Ewch i’r prif gynnwys

Uchafbwyntiau gŵyl 2020

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

blog

Adolygiad o'r ŵyl gan Gregory Roberts.

Cynhaliwyd Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd rhwng 7 a 12 Tachwedd 2020.

Bwriad yr ŵyl oedd dathlu a chodi ymwybyddiaeth o ymchwil ragorol y Brifysgol ym maes y gwyddorau cymdeithasol - ymchwil a lywiodd ddatblygiad polisïau, gwasanaethau ac arloesedd, ac aeth i’r afael â heriau cymdeithasol mawr yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Yr ŵyl oedd y digwyddiad digidol cyntaf a gynhaliwyd o ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, ond ni fu’n rwystr i gynnal digwyddiadau addysgiadol a rhyngweithiol gwych (gweler canllaw'r digwyddiad) yn ystod yr wythnos.

Yn gyffredinol, roedd y digwyddiadau hyn wedi’u hanelu at y cyhoedd, myfyrwyr ysgol, sefydliadau'r trydydd sector a llunwyr polisi. Cefnogodd y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yr ŵyl, fel rhan o Ŵyl Genedlaethol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Foss Web banner 3

Trefn yr Ŵyl

Nod yr ŵyl oedd arddangos ymchwil arloesol ar faterion cymdeithasol pwysig. Roedd y pynciau yn yn amrywio o’r coronafirws i Brexit, iechyd meddwl, gweithredu gwleidyddol, prynwriaeth a newid hinsawdd. Cynhaliwyd y digwyddiadau hyn gan ein Ymchwilwyr Doethurol ac Academyddion dawnus sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd, ac addasodd pob un ohonynt i amgylchedd ddigidol gan ddefnyddio meddalwedd fel Zoom i gynnal eu digwyddiadau. Cafodd cynulleidfaoedd eu swyno gan syniadau ac ymchwil gyda'r nod o weithredu newid a llunio polisïau ar sawl agwedd ar ein cymdeithas. Llwyddodd trefnwyr y digwyddiadau i gyflwyno eu hangerdd a'u hymchwil mewn modd diddorol a gafaelgar.

Cafodd yr 11 digwyddiad cyfareddol hyn (pob un am ddim) eu cynnal gan Brifysgol Caerdydd rhwng 7-12 Tachwedd. Yn ogystal â’r ystod o ddigwyddiadau, roeddynt yn addas ar gyfer cynulleidfa darged amrywiol, ac felly’n berthnasol i’r mwyafrif. Roedd hyn yn amlygu manylder y broses gynllunio wrth i’r trefnwyr baratoi’r digwyddiad hwn.

Ar ben hynny, cefais y fraint o guradu ymgyrch Twitter @iamcardiffuni ar gyfer yr Ŵyl, a oedd yn marchnata'r digwyddiadau cyn iddynt gael eu cynnal gan ddefnyddio'r hashnod #ESRCFestival a #Socialcardiff. Roedd yn anrhydedd cysylltu nid yn unig â threfnwyr y digwyddiad, ond hefyd â chynulleidfa’r ŵyl. Roedd awyrgylch yr amgylchedd digidol yn bendant wedi chwarae rhan yn nisgwyliadau’r ŵyl, ac a oedd wedi dylanwadu ar dîm ESRC IAA a threfnwyr y digwyddiad. Gobeithio bydd yr awyrgylch digidol hwn yn rhan fawr o wyliau’r dyfodol.

Beth oedd ar y rhaglen

Roedd Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol 2020 (FoSS 2020) yn cynnwys digwyddiadau cyffrous a chreadigol a gafodd eu cynnal gan 34 o bartneriaid - cynhaliwyd dros 300 o ddigwyddiadau. Fodd bynnag, rwy’n bwriadu canolbwyntio ar waith gwych yr 11 digwyddiad gan Brifysgol Caerdydd a byddaf yn cynnwys rhai o’r digwyddiadau a fydd yn digwydd dros y diwrnodau penodedig ym mis Tachwedd. Cewch ddarllen rhagor o fanylion am digwyddiadau a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd.

Cafodd y digwyddiad cyntaf ei gynnal ddydd Sadwrn y 7fed o Dachwedd. O’r Fferm i’r Fforc: Cynulliad i’r Werin, ac yn ôl y dywediad ‘dechrau fel y dymunwn barhau’, roedd y digwyddiad hwn i’r dim. Mae'r prosiect gan Dr.  Pabi Nicol, Dr.  Hannah Pitt, Dr.  Canolbwyntiodd Angelina Sanderson Bellamy ac Alice Taherzadeh ar effaith y pandemig ar y system fwyd, gan weithio gyda phobl amrywiol ar draws system fwyd Cymru yn ymateb i'r argyfwng. Derbyniodd y prosiect hwn lawer o sylw ac ymgysylltiad a dynnodd sylw at bwysigrwydd y prosiect hwn i gymdeithas Cymru. I’r graddau y bydd ymchwilwyr yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy a Bwyd Caerdydd, yn parhau â’r gwaith hwn wrth ddatblygu ffilm fer ac adroddiad byr a fydd yn gweithredu fel set o argymhellion polisi - cyflawniad anhygoel, ac rydym yn bwriadu  dynnu sylw mawr ato yn y dyfodol agos.

