiaid mwyaf ei champws ers cenhedlaeth trwy fuddsoddi £600 miliwn i wella a datblygu ei chyfleusterau a'i seilwaith.

Bellach mae angen Cyfarwyddwr TG i yrru ei digideiddio a'i thrawsnewid ar gyfer yr 21ain ganrif. Bydd yr unigolyn a benodir yn darparu arweinyddiaeth strategol ar ddatblygiad a darpariaeth yr holl Wasanaethau TG.

Rol

Caerdydd / Cartref

Cyflog sylfaenol cystadleuol iawn ynghyd â buddion rhagorol

  • Gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid allweddol i arwain y strategaeth a datblygu atebion technoleg ddigidol a gwybodaeth i gefnogi trawsnewid parhaus y Brifysgol
  • Darparu arweinyddiaeth strategol a chynllunio gweithredol, blaenoriaethu, datblygu a darparu gwasanaethau TG yn ôl yr angen i alluogi'r Brifysgol i gyflawni ei nodau a'i hamcanion strategol
  • Rheoli ac arwain Cyfarwyddiaeth TG â 300 o bobl, gan oruchwylio gwasanaeth TG ledled y Brifysgol sy'n cwmpasu'r holl wasanaethau cymwysiadau Corfforaethol a Dysgu ac Addysgu, a rhai gwasanaethau cymorth Ymchwil
  • Creu a gwella perthnasoedd strategol cadarnhaol, cydweithredol gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol a fydd yn ychwanegu gwerth at y Brifysgol a'i nod i ddarparu gwasanaethau newydd, gwell
  • Cynnal ymwybyddiaeth gyfoes o gyfeiriadau'r sector addysg uwch ar hyn o bryd ac yn y dyfodol a thueddiadau cysylltiedig, a, lle bo hynny'n briodol, gwneud argymhellion ar gyfer gweithredu systemau a thechnolegau newydd / wedi'u huwchraddio
  • Cyfarwyddo datblygu a rheoli pensaernïaeth wybodaeth a thechnoleg gyffredinol i ddarparu systemau, seilwaith a gwasanaethau TG cynaliadwy sydd wedi'u cynllunio i ychwanegu gwerth at anghenion busnes y Brifysgol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol

Sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais, ewch i wefan Harvey Nash neu ffoniwch Iain Mckeand o dîm Harvey Nash ar 0207 333 1825 i gael sgwrs gyfrinachol.

Caiff pob cais ei gydnabod ac rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.