Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio Strategol a Llywodraethu

Mae'r Adran Cynllunio Strategol a Llywodraethu yn dod ag adrannau Cynllunio Strategol a Llywodraethu a Cydymffurfiaeth a Risg ynghyd ar gyfer y Brifysgol.

Mae'n helpu'r Is-ganghellor a Bwrdd Gweithredol y Brifysgol i:

  • ddatblygu strategaethau
  • cynnal ymwybyddiaeth o berfformiad y Brifysgol
  • cefnogi llywodraethu effeithiol a chydymffurfio
  • rheoli cysylltiadau â rheoleiddwyr pwysig y sector.

Swyddi gwag

No vacancies currently available.

No vacancies currently available.

Y tîm

Mae'r tîm Cynllunio Strategol yn cefnogi'r Brifysgol ym meysydd cynllunio strategol a pholisïau, strategaethau ymchwil, gwybodaeth gynllunio a dadansoddi, a'r rhaglen gwybodaeth fusnes.

Mae'r tîm Llywodraethu a Chydymffurfio yn rhoi cyngor ynglŷn â chydymffurfio â dyletswyddau statudol a gorfodol ym meysydd: cydraddoldeb ac amrywiaeth; hawliau gwybodaeth, mynediad a chadw cofnodion, a'r Ddeddf Llwgrwobrwyo. Mae'r tîm hefyd yn arwain y gwaith o ddatblygu polisïau a gweithdrefnau yn unol ag arferion gorau; ac yn cefnogi nifer o weithdrefnau sy'n cydymffurfio/ymwneud ag uniondeb (gan gynnwys y broses gwyno ar gyfer myfyrwyr). At hynny, mae'r tîm yn cydlynu gwaith cynllunio parhad busnes.

Mae'r Uned Gwasanaethau'r Iaith Gymraeg yn cynorthwyo staff o ran darparu yn y Gymraeg a chyfieithu, ac yn cynnig cyngor ynglŷn â chydymffurfio â deddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg.

Mae'r tîm Cefnogi Pwyllgorau yn cynorthwyo'r gwaith o lywodraethu'r Brifysgol drwy gydlynu trefniadau busnes, aelodaeth a threfniadau gweinyddol y prif gyfarfodydd pwyllgor.

Mae'r Uned Archwilio Mewnol ar y Cyd yn gweithredu ar wahân i dimau llywodraethu gweithredol y Brifysgol, ac mae wedi darparu gwasanaeth archwilio mewnol i brifysgolion Caerdydd ac Abertawe ers dros 15 mlynedd. Ar hyn o bryd mae'r Uned yn mynd trwy gyfnod o newid, gan fod y ddwy brifysgol wedi cytuno i sefydlu eu timau Archwilio Mewnol eu hunain. Yn ystod y cyfnod pontio, bydd yr Uned yn parhau i ddarparu gwasanaeth archwilio mewnol o safon i'r ddau sefydliad. Rhagor o wybodaeth am archwilio mewnol yn y Brifysgol.