Ewch i’r prif gynnwys

Beth i'w ddisgwyl

Rydym ni am i chi fwynhau y seremonïau raddio, felly cymerwch amser i ddarganfod beth sy'n digwydd yn ystod y digwyddiad yn Neuadd Dewi Sant.

Trefniadau diogelwch

Rydym am i bob un ohonoch fwynhau'r seremonïau graddio, felly treuliwch funud i ddod yn gyfarwydd â rhai o'r camau diogelwch ychwanegol fydd ar waith eleni.

 1. Ni chewch fynd ag unrhyw fagiau mawr i mewn i Neuadd Dewi Sant. Rydym yn gwerthfawrogi nad ydych efallai'n gallu osgoi dod â bagiau mawr, felly rydym yn paratoi man ar gyfer storio bagiau yn Neuadd y Ddinas.
 2. Dewch â'ch cerdyn adnabod myfyriwr, oherwydd bydd angen i chi ddangos hwn i gael eich tocynnau.
 3. Byddwn yn edrych yn eich bagiau ac ar eich tocynnau yng nghyntedd mynedfa Neuadd Dewi Sant. Ni chaiff ymwelwyr fynd i mewn heb docyn.
 4. Cofiwch roi mwy o amser yn eich cynlluniau ar gyfer y mesurau diogelwch ychwanegol. Rydym yn argymell cynnwys awr a hanner i ymweld â Neuadd y Ddinas i gasglu eich tocynnau a’ch gwisg academaidd a gwneud eich ffordd I Neuadd Dewi Sant.

Eich sedd

Bydd angen i chi fod yn eistedd 40 munud cyn amser cychwyn eich seremoni.

Pan fyddwch yn cyrraedd Neuadd Dewi Sant, ewch i lefel 2.

Gwnewch yn siŵr eich bod mewn sedd sydd wedi'i dyrannu ar eich cyfer - mae'r rhif hwn ar eich cerdyn cofrestru. Bydd staff wrth law i'ch cynorthwyo.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi unrhyw eitemau personol fel bagiau llaw, camerâu ac ati i'ch gwesteion gan na fyddwch yn dychwelyd i'r un sedd yn ystod y seremoni ei hun.

Mae'n bwysig eich bod yn eistedd yn rhif y sedd a ddangosir ar eich cerdyn cofrestru. Cynllunir y trefniadau eistedd yn ofalus fel eich bod yn mynd ar y llwyfan wrth i'ch enw gael ei alw.

Da chi, peidiwch â cholli eich cerdyn cofrestru oherwydd bydd yn cael ei roi i'r cyflwynydd er mwyn iddynt allu galw eich enw wrth i chi groesi'r llwyfan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gadw'n ddiogel a'i fod gennych yn awditoriwm Neuadd Dewi Sant.

Ymarfer

Bydd yr ymarfer yn gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth i'w wneud yn ystod y seremoni. Bydd y staff yn eich arwain drwy gydol y seremoni. Gwyliwch y fideos o'r seremonïau blaenorol i gael syniad clir o beth i'w ddisgwyl.

Yn ystod y seremoni

Pob myfyriwr sy'n graddio

Mae angen i'r holl raddedigion ddilyn trefn benodol y seremoni.  Ymlaciwch a mwynhewch y profiad oherwydd bydd y staff yn eich arwain yn ofalus drwy gydol y seremoni.

Oni bai bod argyfwng, disgwylir i raddedigion aros yn yr awditoriwm drwy gydol y seremoni.

Ar ddechrau'r seremoni, bydd pawb yn sefyll wrth i'r orymdaith academaidd ddod i mewn i'r neuadd.

Ar ôl gair o groeso a darllen y Proclamasiwn, cyflwynir graddedigion i'r Is-Ganghellor a fydd yn eu derbyn i'w dyfarniadau.

Israddedigion ac ôl-raddedigion

Byddwch yn:

 • cael arweiniad gan aelod staff i symud ymlaen yn y drefn a restrir yn rhaglen y seremoni. Byddwch yn rhoi eich cerdyn cyflwyno i aelod o staff, a fydd yn ei roi i gyflwynydd (uwch-aelod o'r staff academaidd), a fydd yn galw eich enw chi ac enwau eich cyd-fyfyrwyr sy'n derbyn yr un dyfarniad.
 • clywed eich enw'n cael ei alw, cyn croesi'r llwyfan gan gerdded tuag at yr Is-Ganghellor ac ysgwyd ei law
 • gadael y llwyfan a dychwelyd i eistedd mewn sedd
 • clywed yr Is-Ganghellor yn gofyn i chi sefyll ac yn eich derbyn chi'n ffurfiol i'ch dyfarniad
 • codi eich cap ('doff') mewn ymateb cyn i aelod o staff eich tywys i eistedd i lawr.

Graddedigion dyfarniad y Proffesiwn Iechyd

Yn ogystal â'r uchod, gofynnir i chi sefyll i adrodd y Llw (bydd testun y Llw yn rhaglen y seremoni raddio) os ydych yn graddio gyda dyfarniad y Proffesiwn Iechyd. Yna, bydd staff academaidd ar y llwyfan yn sefyll hefyd. Bydd rhaid i chi ddarllen y Llw yn Gymraeg yn gyntaf ac yna yn Saesneg.

Doethuriaeth ac Uwch Ddoethuriaethau (DClinPsy, DDS, DDSc, DSc, DScEcon, EngD, MD,  PhD)

Byddwch yn:

 • cael eich annog gan aelod o staff i symud ymlaen yn y drefn a restrir yn y rhaglen
 • rhoi'ch cerdyn cofrestru i aelod o staff a fydd yn ei roi i gyflwynydd (uwch-aelod o'r staff academaidd) a fydd yn galw eich enw
 • ysgwyd llaw â'r Is-Ganghellor, y Llywydd/Is-Lywydd a Llywydd Undeb y Myfyrwyr neu gynrychiolydd
 • dychwelyd i sedd lle bydd yr Is-Ganghellor yn gofyn i chi sefyll ac yn eich derbyn yn ffurfiol i'ch dyfarniad
 • codi eich cap mewn ymateb ('doff') cyn i aelod o staff eich tywys i eistedd i lawr.

Sut i godi eich cap ("doff")

I godi eich cap, (doff yn Saesneg), edrychwch ar yr Is-Ganghellor, nodiwch eich pen ychydig a naill ai gyffwrdd â brig blaen eich cap neu ei godi ryw fymryn, gan ddefnyddio eich llaw dde.