Ewch i’r prif gynnwys

Canllaw digwyddiadau

Festival cartoon banner

Ein canllaw i'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan Gaerdydd.

Mae Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol eleni yn cynnwys cymysgedd o ddigwyddiadau rhithwir ac wyneb yn wyneb a byddant yn arddangos y gwahanol ymchwil gwyddorau cymdeithasol sy'n digwydd yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

11:00-12:00, digwyddiad ar-lein
Y trefnwyr yw: Dr Louise Roberts & Rachel Vaughan

Ymunwch â ni i drafod ymdrechion diweddar i lunio siarter arfer gorau ar y cyd, gyda'r nod o greu newid i rieni mewn gofal ac wedi hynny. Mae’r siarter wedi’i chyd-gynhyrchu â rhieni, ymarferwyr a llunwyr polisi profiadol ym maes gofal ac mae wedi'i hanelu at rieni corfforaethol a gweithwyr proffesiynol sy'n gyfrifol am gynorthwyo pobl ifanc sydd dan ofal y wladwriaeth.

Gan adeiladu ar ein hymchwil, nod y digwyddiad hwn yw codi ymwybyddiaeth a gwella'r gefnogaeth i rieni mewn gofal ac wedi hynny.

Archebu tocynnau

13:00-14:00, digwyddiad ar-lein
Y trefnwyr yw: Dr Zoe Lee & Dr Amanda Spry

Byddwch yn rhan o'r sgwrs ynghylch datblygiad gweithredaeth yn y sector elusennol a sut mae'n effeithio ar gefnogwyr a rhoddion.

Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud ynghylch a yw gweithredaeth elusennol yn cynyddu rhoddion neu'n hytrach yn dieithrio cefnogwyr presennol, a chlywed gan arbenigwyr yn y diwydiant am ymchwil yn y maes hwn a'u straeon am gyfleoedd a heriau wrth gymryd rhan mewn gweithredaeth.

Archebu tocynnau

17:00-18:30, digwyddiad ar-lein
Y trefnwyr yw: Dr Roberta DeAngelis & Dr Nicole Koenig-Lewis

Mae gan yr economi gylchol y potensial i drawsnewid cylchred oes cynhyrchion, gan roi ffordd inni fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd a chyflawni sero-net.

Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn ryngweithiol hon, lle byddwn yn arddangos mentrau ailddefnyddio ac atgyweirio arloesol ac yn tynnu sylw at gyfleoedd a manteision i fusnesau a defnyddwyr fel ei gilydd sy'n dymuno manteisio ar drawsnewid i economi gylchol yng Nghymru.

Archebu tocynnau

16:00 -17:30, digwyddiad ar-lein
Y trefnwyr yw: Dr Giada Lagana

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio rôl sefydliadau cymdeithas sifil mewn diweithdra ymysg pobl ifanc, yng nghyd-destun datganoli. Byddwn yn dysgu am y gwahanol ddulliau damcaniaethol ac ymarferol ar draws y gwledydd datganoledig ac yn clywed yn uniongyrchol gan sefydliadau cymdeithas sifil i ddysgu am yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw'n gweithio ym maes polisi ac ymarfer.

Archebu tocynnau

16:00 -18:00, digwyddiad ar-lein
Y trefnwyr yw: Dr Bernd Bonfert

Manteisiwch ar y cyfle hwn i ddysgu mwy am systemau bwyd cymunedol a pham eu bod wedi gweld cynnydd cryf yn y galw amdanynt dros y flwyddyn ddiwethaf.

Gwrandewch wrth i'r panel arbenigol rannu eu profiadau a'u mewnwelediadau i waith, manteision a heriau systemau bwyd cymunedol ac yna cael cyfle i ofyn cwestiynau a myfyrio ar ba gyfleoedd y gall systemau bwyd cymunedol eu darparu i chi.

Archebu tocynnau

09:30 - 12:30 digwyddiad ar-lein

Ymunwch â ni ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn, sy’n archwilio “Dyfodol Gwaith yng Nghymru” trwy drafodaethau bywiog ar Incwm Sylfaenol Cyffredinol a chynhyrchiant – pynciau holl bwysig i bawb sydd â diddordeb yn ein dyfodol economaidd a chymdeithasol. Byddwn hefyd yn lansio’r bartneriaeth a lofnodwyd yn ddiweddar rhwng Prifysgol Caerdydd a’r NIESR, felly ymunwch â ni i ddarganfod yr ymchwil ddiweddaraf ar y materion bwysig hyn, ac i ddarganfod sut y gallwch gymryd rhan yn y cydweithrediad cyffrous hwn.

Archebu tocynnau

18:00-19:30 digwyddiad ar-lein

Y trefnwyr yw: Dr Katharine Steentjes

Ymunwch â ni wrth i ni ddysgu a myfyrio ar ymdrechion byd-eang a lleol i fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn canolbwyntio ar weithredu ar y newid yn yr hinsawdd ac yn trafod yr heriau sydd ynghlwm wrth greu cysylltiad rhwng trafodaethau gwleidyddol byd-eang, megis cynhadledd COP26, a chamau gweithredu cymunedol lleol ar yr hinsawdd.

