Ewch i’r prif gynnwys

Derbyn eich gwahoddiad

Mae graddio'n dechrau â'r gwahoddiad, felly mae angen i chi wybod pryd, sut a ble bydd eich gwahoddiad yn cael ei anfon.

Cael eich gwahoddiad

Anfonir eich gwahoddiad rhwng mis Mawrth a mis Ebrill.   Anfonir y gwahoddiad i’r cyfeiriad ebost sydd wedi'i gofrestru ar y System Rheoli Gwybodaeth Myfyrwyr (SIMS). Mewngofnodwch i SIMS ar-lein i wneud yn siŵr bod eich cyfeiriad ebost yn gyfrif rydych chi'n ei ddefnyddio'n aml.

Mae pob tocyn ar gyfer y seremoni Raddio yn gwarantu mynediad i’ch seremoni a derbyniad eich Ysgol.

Bydd eich gwahoddiad yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • dyddiad ac amser eich seremoni
 • sut i roi gwybod i ni eich bod yn dod i'r seremoni
 • pa wisg graddio y dylech ei harchebu ar gyfer y seremoni a sut
 • manylion ynghylch tocynnau i westeion ychwanegol

Rhaid i chi gwblhau’r dasg gofrestru ar-lein erbyn dydd Llun 15 Mehefin 2020 os ydych am ddod i’ch seremoni raddio.

Os ydych yn anghofio eich cyfrinair i SIMS Ar-lein, cliciwch ar 'Wedi anghofio’r cyfrinair' a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrîn. Os ydych yn dal i gael problemau, cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG a rhoi gwybod iddynt eich bod yn ceisio gweld y dasg gofrestru ar-lein ar gyfer y seremoni raddio.

Cefnogaeth ychwanegol

Rydym yn croesawu ymholiadau gan fyfyrwyr a gwesteion sydd ag anableddau (fel cyflyrau iechyd corfforol hirdymor, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd ac anhwylderau iechyd meddwl) ynghylch y gefnogaeth, arweiniad neu wybodaeth ychwanegol a allai fod eu hangen arnynt er mwyn iddynt gymryd rhan yn y seremonïau graddio. Anfonwch eich ymholiad at registrysupport@caerdydd.ac.uk.

Gohirio eich seremoni raddio

Ar achlysuron prin, pan mae amgylchiadau eithriadol yn codi (megis salwch) mae modd gohirio eich seremoni raddio tan y flwyddyn nesaf. Ebostiwch registrysupport@caerdydd.ac.uk i gyflwyno cais am ohiriad.

Cyllid

Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn talu unrhyw ddyledion addysgol sy'n weddill gennych, neu ni fyddwch yn cael eich cynnwys yn y paratoadau graddio, nac yn cael eich ystyried gan y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd.

Rhagor o wybodaeth am ddyledion addysgol.

Tocynnau i westeion

Mae pob myfyriwr sy’n graddio’n gymwys i gael dau docyn rhad ac am ddim i westeion. Food bynnag, raid i chi gwblhau'r dasg cofrestru ar-lein cyn 15 Mehefin 2020 er mwyn cael y tocynnau hyn. Ni allwn dderbyn ceisiadau drwy ebost.

Rhagor o wybodaeth am archebu tocynnau

Os oes angen gwneud trefniadau eistedd arbennig yn y seremoni (e.e. gofod i gadair olwyn) ar eich cyfer chi neu unrhyw un o'ch gwesteion, rhowch fanylion wrth gwblhau'r dasg gofrestru ar-lein a amlinellir yn eich gwahoddiad ebost.

Tocynnau ychwanegol i westeion

Os hoffech fwy na dau docyn i westeion, mae'n bosib fydd tocynnau ychwanegol ar gael ym mis Mehefin. Ni allwn warantu argaeledd unrhyw docynnau ychwanegol cyn hynny, oherwydd gall y galw am docynnau ar gyfer pob seremoni amrywio, a bydd argaeledd tocynnau ychwanegol yn dibynnu ar y galw am docynnau pan yn eu dyrannu y tro cyntaf, yn rhad ac am ddim.

Byddwn yn danfon e-bost atoch ym mis Mehefin yn eich hysbysu am fanylion cyhoeddi dyddiadau rhyddhau tocynnau ychwanegol. Byddwch yn gallu prynu tocynnau ychwanegol ar SIMS yn unig, a byddant ar gael ar sail 'y cyntaf i'r felin'. Cost y tocynnau fydd £20 yr un. Dylech nodi mai at eich cyfeiriad ebost @caerdydd.ac.uk byddwn yn danfon yr ebost hwnnw.

Llythyron ymwelydd ar gyfer ceisiadau fisa

Os oes angen llythyr ymwelydd ar gyfer cais fisa arnoch chi neu’ch gwestai, bydd angen i chi roi’r wybodaeth ganlynol i ni:

 • Eich enw llawn
 • Eich rhif myfyriwr
 • Y cyfeiriad y dylid anfon y llythyr ymwelydd iddo
 • Dull dosbarthu:
  • post neu bost awyr (os y tu allan i'r DU) – yn rhad ac am ddim, cofiwch ystyried yr amser dosbarthu
  • Negesydd DHL – bydd yn rhaid i chi dalu am hyn (byddwn yn dweud wrthych pan fydd yn barod i'w gasglu)
  • casglu – rhowch enw'r unigolyn fydd yn casglu (byddwn yn dweud wrthych pan fydd yn barod i'w gasglu).

Os myfyriwr israddedig ydych chi, cysylltwch â ni drwy Holi Cardiff gyda’r wybodaeth ganlynol. Os myfyriwr ôl-raddedig ydych chi, ebostiwch yr wybodaeth hon i’r Tîm Graddio.

Noder mai dim ond un copi swyddogol o'r llythyr ymwelydd y gallwn ei roi i chi. Mae'n ddrwg gennym, ond ni allwn anfon y llythyr drwy ffacs nac ebost, na'i sganio, oherwydd dim ond dogfennau gwreiddiol y mae awdurdodau'n eu derbyn fel arfer.

Rhagor o wybodaeth am fisâu a mewnfudo.