Ewch i’r prif gynnwys

Beth i'w ddisgwyl

Rydym ni am i chi fwynhau y seremonïau raddio, felly cymerwch amser i ddarganfod beth sy'n digwydd yn ystod y digwyddiad yn Neuadd Dewi Sant.

Trefniadau diogelwch

Rydym am i bob un ohonoch fwynhau'r seremonïau graddio, felly treuliwch funud i ddod yn gyfarwydd â rhai o'r camau diogelwch ychwanegol fydd ar waith eleni.

 1. Ni chewch fynd ag unrhyw fagiau mawr i mewn i Neuadd Dewi Sant. Rydym yn gwerthfawrogi nad ydych efallai'n gallu osgoi dod â bagiau mawr, felly rydym yn paratoi man ar gyfer storio bagiau yn Neuadd y Ddinas.
 2. Dewch â'ch cerdyn adnabod myfyriwr, oherwydd bydd angen i chi ddangos hwn i gael eich tocynnau.
 3. Byddwn yn edrych yn eich bagiau ac ar eich tocynnau yng nghyntedd mynedfa Neuadd Dewi Sant. Ni chaiff ymwelwyr fynd i mewn heb docyn.
 4. Cofiwch roi mwy o amser yn eich cynlluniau ar gyfer y mesurau diogelwch ychwanegol. Rydym yn argymell cynnwys awr a hanner i ymweld â Neuadd y Ddinas i gasglu eich tocynnau a’ch gwisg academaidd a gwneud eich ffordd I Neuadd Dewi Sant.

Eich sedd

Bydd angen i chi fod yn eistedd 1 awr cyn amser cychwyn eich seremoni.

Pan fyddwch yn cyrraedd Neuadd Dewi Sant, ewch i lefel 2.

Mae'n bwysig eich bod yn eistedd yn rhif y sedd a ddangosir ar eich cerdyn cofrestru. Cynllunir y trefniadau eistedd yn ofalus fel eich bod yn mynd ar y llwyfan wrth i'ch enw gael ei alw. Bydd staff wrth law i'ch cynorthwyo.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi unrhyw eitemau personol fel bagiau llaw, camerâu ac ati i'ch gwesteion gan na fyddwch yn dychwelyd i'r un sedd yn ystod y seremoni ei hun.

Da chi, peidiwch â cholli eich cerdyn cofrestru oherwydd bydd yn cael ei roi i'r cyflwynydd er mwyn iddynt allu galw eich enw wrth i chi groesi'r llwyfan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gadw'n ddiogel a'i fod gennych yn awditoriwm Neuadd Dewi Sant.

Ymarfer

Bydd yr ymarfer yn gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth i'w wneud yn ystod y seremoni. Bydd y staff yn eich arwain drwy gydol y seremoni. Gwyliwch y fideos o'r seremonïau blaenorol i gael syniad clir o beth i'w ddisgwyl.

Yn ystod y seremoni

Pob myfyriwr sy'n graddio

Mae angen i'r holl raddedigion ddilyn trefn benodol y seremoni.  Ymlaciwch a mwynhewch y profiad oherwydd bydd y staff yn eich arwain yn ofalus drwy gydol y seremoni.

Ar ddechrau'r seremoni, bydd pawb yn sefyll wrth i'r orymdaith academaidd ddod i mewn i'r neuadd.

Ar ôl gair o groeso a darllen y Proclamasiwn, cyflwynir graddedigion i'r Is-Ganghellor a fydd yn eu derbyn i'w dyfarniadau.

Disgwylir i raddedigion aros yn yr awditoriwm drwy gydol y seremoni.

Disgwylir i raddedigion godi cap i'r Is-Ganghellor neu cynrychiolydd.

Sut i godi eich cap ('doff')

I godi eich cap, (doff yn Saesneg), edrychwch ar yr Is-Ganghellor, nodiwch eich pen ychydig a naill ai gyffwrdd â brig blaen eich cap neu ei godi ryw fymryn, gan ddefnyddio eich llaw dde.

