Ewch i’r prif gynnwys

Director-elect of the GW4 BioMed2 Medical Resarch Council Doctoral Training Partnership

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd
Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Gwneir y penodiad ar sail secondiad hyd at 36 mis, a bydd yn cario dyraniad llwyth gwaith o 300 awr, sy'n cyfateb i 0.2CALl.

Mae GW4 BioMed2 MRC y Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol yn dwyn ynghyd Brifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr gwyddorau biofeddygol. Bydd myfyrwyr yn cael mynediad at y cyfuniad o gryfderau ymchwil, arbenigedd hyfforddiant a'r adnoddau a gynigir gan y pedair prifysgol ymchwil ddwys, a bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn gwaith rhyngddisgyblaeth a 'gwyddoniaeth tîm' hefyd. Caiff llawer o'r prosiectau PhD a gefnogir gan y Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol eu cyd-oruchwylio ar draws o leiaf dwy o'r prifysgolion partner, gan alluogi myfyrwyr i ymuno â phartneriaethau ymchwil cyfredol a newydd.

Bydd y Bartneriaeth yn dyfarnu o leiaf 64 o ysgoloriaethau dros 3 blynedd i fyfyrwyr cartref a rhyngwladol. Mae’r prosiectau PhD yn cyd-fynd ag un o'r tair thema ymchwil strategol. Haint, Imiwnedd, Ymwrthedd Gwrthficrobaidd ac Atgyweirio; Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl; a Gwyddorau Iechyd y Boblogaeth, yn ogystal ag un thema drawsbynciol a fydd yn flaenoriaeth – Gwyddor Data. Mae'r portffolio o brosiectau PhD sydd ar gael yn adlewyrchu cryfderau cyfunol y Bartneriaeth a bydd y prosiectau'n cynnwys o leiaf un thema hyfforddi drawsbynciol: trosi/arloesi; sgiliau in vivo; rhyngddisgyblaethol. Mae pob ysgoloriaeth yn darparu cyllid am 4 blynedd ac yn cynnwys cyfnod 'Paratoi' o 3 mis dan arweiniad y myfyriwr ar y cychwyn a lleoliad 3-mis i Ehangu Gorwelion ym Mlwyddyn 3.

Mae gan y Bartneriaeth 2 iCASE (Labordy Technoleg Certus, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffyn) a 6 Partner Cyswllt (AstraZeneca, Canolfan Mary Lyon yr MRC, Merck, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, Canolfan Ymchwil Biofeddygol NiHR Bryste, Takeda) a 2 gydweithredwr (Sefydliad Alan Turing, a Cambridge Cognition), a fydd yn ymwneud ag ysgoloriaethau, hyfforddiant, lleoliadau a chymorth gyrfaoedd.

Mae'r Bartneriaeth yn troi o gwmpas ‘Hyfforddiant a Mentora mewn Cymunedau’, a bydd y myfyrwyr yn cyflawni rhaglen hyfforddi eang, amrywiol, ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau carfan rheolaidd er mwyn datblygu cymunedau o ymchwilwyr ar draws y bartneriaeth.

Rolau Disgrifiad

Bydd y darpar-Gyfarwyddwr yn gyfrifol am gyfeiriad strategol y Bartneriaeth, ac yn atebol i’r sefydliadau GW4 drwy eu Dirprwy Is-Gangellorion Ymchwil (aelodau o Fwrdd GW4) a'r MRC am gyflawni’r Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol. Bydd y Cyfarwyddwr yn cael ei reoli gan Ddirprwy Is-Ganghellor – Ymchwil, ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda'r Cyfarwyddwr sy'n ymadael, yr Athro Colin Dayan, i sicrhau trosglwyddiad llwyddiannus. Gan weithio gyda chymorth y tîm rheoli ehangach, bydd y Cyfarwyddwr yn:

Director-elect of the GW4 BioMed22 MRC DTP

Job description for the Director-elect of the GW4 BioMed2 MRC Doctoral Training Academy

Sut i Wneud Cais

O ystyried yr ymrwymiad amser sy'n gysylltiedig â'r rôl hon, trafodwch eich cysylltiad posibl â'ch rheolwr llinell / Pennaeth yr Ysgol yn y lle cyntaf.

Bydd datganiadau o ddiddordeb yn cael eu hystyried gan ddirprwyaeth gan gynnwys y Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter, a dylid eu cyfeirio at yr Athro Kim Graham (PVC-Research@caerdydd.ac.uk)

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu dewis drwy gyfweliad fydd yn cynnwys panel sy'n cynrychioli GW4 mewn ffordd briodol. Gwahoddir aelodau o staff Prifysgol Caerdydd sydd â diddordeb i gyflwyno llythyr datgan diddordeb sy’n amlinellu eu haddasrwydd i'r rôl erbyn 12pm ddydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021. Os yn bosibl, cynhelir cyfweliadau cyn y Nadolig.

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol ynglŷn â'r rôl, cysylltwch â’r Rhag Is-Ganghellor, Arloesedd a Menter (PVC-Research@caerdydd.ac.uk).