Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i raddedigion

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Fel myfyriwr graddedi, rydym yn parhau i gynnig gwasanaethau a chefnogaeth i chi.

Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o gefnogaeth i'ch cefnogi chi i bontio o fyfyriwr i fyfyriwr graddedig. Gallwch gael cefnogaeth fel trefnu eich sefyllfa ariannol neu newid llety.

Dechrau gyrfa

Am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio, gallwch gael arweiniad gyrfaoedd arbenigol a mynediad at arweiniad gyrfaoedd arbenigol ar chwilio am swydd, dechrau busnes a datblygu sgiliau mae cyflogwyr eisiau. Rydym hefyd yn darparu cyngor i fyfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr gydag anableddau.

Gallwch hefyd chwilio am swyddi o dros 2000 o gyflogwyr cofrestredig a chofrestru ar gyfer interniaethau graddedig.

Bwtcamp graddedigion

Cofrestrwch ar gyfer ein Bwtcamp graddedigion. Mae hwn yn gyfle i chi cwblhau pum sesiwn ar-lein sydd wedi'i ddylunio i'ch helpu chi ddatblygu sgiliau mae cyflogwyr yn edrych amdano.

Y sesiynau yw:

  • cynllunio gyrfa
  • ymwybyddiaeth fasnachol
  • sgiliau cyfweld
  • CV a llythyr eglurhaol
  • chwilio am swyddi.

Cofrestrwch nawr gyda'r côd Graduate2018 a'ch cyfeiriad ebost personol (nad yw'n ymwneud â'r Brifysgol). Myfyrwyr y flwyddyn olaf, dyma fan cychwyn eich llwybr gyrfa!

Cefnogaeth gyrfa ychwanegol ym mis Gorffennaf 2018

Yn ystod mis Gorffennaf, mae apwyntiadau gyrfa 30 munud ychwanegol yn cael eu cynnig i chi gael siarad â chynghorydd - naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu ar-lein. Archebwch eich lle drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Mae sesiynau holi ac ateb gyrfaoedd byw yn dechrau ar Ddydd Mawrth 17 Gorffennaf ar gyfrifon Facebook ac Instagram Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.

Parhau gyda'ch astudiaethau

Os wnaethoch fwynhau eich amser gyda ni, beth am ystyried aros ar gyfer astudiaethau pellach? Gallwch ddewis o dros 200 o gyrsiau ôl-raddedig neu ddilyn cyfleoedd ymchwil mewn dros 140 o feysydd gwahanol gyda PhD neu MPhil.

Eich iechyd

Os ydych wedi bod yn derbyn cefnogaeth gan ein Tîm Cwnsela, Iechyd a Lles, trafodwch eich gofynion cefnogaeth yn y dyfodol gyda'ch Cwnselydd neu Ymarferydd Lles fel eu bod yn gallu cysylltu gyda'ch meddyg teulu os oes angen. Gallwch barhau i gael mynediad at ein hadnoddau hunangymorth sy'n gysylltiedig â'ch iechyd emosiynol a chorfforol tra bod gennych fynediad at y fewnrwyd. Hefyd, fel myfyriwr graddedig, dylech fod yn ymwybodol, gall fod angen cofrestru gyda meddyg teulu (GP) newydd yn dibynnu ar le rydych yn byw.

Ymuno â'n cymuned cynfyfyrwyr

Fel myfyriwr graddedig Caerdydd, byddwch yn ymuno â chymuned o fwy na 160,000 o gynfyfyrwyr mewn 180 o wledydd. Mae cynfyfyrwyr Caerdydd yn ffynnu fel arweinwyr yn eu maes ac wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth yn y byd rydym yn byw ynddi. Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o fanteision - ble bynnag rydych yn y byd - i roi hwn i'ch gyrfa a'ch helpu chi i gadw mewn cysylltiad. Diweddarwch eich manylion cysylltu ar SIMS.

Arolwg Deilliannau Graddedigion

Bydd cwmni ymchwil yn cysylltu gyda chi ar ran HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch) a gofyn i chi gymryd rhan yn yr Arolwg Deilliannau Graddedigion. Mae hwn yn arolwg cenedlaethol yn casglu gwybodaeth am weithgareddau a safbwyntiau graddedigion 15 mis ar ôl gorffen eu hastudiaethau. Mae galw mawr am raddedigion Caerdydd gan nifer o gyflogwyr ac mae eich adborth yn yr arolwg hwn yn ein helpu ni i gynnal a gwella ein safle mewn tablau cynghrair yn genedlaethol a rhyngwladol.

Cael eich tystysgrif gradd

Ymhen wyth wythnos ar ôl eich seremoni raddio, dylech gael eich tystysgrif gradd a thrawsgrifiadau eich cwrs.

Gall ein tîm Cynfyfyrwyr eich helpu gyda cheisiadau ar gyfer trawsgrifiadau a chyfeiriadau a mynediad i'ch Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.