Ewch i’r prif gynnwys

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i ddod o hyd i ddatrysiadau i broblemau sylweddol y mae cymdeithas yn eu hwynebu.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cysylltu â Chanolfan Ymchwil Polisi Arloesedd Prifysgol Caerdydd (CIPR) a’r Lab i ddatblygu a chyflawni rhaglen Cronfa Her £10 miliwn i ganfod, datblygu a graddio datrysiadau arloesol i heriau cymdeithasol mawr.

Yr her

Ydych chi'n sefydliad sector cyhoeddus sydd â diddordeb mewn datblygu heriau a chysylltu â sefydliadau all gynnig datrysiadau arloesol?

Nod y rhaglen, fydd yn rhedeg am dair blynedd a hanner, yw adeiladu cyfoeth lleol, creu cyfleoedd masnachol i awdurdodau lleol, darparwyr gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy eu gwahodd nhw i gynnig datrysiadau i heriau ar draws tair thema â blaenoriaeth:

 • cyflymu datgarboneiddio
 • gwella iechyd a lles dinasyddion y rhanbarth
 • cefnogi, gwella a thrawsffurfio cymunedau.

Er bod y rhain yn broblemau hirdymor y mae cyrff sector cyhoeddus yn ymdrin â nhw, maent wedi dod yn broblemau mwy brys oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Er enghraifft, mae cyfyngiadau lleol a chenedlaethol wedi peri cwestiynau newydd ynghylch sut rydym yn trefnu ein trafnidiaeth ac yn gwella ansawdd aer. Maent hefyd wedi cynyddu'r angen i ddod o hyd i ddatrysiadau newydd i helpu ein strydoedd mawr a chanolau trefi, sy'n wynebu problemau economaidd.

Mae Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ddatblygiad hynod gyffrous i'r ddinas-ranbarth, yn enwedig wrth i ni geisio ailadeiladu'r economi yn sgîl y coronafeirws (COVID-19). Bydd y Gronfa Her yn rhoi hwb i'r cydweithio rhwng ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd ar ddatblygu economaidd lleol, ac yn cynnig cyfle i ddarparwyr y gwasanaethau cyhoeddus elwa ar arbenigedd ymchwil ac arloesedd y Brifysgol wrth i ni ymdrechu ar y cyd i ddod o hyd i atebion i heriau allweddol cymdeithas.

Yr Athro Gillian Bristow Deon Ymchwil yn y Coleg Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Athro Daearyddiaeth Economaidd

Ein hymchwil

Mae'r gronfa'n cynnwys darpariaeth o £2 miliwn ar gyfer gweithgareddau ymchwil, rheoli a gweithredol CIPR ac Y Lab, ar y cyd â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae'n gyfle i ymchwilwyr siapio a datblygu menter cronfa her drwy:

 • ddod â thystiolaeth berthnasol o gynlluniau tebyg o leoedd eraill
 • llywio polisïau ac arferion newydd
 • cymryd rhan yn nefnydd ymarferol yr ymchwil
 • cyfrannu at arloesi yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r ymchwil a'r ymgysylltu hwn yn adeiladu ar waith blaenorol aelodau CIPR a Y Lab, ac yn rhagweld cyfleoedd i'r dyfodol wrth i gronfeydd her chwarae rhan fwy mewn dulliau polisi o ran datblygiad economaidd ac arloesedd. Bydd y Rhaglen yn arddangos ymhellach sut gall sefydliadau'r sector cyhoeddus fod yn gatalydd o ran arloesedd drwy ddulliau caffael arloesol.

Arloesi gyda'n gilydd

Drwy gydweithio gyda'r Tîm Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, byddwch yn:

 • edrych ar atebion arloesol i heriau economaidd lleol o bwys
 • teilwra datrysiadau i wella darpariaeth gwasanaethau lleol
 • fframweithiau caffael cyhoeddus 'newydd' a chreu marchnadoedd newydd
 • masnacheiddio datrysiadau i raddio a gwerthu
 • tyfu a datblygu cadwyni cyflenwi lleol.

Arwain Meddyliau

Mewn cyfweliad â Business News Wales, trafododd yr Athro Rick Delbridge y ffocws wedi'i ailfywiogi ar arloesi yng Nghymru ac fel rhan o fentrau Ymchwil a Datblygu'r DU. Beth mae'r datblygiadau hyn yn ei awgrymu i Gymru, wrth i awydd am agenda arloesi fwy uchelgeisiol a chynhwysol gael ei datgelu, a sut mae Prifysgol Caerdydd yn ymateb i'r rhain?

Gwrandewch ar yr Athro Delbridge ar bodlediad Business News Wales.

Mae'n rhaid i ni ailfeddwl ac ail-lunio, croesawu arloesedd a newid a gweithio gyda mwy o hyblygrwydd a chydweithredu i greu marchnadoedd newydd a dyfodol gwell, mwy cynaliadwy. Mae'r fenter hon yn ein galluogi i wneud hynny ac rwy'n edrych ymlaen at chwarae rhan flaenllaw wrth yrru'r fenter hon yn ei blaen.
Philippa Marsden, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cabinet Rhanbarthol CCR, ac aelod o Fwrdd Strategol y Gronfa Her

Digwyddiadau a gweithdai

Cyfres Gweithdy Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai i gefnogi ymgeiswyr sydd â diddordeb ac eisiau ystyried eu heriau. Byddwn hefyd yn eu cynorthwyo i wella eu ceisiadau gyda ni ac eraill ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cyhoeddir dyddiadau gweithdai newydd ar gyfer ceisiadau rownd 2 yn haf 2021.

Rhagor o wybodaeth am y gyfres gweithdy

Cyllid a Chymorth i Heriau sy'n cael eu gyrru gan y Sector Cyhoeddus

Cynhaliwyd cyfarfod hysbysu i gyflwyno Cronfa Her CCR ar 18 Tachwedd.

Gwyliwch recordiad o'r digwyddiad

Mynegwch eich diddordeb

I gofrestru'ch diddordeb, llenwch y ffurflen Mynegi Diddordeb a'i hanfon trwy ebost at CCRChallengeFund@caerdydd.ac.uk

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y Gronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd