Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i raddedigion

Diweddarwyd: 07/02/2024 15:36

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid ffarwelio.

Mae profiad Caerdydd yn mynd y tu hwnt i'ch amser ar y campws. Wrth raddio, byddwch yn ymuno â theulu o 200,000 o gynfyfyrwyr – cymuned fyd-eang fywiog sydd dros 130 oed. Bydd gennych hefyd fynediad at gefnogaeth, cyngor a chyfleoedd.

Mae angen i ni gadw mewn cysylltiad ar ôl i'ch cwrs ddod i ben fel y gallwn anfon gwybodaeth bwysig atoch, yn ogystal â chyfleoedd gyrfa, mentora, rhwydweithio a datblygiad proffesiynol, a gostyngiadau ar astudiaethau pellach. Er mwyn sicrhau y gallwn barhau i gysylltu â chi ar ôl graddio, gwnewch yn siŵr bod eich manylion cyswllt yn gyfredol.

Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd, diweddarwch eich manylion cyswllt ar ôl ichi raddio ar SIMS ar-lein er mwyn defnyddio cyfeiriad ebost nad yw'n un caerdydd.ac.uk a dewis cael negeseuon gan y brifysgol i wneud yn siŵr ein bod yn gallu parhau i gysylltu â chi ar ôl ichi raddio.

Os ydych yn gynfyfyriwr, diweddarwch eich manylion cyswllt gyda Swyddfa'r Cynfyfyrwyr

Graduates at the Hadyn Ellis

Cynfyfyrwyr

Stay connected with the University and be a part of our global community of alumni.

Cefnogaeth Dyfodol Myfyrwyr i raddedigion

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich dyfodol a gwneud dewisiadau am yr hyn yr hoffech ei wneud ar ôl cwblhau eich cwrs.

Graduate Outcomes logo

Arolwg Deilliannau Graddedigion

Mae Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) yn helpu i ddarparu gwybodaeth am gyflogaeth a chanlyniadau cyrsiau addysg uwch.

birds eye

Cefnogaeth i entrepreneuriaid

Os oes gennych syniad am fusnes neu fenter gymdeithasol, neu eisiau ennill sgiliau newydd rydym yma i’ch cefnogi chi.

Online interview

Datblygiad personol a phroffesiynol

Mae’r Ganolfan Dysgu Gydol Oes yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser wedi’u hanelu at ddatblygiad personol a phroffesiynol.

Two students reading course work

Ôl-raddedig

Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Eich iechyd a'ch lles

Os ydych wedi bod yn derbyn cymorth gan ein Tîm Cwnsela, Iechyd a Lles, dylech drafod eich gofynion cymorth yn y dyfodol gyda'ch Cwnselydd neu Ymarferydd Lles fel eu bod yn gallu cysylltu â'ch Meddyg Teulu os bydd angen.

Gallwch barhau i gael gafael ar ein hadnoddau hunan-gymorth sy’n ymwneud ag iechyd emosiynol a chorfforol tra bod gennych fynediad at y fewnrwyd.

Hefyd, sylwer y gallai fod angen cofrestru gydag Meddyg Teulu (GP) newydd gan ddibynnu ar le rydych yn byw ar ôl i chi raddio.