Ewch i’r prif gynnwys

Keith Harding

Keith Harding WWIC launch

Dechreuodd fy niddordeb mewn gwella clwyfau pan oeddwn yn fyfyriwr meddygaeth. Ers hynny rydw i wedi dilyn llwybr gyrfa anghonfensiynol iawn.

Fel myfyriwr meddygaeth blwyddyn olaf yn Birmingham cefais gyfle i dreulio tri mis yn ceisio dangos a oedd gwrth-dolchi’n dylanwadu ar wella clwyfau. Er bod canlyniadau'r ymchwil yn dangos dim effaith andwyol, roedd y chwiw wedi cydio ynof i.

Ar ôl cymhwyso dychwelais i Gaerdydd. Roedd Athro Llawfeddygaeth blaenorol, Les Hughes, wedi sefydlu clinig clwyfau yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Fe’i hagorwyd yn 1972 i gynnal gwerthusiadau clinigol o gynnyrch newydd a ddyfeisiwyd ganddo ar gyfer clwyfau. Roedd angen rhywun ar yr Athro Hughes i gydgysylltu’r ymchwil clinigol a gofal am gleifion â chlwyfau ac, oherwydd fy mhrofiad fel myfyriwr, gwirfoddolais i wneud y gwaith hwn.

Des i ddeall hyd a lled y problemau clinigol sy'n gysylltiedig â chlwyfau. Er syndod i mi, gwelais fod y sail academaidd ar gyfer gwella clwyfau yn fach iawn a bod cleifion yn cael trafferth dod o hyd i glinigwyr oedd ag arbenigedd. Symudais i weithio fel meddyg teulu a pharhau i ofalu am y clinig ar sail wirfoddol ran-amser am 10 mlynedd. Ar ddiwedd y cyfnod hwn roeddwn yn uwch bartner mewn practis yn y ddinas ac yn drefnydd ôl-raddedig ar ran yr ysbyty.

Y cam anarferol nesaf yn fy ngyrfa oedd cymryd cyfnod sabothol o chwe mis i adolygu prosesau gwella clwyfau ac addysg feddygol yng Ngogledd America. Yn ystod y cyfnod hwnnw, sylweddolais fod gennym bractis clinigol mawr yn trin cleifion â chlwyfau ond gweithgarwch academaidd cyfyngedig o ran addysgu ac ymchwil. Fy awgrym oedd y dylai Adran Llawfeddygaeth y Brifysgol sefydlu grŵp academaidd i ddatblygu'r maes hwn o ymarfer clinigol.

"Y prif reswm am ein llwyddiant yw’r tîm o gydweithwyr fu gennyf dros y 25 mlynedd diwethaf, ac rwyf i’n falch o fod wedi gweithio gyda nhw."

Yr Athro Keith Harding Clinical Professor

Agorodd yr Uned Ymchwil Gwella Clwyfau tua 25 mlynedd yn ôl. Ers hynny, rydym ni wedi datblygu’r cwrs Meistr cyntaf mewn Gwella Clwyfau, y pecyn Ansawdd Bywyd cyntaf yn benodol i glefydau ar gyfer clwyfau coesau cronig ac rydym ni wedi sicrhau nifer o batentau (gan gynnwys llofnod genynnol sy'n rhagweld y clwyfau a fydd yn iachau a nifer o asiantau therapiwtig a all helpu i iachau).

Rydym ni wedi gweithio gyda thros 60 o gwmnïau, cynnal 200 o dreialon clinigol, ennill gwobrau cenedlaethol ar ran yr ysbyty a sefydlu nifer o fentrau a chymdeithasau Prifysgol, fel Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd a Phanel Cynghori Wlser Pwyso Ewrop.

Cynhaliwyd ein twf dros nifer o flynyddoedd ond, yn fwy diweddar, dechreuodd arafu. Sylweddolon ni fod angen i ni geisio sefydlu dull Cymru gyfan er mwyn manteisio i'r eithaf ar ein cyfleoedd a gwella gofal cleifion clinigol. Ym mis Medi 2014, agorwyd y Canolfan Arloesedd Clwyfau Cymru (WWIC) yn Llantrisant. Dyma’r ganolfan clwyfau genedlaethol gyntaf yn y byd, a'i nod yw cydgysylltu gofal clinigol ac academaidd i gleifion â chlwyfau ledled Cymru.

Mae cydgysylltu gweithgareddau’n caniatáu inni gefnogi busnesau clwyfau cyfredol yng Nghymru, sy'n darparu tua 2500 o swyddi, ac ar yr un pryd gweithredu fel tynfa ar gyfer buddsoddi sy’n golygu y gallwn hawlio bod Cymru’n ganolfan fyd-eang ar gyfer gwella clwyfau. Mae gan WWIC hefyd y gallu i godi cyfraddau gwella drwy dargedu addysg a hyfforddiant.

Rydym eisoes yn gweld manteision y dull hwn gyda'r archwiliad cenedlaethol cyntaf o gleifion clwyfau yn dangos bod problemau clwyfau’n cyfrif am 6% o wariant y GIG yng Nghymru. Rydym hefyd wedi denu diddordeb o wledydd gan gynnwys Awstralia, Canada a Singapore, gyda phob un yn dymuno ail-greu ein model.

Mae wedi bod yn fraint i mi gael cyfle i wneud rhywbeth gwahanol. Mae’r cynnydd diweddar o ran ffocws ar arloesedd yn y Brifysgol a'r Bwrdd Iechyd wedi caniatáu imi gael labordy byw o arloesi clinigol sy'n rhan o fenter gyffrous fawr yn y Brifysgol.

Dysgwch am arloesedd clinigol.