Ewch i’r prif gynnwys

Canllaw digwyddiadau

Canllaw i'r holl ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn ystod Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol 2017.

6 Tachwedd 2017

Celf: Mater dosbarth? (18:00-19:30)

Y dosbarth canol sydd yn rhedeg y celfyddydau; mae'n diffinio ei werth, mae'n diffinio rhagoriaeth, mae'n diffinio beth yw'r peth newydd nesaf. Yn dydy? Felly beth yw'r posibiliadau ar gyfer newid mewn diwydiant nad yw'n gwerthfawrogi ac yn creu pellter rhyngddo â phobl dosbarth gweithiol - yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac yn economaidd?

Ymunwch â'n digwyddiad lle byddwn yn gofyn beth sy'n ein diffinio ni a'n 'lle' ni ac yn archwilio sut y gall creu celf gyda, ar gyfer a chan bobl sydd yn aml yn teimlo eu bod wedi eu tangynrychioli fod yn bosibl.

Darganfyddwch fwy

7 Tachwedd 2017

Sgyrsiau anghyfforddus: Gwynebu gorffennol cythryblus Gogledd Iwerddon (14:00-16:00)

Gwrthdaro sy'n diffiniol hanes Prydain ar ôl y rhyfel oedd y cyfnod 30 mlynedd o drais a elwir yn Drafferthion Gogledd Iwerddon

Mae gwaddol y gwrthdaro, a arweiniodd at ryw 3,600 o farwolaethau a 40,000 o anafiadau difrifol, yn parhau i reoli bywydau unigol a gwleidyddiaeth genedlaethol heddiw. Mae sut i ymdrin â gwaddol y gorffennol bellach yn her sylweddol i Ogledd Iwerddon.

Darganfyddwch fwy

7 Tachwedd 2017

WISERD Mapio data cymdeithasol ac economaidd (ar gyfer ymchwil polisi) (14:00-16:00)

Dewch i ganfod sut y gellir defnyddio Porth Data WISERD (WDP) i gael mynediad i ddata cymdeithasol ac economaidd (sydd ar gael fel ychwanegiadau data gan lywodraethau Cymru a'r DU) a'i fapio, a sut y gallwch fapio eich data eich hun a chreu cyfuniadau mapio.

Byddwch yn cael cyfle i ddefnyddio'r WDP gyda thîm data WISERD ar gael i roi cymorth a chyngor.
Mae angen sail dystiolaeth ar sefydliadau'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar gyfer gwneud polisïau, sy'n golygu bod galw am fynediad hawdd i ffynonellau data presennol y llywodraeth o ffyrdd o weld y data yma, trwy fapio er enghraifft. Datblygwyd Porth Data WISERD gyda'r anghenion hyn mewn golwg.

Darganfyddwch fwy

7 Tachwedd 2017

Ymgysylltu disgyblion ag ymchwil iechyd ysgolion

Nod y digwyddiad hwn yw rhannu a dathlu arfer da ar gyfer ymgysylltu â disgyblion, ac i nodi arferion a strwythurau cynaliadwy ar gyfer ymgysylltu parhaus ar draws Cymru.

Bydd y disgyblion yn dysgu beth yw'r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN) a sut mae'n cysylltu â phobl ifanc yn eu hysgol.

Bydd sesiwn ryngweithiol wedi ei dylunio i annog trafodaeth am ddata ymchwil eu hysgol a rôl disgyblion yn ei ddefnyddio i wneud gwahaniaeth i iechyd y rheiny yn eu hysgol.

7 Tachwedd 2017

Dylunio a dadansoddi arolwg ar gyfer myfyrwyr (10:00-15:00)

Mae'r digwyddiad rhyngweithiol hwn yn cyflwyno dylunio arolwg a ddansoddi data i bobl ifanc. Mae wedi ei anelu at fyfyrwyr 16-18 oed (chweched dosbarth), ac mae'n rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i greu holiaduron a dadansoddi data arolwg ar gyfer elfen ymchwil cymhwyster Bagloriaeth Cymru.I

dangos y cysyniadau allweddol fel geirio cwestiynau, samplu a dadansoddi data, a chyflwyniad bydd y sesiwn yn defnyddio enghreifftiau o'r arolwg blynyddol disgyblion ‘WISERDEducation’.

8 Tachwedd 2017

Dychmygu'r dyfodol - cydbwyso gobaith a phryder (20:00-22:00)

Mae meddwl am y dyfodol yn rhywbeth y mae pobl yn ei wneud yn aml yn eu bywydau bob dydd, ond sut mae'r dyfodol hyn sy'n cael ei ddychmygu yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn byw yn y presennol?

Mae trafodaethau am ynni a newid amgylcheddol yn aml yn cynnwys graddfeydd amser hirdymor, gyda chynigwyr trafodaethau cyfiawnder ynni yn dadlau bod yn rhaid ystyried anghenion cenedlaethau'r dyfodol. Mae hyn yn arbennig o amlwg yng Nghymru yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Ond pa mor hawdd yw hi i bobl gadw cysylltiad â'r dyfodol hirdymor hwn yng nghyd-destun bywyd bob dydd?

9 Tachwedd 2017

Magu plant amlieithog (18:00-19:30)

A ydych yn magu’ch plant i siarad mwy nag un iaith? A oes gennych diddordeb mewn dwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn gyffredinol? Bydd y digwyddiad hwn yn trafod profiadau rhieni o ddefnyddio’r Gymraeg ac ieithoedd eraill (ee Arabeg neu Bwyleg) gyda’u plant. Bydd yn cynnwys crynodebau o ymchwil i ddefnydd o’r Gymraeg o fewn y teulu a theuluoedd teirieithog. Byddwn hefyd yn gwahodd rhieni i rannu eu strategaethau ar gyfer defnyddio ieithoedd lleiafrifol ar yr aelwyd.

Mae croeso i bawb a bydd lluniaeth ysgafn. Cynhelir y digwyddiad yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd cyfiethu ar y pryd i’r Saesneg ar gael.

Darganfyddwch fwy

10 Tachwedd 2017

‘Significantus’: Siarad am newid hinsawdd trwy gerddoriaeth (20:00-21:30)

Mae Significantus yn brosiect teithiol piano a'r gair llafar a grewyd gan y pianydd-cyfansoddwr Lola Perrin. Cafodd cyfansoddiad diweddaraf Lola ei ysbrydoli gan newid hinsawdd er mwyn ysgogi mwy o bobl i siarad am y ffordd y gallwn gynyddu ein huchelgais er mwyn mynd i'r afael â newid hinsawdd.

Darganfyddwch fwy

10 Tachwedd 2017

Ymchwil gymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol (10:00-15:00)

Beth yw diben ymchwil y gwyddorau cymdeithasol? Sut ydych chi'n datblygu cwestiynau ymchwil ystyrlon? Pa fathau o bethau ydym ni eisiau eu gwybod? Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer y rheiny  sydd ac ychydig neu rywfaint o brofiad o wneud ymchwil gymdeithasol, ac eisiau ddatblygu eu diddordeb a'u sgiliau.

Rydym eisiau galluogi'r rheiny sydd yn gweithio yn y sector gwirfoddol neu'n ymwneud ag ef i ddysgu, trwy gynllunio, yr hyn y mae ymchwil i fod ei chyflawni. Byddwn yn cyflwyno'r syniad o ddylunio i'r mynychwyr. Ar ôl creu cwestiynau ystyrlon, sut dylem fynd ati i'w harchwilio?

Darganfyddwch fwy