Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i raddedigion

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Fel myfyriwr graddedig, rydym yn parhau i gynnig gwasanaethau a chefnogaeth i chi.

Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o gefnogaeth i'ch cefnogi chi i bontio o fyfyriwr i fyfyriwr graddedig. Gallwch gael cefnogaeth fel trefnu eich sefyllfa ariannol neu newid llety.

Dechrau ar eich gyrfa

Gallwch gael cyngor gyrfaoedd personol hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio, a chael mynediad at arweiniad gyrfaoedd arbenigol ynghylch sut i chwilio am swyddi, dechrau busnes a datblygu sgiliau sy'n ddeniadol i gyflogwyr. Rydym hefyd yn rhoi cyngor ychwanegol i fyfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr ag anableddau.

Diweddarwch eich manylion cyswllt yma i barhau i gael mynediad at ein platfform ar-lein Taith Eich Gyrfa, lle cewch fynediad 24/7 at:

  • weithgareddau, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i’ch helpu i ddod o hyd i’ch ffordd drwy’r gwahanol gamau ar daith eich gyrfa;
  • cefnogaeth sydd wedi’i theilwra i’ch helpu i ddatblygu eich hun, cynllunio eich gyrfa, paratoi ar gyfer y broses recriwtio a chwilio am swydd.
  • cyfleusterau ymchwil a gwybodaeth

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau eich busnes eich hun neu weithio’n llawrydd? Cewch gymorth a chyngor arbenigol gan ein Tîm Menter i wireddu eich syniad.

Gallwch chwilio am swyddi gwag a gynigir gan dros 2000 o gyflogwyr cofrestredig a chofrestru ar gyfer interniaethau i raddedigion.

Cymorth ychwanegol ynghylch gyrfaoedd ym mis Gorffennaf 2019

Bydd cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sy’n graddio yn ystod mis Gorffennaf i'ch helpu i wella'r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Manteisiwch ar y cyfle i gael apwyntiad ychwanegol hanner awr o hyd gyda Chynghorydd Gyrfaoedd – naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu ar-lein. Cadwch le drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau byw ar-lein ac yn cynnig cymorth a chyngor ar yrfaoedd - dilynwch ni ar @studentlifeCU

Parhau gyda'ch astudiaethau

Os wnaethoch fwynhau eich amser gyda ni, beth am ystyried aros ar gyfer astudiaethau pellach? Gallwch ddewis o dros 200 o gyrsiau ôl-raddedig neu ddilyn cyfleoedd ymchwil mewn dros 140 o feysydd gwahanol gyda PhD neu MPhil.

Eich iechyd

Os ydych wedi bod yn derbyn cefnogaeth gan ein Tîm Cwnsela, Iechyd a Lles, trafodwch eich gofynion cefnogaeth yn y dyfodol gyda'ch Cwnselydd neu Ymarferydd Lles fel eu bod yn gallu cysylltu gyda'ch meddyg teulu os oes angen. Gallwch barhau i gael mynediad at ein hadnoddau hunangymorth sy'n gysylltiedig â'ch iechyd emosiynol a chorfforol tra bod gennych fynediad at y fewnrwyd. Hefyd, fel myfyriwr graddedig, dylech fod yn ymwybodol, gall fod angen cofrestru gyda meddyg teulu (GP) newydd yn dibynnu ar le rydych yn byw.

Ymuno â'n cymuned cynfyfyrwyr

Fel myfyriwr graddedig Caerdydd, byddwch yn ymuno â chymuned o fwy na 160,000 o gynfyfyrwyr mewn 180 o wledydd. Mae cynfyfyrwyr Caerdydd yn ffynnu fel arweinwyr yn eu maes ac wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth yn y byd rydym yn byw ynddi. Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o fanteision - ble bynnag rydych yn y byd - i roi hwn i'ch gyrfa a'ch helpu chi i gadw mewn cysylltiad. Diweddarwch eich manylion cysylltu ar SIMS.

Arolwg Deilliannau Graddedigion

Tua 15 mis ar ôl i chi raddio, cewch eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg am Ddeilliannau Graddedigion. Cewch gwestiynau am eich cyflogaeth, astudio ymhellach a’ch lles.

Helpwch ni drwy:

  • ddiweddaru eich manylion cyswllt ar SIMS drwy roi cyfeiriad ebost personol a rhifau eich ffôn symudol a ffôn eich cartref, cyn i chi raddio.
  • llenwi’r arolwg ar-lein drwy’r ddolen yn yr ebost a anfonir atoch gan cardiffuniversity@graduateoutcomes.ac.uk, neu’r neges destun a anfonir atoch gan ‘GradOutcome’.

Bydd eich ymatebion yn:

  • rhoi syniadau am lwybrau gyrfaol ac opsiynau ar gyfer astudio pellach i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.
  • cyfrannu at safle’r Brifysgol yn y tablau cynghrair, gan roi hwb i enw da graddedigion Caerdydd ymhlith cyflogwyr.

Cael eich tystysgrif gradd

Ymhen wyth wythnos ar ôl eich seremoni raddio, dylech gael eich tystysgrif gradd a thrawsgrifiadau eich cwrs.

Gall ein tîm Cynfyfyrwyr eich helpu gyda cheisiadau ar gyfer trawsgrifiadau a chyfeiriadau a mynediad i'ch Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.