Israddedigion ac ôl-raddedigion

Byddwch yn:

 • cael arweiniad gan aelod staff i symud ymlaen yn y drefn a restrir yn rhaglen y seremoni. Byddwch yn rhoi eich cerdyn cyflwyno i aelod o staff, a fydd yn ei roi i gyflwynydd (uwch-aelod o'r staff academaidd), a fydd yn galw eich enw chi ac enwau eich cyd-fyfyrwyr sy'n derbyn yr un dyfarniad.
 • clywed eich enw'n cael ei alw, cyn croesi'r llwyfan gan gerdded tuag at yr Is-Ganghellor ac ysgwyd ei law
 • gadael y llwyfan a dychwelyd i eistedd mewn sedd
 • clywed yr Is-Ganghellor yn gofyn i chi sefyll ac yn eich derbyn chi'n ffurfiol i'ch dyfarniad
 • codi eich cap ('doff') mewn ymateb cyn i aelod o staff eich tywys i eistedd i lawr.

Graddedigion dyfarniad y Proffesiwn Iechyd

Yn ogystal â'r uchod, gofynnir i chi derbyn telerau'r Llw Hipocratig os ydych yn graddio gyda dyfarniad y Proffesiwn Iechyd.

Ar ôl i Ddarllenydd y Cyhoeddiad adrodd y Llw, gofynnir i raddedigion derbyn telerau'r Llw nail ai yn Saesneg neu yn y Gymraeg.

Doethuriaeth ac Uwch Ddoethuriaethau (DClinPsy, DDS, DDSc, DSc, DScEcon, EngD, MD,  PhD)

Byddwch yn:

 • cael eich annog gan aelod o staff i symud ymlaen yn y drefn a restrir yn y rhaglen
 • rhoi'ch cerdyn cofrestru i aelod o staff a fydd yn ei roi i gyflwynydd (uwch-aelod o'r staff academaidd) a fydd yn galw eich enw
 • ysgwyd llaw â'r Is-Ganghellor, y Llywydd/Is-Lywydd a Llywydd Undeb y Myfyrwyr neu gynrychiolydd
 • dychwelyd i sedd lle bydd yr Is-Ganghellor yn gofyn i chi sefyll ac yn eich derbyn yn ffurfiol i'ch dyfarniad
 • codi eich cap mewn ymateb ('doff') cyn i aelod o staff eich tywys i eistedd i lawr.

Eich sedd

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd Neuadd Dewi Sant ac yn eistedd i lawr o leiaf hanner awr cyn amser dechrau'r seremoni.

Rhaglen goffa

Rhoddir rhaglen goffa yn rhad ac am ddim i chi yn Neuadd Dewi Sant.

Defnyddio camerâu fideo

Er nad oes unrhyw gyfyngiadau ar ddefnyddio camerâu fideo y tu allan i'r awditoriwm, ni ddylech ddefnyddio camerâu fideo yn ystod y seremoni.

Dylech aros yn eich sedd ar ôl i'r seremoni ddechrau.

Cofiwch y bydd oddeutu 500 o fyfyrwyr yn graddio yn y seremoni. Mae camerâu'n tarfu ar westeion eraill. Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad wrth i chi ystyried pobl eraill.

Bydd gwe-ddarllediad o'r seremoni ar gael ar ôl y digwyddiad.

Bydd llun yn cael ei dynnu'n awtomatig (lle bynnag y bo'n bosibl) o bob un o'r graddedigion wrth iddynt dderbyn eu dyfarniad ar y llwyfan yn Neuadd Dewi Sant. Byddwch yn gallu prynu copïau o'r foment gofiadwy hon ar y diwrnod gan dîm gwerthu Ede and Ravenscroft yn Neuadd y Ddinas.

Bydd moment fythgofiadwy pob myfyriwr graddedig ar y llwyfan yn cael ei ddal â chlip fideo y gellir ei brynu ar ôl y seremoni. Bydd pob StageClip yn cynnwys teitlau gan gynnwys enw y myfyriwr graddedig a dyddiad y seremoni. Gellir lawrlwytho clipiau fideo gan StageClip a’u rhannu’n hawdd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Pobl ag anableddau

Os oes gennych ofynion mynediad penodol, neu anghenion eraill y gallem fod o gymorth â nhw, cysylltwch â'r tîm Graddio cyn y seremoni: +44 (0)29 2087 9000.

Mae lifft ar gael yn Neuadd Dewi Sant i gario pobl sydd â phroblemau symudedd i lefel tri.

Plant

Oherwydd hyd a natur ffurfiol y seremonïau, nid ydym yn argymell eich bod yn dod â phlant iddynt.

Bydd angen tocyn gwestai ar wahân hefyd ar bob plentyn dros ddwy flwydd oed.