Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i raddedigion

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Fel myfyriwr graddedig, rydym yn parhau i gynnig gwasanaethau a chefnogaeth i chi.

Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o gefnogaeth i'ch cefnogi chi i bontio o fyfyriwr i fyfyriwr graddedig. Gallwch gael cefnogaeth fel trefnu eich sefyllfa ariannol neu newid llety.

Parhau gyda thaith eich gyrfa

Am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio, gallwch gael cyngor a chefnogaeth unigol ynghylch eich gyrfa.

Diweddarwch eich manylion cyswllt i barhau i gael mynediad at ein platfform ar-lein Taith Eich Gyrfa, lle cewch fynediad 24/7 at:

  • weithgareddau, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i’ch helpu i ddod o hyd i’ch ffordd drwy’r gwahanol gamau ar daith eich gyrfa
  • cefnogaeth sydd wedi’i theilwra i’ch helpu i ddatblygu eich hun cynllunio eich gyrfa paratoi ar gyfer y broses recriwtio a chwilio am swydd
  • cyfleusterau ymchwil a gwybodaeth.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau eich busnes eich hun neu weithio’n llawrydd? Cewch gymorth a chyngor arbenigol gan ein Tîm Menter i wireddu eich syniad.

Defnyddiwch ein hysbysfwrdd swyddi i chwilio am swyddi gwag ac interniaethau i raddedigion a gynigir gan dros 2000 o gyflogwyr cofrestredig.

Rydym hefyd yn rhoi cyngor ychwanegol i fyfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr ag anableddau.

Cymorth ychwanegol ynghylch gyrfaoedd ym mis Gorffennaf 2019

Ewch i’n Caffi Gyrfaoedd a fydd yn cael ei gynnal trwy gydol yr wythnos Raddio (15 – 19 Gorffennaf) yn 51a Plas y Parc. Dewch draw am sgwrs gyda Chynghorydd Gyrfaoedd o’ch Ysgol dros baned, i dynnu llun o'ch hun ar gyfer LinkedIn, gwirio eich CV a chael rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith, dechrau eich busnes eich hun a chyfleoedd i raddedigion.

Gallwch hefyd alw heibio ein stondin yn y Gerddi Garddio i gael rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth gyrfaoedd sydd ar gael i chi fel un o raddedigion Caerdydd, gan gynnwys mynediad parhaus at ein platfform ar-lein, Taith Eich Gyrfa.

Dilynwch ni ar Facebook @studentlifeCU i gael cymorth a chyngor ar yrfaoedd.

Parhau gyda'ch astudiaethau

Os wnaethoch fwynhau eich amser gyda ni, beth am ystyried aros ar gyfer astudiaethau pellach? Gallwch ddewis o dros 200 o gyrsiau ôl-raddedig neu ddilyn cyfleoedd ymchwil mewn dros 140 o feysydd gwahanol gyda PhD neu MPhil.

Eich iechyd

Os ydych wedi bod yn derbyn cefnogaeth gan ein Tîm Cwnsela, Iechyd a Lles, trafodwch eich gofynion cefnogaeth yn y dyfodol gyda'ch Cwnselydd neu Ymarferydd Lles fel eu bod yn gallu cysylltu gyda'ch meddyg teulu os oes angen. Gallwch barhau i gael mynediad at ein hadnoddau hunangymorth sy'n gysylltiedig â'ch iechyd emosiynol a chorfforol tra bod gennych fynediad at y fewnrwyd. Hefyd, fel myfyriwr graddedig, dylech fod yn ymwybodol, gall fod angen cofrestru gyda meddyg teulu (GP) newydd yn dibynnu ar le rydych yn byw.

Ymuno â'n cymuned cynfyfyrwyr

Fel myfyriwr graddedig Caerdydd, byddwch yn ymuno â chymuned o fwy na 160,000 o gynfyfyrwyr mewn 180 o wledydd. Mae cynfyfyrwyr Caerdydd yn ffynnu fel arweinwyr yn eu maes ac wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth yn y byd rydym yn byw ynddi. Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o fanteision - ble bynnag rydych yn y byd - i roi hwn i'ch gyrfa a'ch helpu chi i gadw mewn cysylltiad. Diweddarwch eich manylion cysylltu ar SIMS.

Arolwg Deilliannau Graddedigion

Tua 15 mis ar ôl i chi raddio, cewch eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg am Ddeilliannau Graddedigion. Cewch gwestiynau am eich cyflogaeth, astudio ymhellach a’ch lles.

Helpwch ni drwy:

  • ddiweddaru eich manylion cyswllt ar SIMS drwy roi cyfeiriad ebost personol a rhifau eich ffôn symudol a ffôn eich cartref, cyn i chi raddio.
  • llenwi’r arolwg ar-lein drwy’r ddolen yn yr ebost a anfonir atoch gan cardiffuniversity@graduateoutcomes.ac.uk, neu’r neges destun a anfonir atoch gan ‘GradOutcome’.

Bydd eich ymatebion yn:

  • rhoi syniadau am lwybrau gyrfaol ac opsiynau ar gyfer astudio pellach i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.
  • cyfrannu at safle’r Brifysgol yn y tablau cynghrair, gan roi hwb i enw da graddedigion Caerdydd ymhlith cyflogwyr.

Cael eich tystysgrif gradd

Ymhen wyth wythnos ar ôl eich seremoni raddio, dylech gael eich tystysgrif gradd a thrawsgrifiadau eich cwrs.

Gall ein tîm Cynfyfyrwyr eich helpu gyda cheisiadau ar gyfer trawsgrifiadau a chyfeiriadau a mynediad i'ch Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.