Ewch i’r prif gynnwys

Adborth, cwynion ac ad-daliadau

Diweddarwyd ddiwethaf: 19/07/2022 11:08

Rydyn ni’n croesawu eich adborth a gwybodaeth bellach am eich profiad fel y gallwn wella ein digwyddiadau yn ogystal â phrofiad ein myfyrwyr/graddedigion ar sail barhaus.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i raddedigion 2020, 2021 a 2022.

Rhoi adborth

Rydyn ni wedi neilltuo llawer iawn o amser, gofal a sylw i’r trefniadau graddio, a hynny er mwyn gwneud y digwyddiadau'n arbennig i'n graddedigion a'u gwesteion.

Rydyn ni’n cydnabod ei bod yn bosibl bod gan raddedigion neu westeion sylwadau y maen nhw eisiau eu rhannu am y diwrnod ac rydyn ni’n eich annog i wneud hynny drwy anfon eich adborth drwy ebost i Graduation@caerdydd.ac.uk a byddwn ni’n ymateb ichi.

Gwneud cwyn ffurfiol

Os ydych chi’n fyfyriwr graddedig sy'n dymuno codi cwyn ffurfiol am eich profiad wrth raddio, gallwch chi wneud hynny o dan y Weithdrefn Cwynion Myfyrwyr.

Sylwer bod yn rhaid i’r cwynion:

  • ddod drwy law’r myfyriwr graddedig
  • digwydd cyn pen 28 diwrnod ar ôl eich Diwrnod Graddio (a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2022)
  • cynnwys y ffurflen(ni) wedi'u llenwi - gweler 'dogfennau cysylltiedig' - mae'r ffurflenni'n cynnwys rhagor o fanylion am sut i wneud eich cwyn
  • eu hebostio studentcomplaints@caerdydd.ac.uk cyn y dyddiad cau o 28 diwrnod.

Sut y bydd eich cwyn yn cael ei thrin

Caiff yr holl gwynion eu hadolygu fesul achos a byddan nhw’n cael eu hystyried o dan gam 2 yn y Weithdrefn Cwynion Myfyrwyr.

Byddwch chi’n cael ateb awtomatig ar unwaith i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich ebost.

Ein nod yw cysylltu â chi ynglŷn â'ch cwyn cyn pen 21 diwrnod i egluro'r camau nesaf ynghylch ystyried eich achos.

Ad-daliadau

Bydd ad-daliadau yn cael eu hystyried fesul achos os bydd amgylchiadau esgusodol. Mae amgylchiadau esgusodol yn amgylchiadau sydd:

  • yn ddifrifol ac yn eithriadol; a
  • heb eu rhagweld ac yn anochel, ac
  • yn agos at ddiwrnod eich seremoni raddio.

Ad-daliadau'n ymwneud â digwyddiadau cyn Graddio

Os effeithiwyd arnoch chi neu'ch gwesteion oherwydd amgylchiadau esgusodol (cyn dydd eich Graddio), ac roedd hyn wedi'ch rhwystro rhag mynd i’ch Diwrnod Graddio a rhag defnyddio tocynnau, gwisg academaidd neu ffotograffau yr oeddech chi wedi’u harchebu ymlaen llaw ac wedi talu amdanyn nhw, ebostiwch eich cais am ad-daliad i: graduation@caerdydd.ac.uk cyn pen 28 diwrnod ar ôl eich Diwrnod Graddio.

Ad-daliadau'n ymwneud â digwyddiadau yn ystod y Seremoni Raddio neu ar ei hôl

Os ydych yn ceisio ad-daliad oherwydd digwyddiadau ar y diwrnod neu oherwydd eich bod wedi mynychu ond yn anhapus am eich profiad Diwrnod Graddio, defnyddiwch ein gweithdrefn Cwynion a nodir uchod.