Dywedwch eich dweud am sut yr ydych yn cael eich ystyried ar hyn o bryd mewn trafodaethau gwleidyddol byd-eang a gofyn cwestiynau i ymchwilwyr ac ymarferwyr sy'n gweithio ar gyfathrebu ym maes y newid yn yr hinsawdd.

Archebu tocynnau

10:00 -12:30, digwyddiad ar-lein
Y trefnwyr yw: Dr Alexis Pala

Ymunwch â ni i brofi ac ehangu ar y cysyniad o rymuso cyfreithiol cymunedol.

Manteisiwch ar y cyfle hwn i gyfrannu at ddatblygu pecyn cymorth casglu tystiolaeth i gefnogi ymarferwyr, cyfreithwyr, cymunedau ac eraill i ddeall diwylliant, cyd-destun a lle yn well.

Credwn y gall y gyfraith fod yn offeryn effeithiol ar gyfer diogelu, adfer a gwella bywoliaeth cymunedau brodorol pan fo wedi'i gwreiddio yn anghenion, dyheadau ac uchelgeisiau'r gymuned. Ymunwch â ni i brofi ac ehangu ar y cysyniad o rymuso cyfreithiol a dysgu am yr heriau cymdeithasol, amgylcheddol a chyfreithiol sydd ynghlwm wrth brosiectau datblygu a sut y gallwn gydweithio i sicrhau eu bod yn cael y budd mwyaf posibl.

Archebu tocynnau

13:00 -17:00, 
Y trefnwyr yw: Dr Gareth Thomas

Ewch i'n harddangosfa ac ymunwch yn y ddadl am y newidiadau y gallai cartrefi a chymunedau eu hwynebu ar y ffordd i wresogi di-garbon.

Mae ein harddangosfa'n dangos sut y gallai'r technolegau newydd sydd eu hangen i wneud gwresogi yn ddiogel o ran yr hinsawdd olygu newidiadau i wead ein cartrefi a’n cymunedau a sut rydym yn talu am ynni. Ymunwch yn ein sgwrs am yr hyn y gallai sero-net ei olygu i ni, nid yn unig fel defnyddwyr ond fel teuluoedd a dinasyddion.

Archebu tocynnau

17:30 - 19:30,
Y trefnwyr yw: Dr Alida Payson

Ymunwch â ni ar gyfer y gweithdy a thrafodaeth ymarferol hon, 1.5 awr o hyd, ar ailddefnyddio ac atgyweirio ein pethau.

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn dysgu mwy am ymchwil i gylchoedd oes gwrthrychau cartref bob dydd a naill ai'n eich helpu i drwsio dilledyn sydd gennych neu'n eich addysgu sut i wneud waled o hen garton Tetra Pak.

Drwy gydol y sesiwn, byddwn yn gofyn i chi fyfyrio ar gyfres o gwestiynau am fywydau ein pethau, a thrafod yr heriau a chyfleoedd eang a wynebwn yn sgil y newid yn yr hinsawdd o safbwynt ymestyn oes a defnydd ein pethau.

Archebu tocynnau

Y trefnwyr yw: Dr John McCrory

Dyma weithdy atgyweirio cyffrous ar gyfer grŵp o fyfyrwyr ysgol uwchradd yn ardal Caerdydd. Bydd myfyrwyr yn archwilio canlyniadau amgylcheddol economi wastraffus sy'n creu gwastraff a byddant yn gweithio gydag arbenigwyr i atgyweirio eitemau cartref y maent wedi'u dod â nhw. Mae'r digwyddiad yn cyfuno profiad dysgu â gweithgareddau ymarferol i archwilio beth mae atgyweirio yn ei olygu fel ymateb ymarferol i’r newid yn yr hinsawdd ac fel cysyniad sy'n allweddol i newid ymddygiad cymdeithasol.

Er bod hwn yn ddigwyddiad caeedig ac nad oes modd cadw lle ynddo, yn dilyn y digwyddiad byddwn yn darparu cofnodion o'r gweithdy, felly cadwch lygad.

Y trefnwyr yw: Dr Jamie Lewis, Professor Robert Evans & Dr Nick Hacking

Yn y digwyddiad gwyddoniaeth dinasyddiaeth dwy ran hwn, mae gan fynychwyr y cyfle i ddysgu mwy am ansawdd yr aer yn eu cymunedau. Yn y sesiwn gyntaf, bydd y rhai sy'n bresennol yn cael pecyn monitro aer a gofynnir iddynt fonitro'r aer yn eu cymunedau dros wythnos; yn yr ail sesiwn, bydd pawb yn dod at ei gilydd i rannu a dadansoddi eu data i weld beth y gallwn ei ddysgu am ansawdd yr aer yn ein cymunedau a sut y gall y gwyddorau cymdeithasol, y gwyddorau hinsawdd a chymunedau lleol gydweithio'n gynhyrchiol i fynd i'r afael â phroblem llygredd aer.

Er bod y digwyddiad hwn ar gau i'r cyhoedd, yn dilyn y digwyddiad byddwn yn rhannu'r hyn rydym wedi'i ddysgu o’r sesiynau ar y dudalen hon.

Festival cartoon banner