Ewch i’r prif gynnwys

Deg rheswm dros astudio gyda ni

Dewch i astudio mewn Ysgol sydd wedi ei gydnabod yn rhyngwladol fel canolfan rhagoriaeth ar gyfer addysgu, ymchwil a gweithgareddau ymgysylltu.

1. Mae gennym enw da rhagorol ar gyfer safon ein cyrsiau

Rydym yn 8fed yn y DU o ran Cynllunio Gwlad a Thref (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019) ac ymhlith y 100 uchaf yn y byd o ran Daearyddiaeth (QS World University Rankings by Subject 2019).

2. Rydym yn derbyn sgorau boddhad myfyrwyr da yn gyson

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) yn dangos sgorau boddhad cyson ac yn amlygu'r agweddau sy'n cael eu gwerthfawrogi gan fyfyrwyr, fel amgylchedd dysgu, adnoddau a staff.

3. Mae ein myfyrwyr yn hynod gyflogadwy

Mae canlyniadau'r arolwg diweddaraf yn dangos bod 93% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17).

Mae ein cyrsiau Cynllunio a Datblygu Trefol a Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio hefyd wedi eu hachredu gan Y Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefol.

4. Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu cyffrous, arloesol a chefnogol

Gyda modiwlau sy'n cyflwyno'r gorau o ran addysgu a arweinir gan ymchwil ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau addysgu ac asesu, gall myfyrwyr gynyddu eu potensial o ran dysgu, cyflogadwyedd a dinasyddiaeth.

5. Rydym yn annog ein myfyrwyr i gysylltu gwybodaeth academaidd â sefyllfaoedd yn y byd go iawn

Nod ein hymchwil ac addysgu yw creu cysylltiadau rhwng daearyddiaeth ddynol a chynllunio. Mae ein cyrsiau'n hyrwyddo datblygiad meddwl yn feirniadol am y perthnasau rhwng gofod, lle ac amgylchedd a darparu ein myfyrwyr â'r sgiliau dadansoddol i archwilio'r perthnasau hyn.

Gan ddefnyddio astudiaethau achos, ymweliadau astudiaethau maes a chyfleoedd profiad gwaith, rydym yn annog ein myfyrwyr i gysylltu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau dadansoddol hyn i amrywiaeth o sefyllfaoedd yn y byd go iawn.

6. Rydym yn ysgol ryngwladol

Mae traean o'n haelodau o staff academaidd yn dod o wledydd tu allan i'r DU ac mae gennym ôl troed ymchwil mewn pedwar cyfandir. Golyga hyn bod ein cyrsiau yn rhyngwladol o ran cynnwys a'r ffordd eu cynhaliwyd.

Rydym yn annog ein myfyrwyr i dreulio amser dramor yn ystod eu cyrsiau drwy ein hymweliadau astudiaeth maes i Amsterdam, Copenhagen, Tanzania, Hong Kong, Los Angeles ac Efrog Newydd, a lleoliadau astudio yn un o'n prifysgolion partner yn Ewrop, Awstralia, De America ac Asia. Mae'r Brifysgol yn darparu cymorth a chyllid ar gyfer astudiaeth ryngwladol drwy'r Ganolfan Cyfleodd Byd-eang a'r cynllun Ieithoedd i Bawb.

7. Mae'r myfyrwyr yn ganolog i'r Ysgol

Rydym yn gweithredu system tiwtora personol sy'n darparu cymorth academaidd a bugeiliol un-i-un i fyfyrwyr. Yn ogystal, mae cynrychiolwyr o bob cwrs yn cwrdd â staff academaidd yn rheolaidd mewn paneli staff-myfyrwyr er mwyn trafod materion sy'n gysylltiedig ag addysgu yn yr Ysgol.

Rydym hefyd yn cydnabod llwyddiannau ein myfyrwyr sy'n rhagori mewn digwyddiad gwobrau blynyddol.

8. Rydym wedi ein lleoli mewn Prifysgol ymchwilddwys

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei sefydlu yn 1883 ac ers hynny mae wedi datblygu i fod yn un o brifysgolion gorau'r DU o ran safon ymchwil ac addysgu. Mae'n aelod o'r Grŵp Russell, sy'n cynrychioli'r 24 prifysgolion ymchwilddwys gorau yn y DU.

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei ddyfarnu'n bumed ar gyfer safon ei hymchwil ac yn ail ar gyfer effaith ehangach yr ymchwil hwn ymhlith holl brifysgolion y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

9. Mae gennym enw da iawn am ragoriaeth ein gwaith ymchwil

Mae Prifysgol Caerdydd ymhlith y 10 uchaf ym mhob ymarfer asesiad ymchwil y DU ers y 1980au am safon ei hymchwil. Roedd yr adran Daearyddiaeth ymhlith y 100 uchaf yn y byd yn ôl Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2018.

10. Rydym wedi ein lleoli mewn adeilad deniadol ar gampws gwyrdd yng nghanol prifddinas brydferth

Mae Caerdydd yn cynnig yr holl gyfleusterau diwylliannol, manwerthu a chwaraeon a ddisgwylir mewn prifddinas. Mae hefyd yn ddinas glos, sy'n golygu bod teithio rhwng neuaddau preswyl, y brifysgol a chanol y ddinas yn hawdd.

Mae gennym adeilad eiconig yng nghanolfan dinesig prydferth Caerdydd sydd wedi ei amgylchynu gan barciau a gerddi. Rydym yn cynnig lleoliad yng nghanol y ddinas i fyfyrwyr sydd yn dal i deimlo fel campws.