Ewch i’r prif gynnwys

Gŵyl 2016

Roeddem yn falch iawn o gynnal Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2016. Fe ddangosodd gryfder ac ehangder ymchwil Prifysgol Caerdydd ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Daeth tua 450 o bobl i'r 14 o ddigwyddiadau a drefnwyd gennym yn yr Ŵyl yn ystod yr wythnos.

Roedd bron i 60% o'r digwyddiadau yn agored i'r cyhoedd, gyda'r gweddill ar gyfer cynulleidfaoedd penodol e.e. myfyrwyr ysgol ac unigolion sy'n gweithio yn y trydydd sector. Cynhaliwyd y digwyddiadau mewn lleoliadau amrywiol fel Amgueddfa Stori Caerdydd, Canolfan y Drindod a Chanolfan Celfyddydau Chapter.

Fe weithiodd ein hymchwilwyr ymroddedig yn anhygoel o galed cyn yr Ŵyl. Yn aml iawn, roeddent yn cydweithio â staff a gwirfoddolwyr sefydliadau partner i wneud yn siŵr bod yr holl ddigwyddiadau wedi'u trefnu'n dda a'u bod mor ddiddorol a defnyddiol â phosibl ar gyfer eu cynulleidfaoedd penodol.

Roedd yr adborth a gafwyd yn y digwyddiadau yn gadarnhaol dros ben.  Roedd geiriau fel 'addysgiadol,' 'ysbrydoledig,' 'ardderchog' yn codi sawl tro. Roedd pobl hefyd yn rhoi o'u hamser i egluro yn fwy penodol pam eu bod nhw wedi bod mor gadarnhaol wrth ddisgrifio'r digwyddiadau. Yn ogystal â dangos syniadau ymchwil cyfredol gwerthfawr i'r bobl yn y digwyddiadau, mewn rhai achosion roeddent yn cynnig pleser, adloniant, cysur a chymorth. Roedd hyn yn galonogol i'w weld.

Rydym yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant digwyddiadau 2016 ac rydym yn edrych ymlaen at yr Ŵyl yn 2017. Ein gobaith yw ymgysylltu â mwy o bobl o wahanol rannau o'r gymuned leol, drwy amrywiaeth eang o ddigwyddiadau difyr a llawn gwybodaeth.

Research and Innovation Services

Rachel Baker