Cynnwys ddim ar gael.

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael oherwydd nad yw eich dewisiadau cwci yn caniatáu hynny. Er mwyn gweld y cynnwys hwn, bydd angen i chi ganiatáu cwcis sy’n:

Ddydd Llun y 9fed 'Tecio 9-5: Undebau a Thechnoleg Newydd, cyflwynwyd gan Cate Hopkins, aelod o'r Labordy Cyfiawnder Data ym Mhrifysgol Caerdydd.  Dangosodd sut mae technoleg wedi newid y ffordd rydyn ni’n gweithio, gan gynnwys y gallu i gadw gwyliadwriaeth a monitro yn y gweithle. Mae cyflymder y newid hwn yn golygu nad yw gweithwyr mewn llawer o sefyllfaoedd yn gwybod pa ddata gaiff ei gasglu amdanyn nhw, sut y caiff ei ddefnyddio, na beth yw eu hawliau. Mae'r digwyddiad hynod ddiddorol hwn ac asiantaeth yr undebau wedi arwain at sefydlu rhwydwaith o ymchwilwyr ac gweithredwyr yr undebau llafur sy'n canolbwyntio ar effaith gymdeithasol technoleg. Roedd hwn yn fater pwysig iawn yn yr oes ddigidol ac rwy'n canmol Cate a’r lleill am ymchwilio i agwedd gymdeithasol y broblem hon, sy'n addo effaith gymdeithasol bendant yn y maes pwnc hwn. Gwyliwch recordiad o’r digwyddiad 'Addysgu 9 i 5' ar Vimeo

Yn ogystal, cawsom ddau ddigwyddiad gwych arall gyda Dr. Mckinley ‘Newid Arfordirol: Addasu i’r Newid Hinsawdd yn eich cymuned CHI’.  Drwy’r prosiect aml-bartner Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Ynghyd (CCAT), maent yn gweithio i gefnogi cymunedau arfordirol yn Sir Benfro a Fingal yn Iwerddon i ddeall effaith newid hinsawdd, a sut gallai effeithio ar eu cymunedau lleol.

Cynnwys ddim ar gael.

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael oherwydd nad yw eich dewisiadau cwci yn caniatáu hynny. Er mwyn gweld y cynnwys hwn, bydd angen i chi ganiatáu cwcis sy’n:

Dilynwyd hyn gan ddigwyddiad difyr gan Dr. Giada Lagana ar ‘Feithrin heddwch yng Ngogledd Iwerddon:  safbwyntiau Damcaniaethol ac Ymarferol’. Rhagor o wybodaeth am ei hymchwil neu gwyliwch recordiad ohoni ar YouTube.

Ar ddiwrnod olaf digwyddiadau Prifysgol Caerdydd, cefais y fraint o weld digwyddiad syfrdanol a gynhaliwyd gan Dr.

Sofia Vougioukalou, ‘Eich Perthynas Agosaf: perfformiad a thrafodaeth ar anableddau, dementia a a gofal iechyd’ mewn cydweithrediad â Lab Cymru â Reality Theatre.Drama yw ‘Eich Perthynas Agosaf’ sy’n seiliedig ar ymchwil anthropolegol ar brofiadau grwpiau lleiafrifol (mewn perthynas ag ethnigrwydd, rhywioldeb ac anabledd) gyda gofal dementia ac effaith micro-ymosodiadau ar fywydau pobl. Rhagor o wybodaeth am waith Dr. Vougiokalou yn y maes hwn.

next of kin

Casgliad

O safbwynt personol, fe wnaeth pob digwyddiad unigol y bûm ynddo fy helpu i lunio fy nealltwriaeth ac adeiladu fy ngwybodaeth am y gwyddorau cymdeithasol. O’r herwydd, rwy’n ddinesydd mwy cydwybodol, hanfodol a gofalgar. Roeddwn i'n teimlo bod y persbectif hwn yn cynrychioli'r argraff gyffredinol gan dîm IAA ESRC ac i'r rhai ohonoch a gymerodd ran yn y digwyddiadau pwysig hyn. Mae'r ŵyl yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw'r gwyddorau cymdeithasol ar gyfer y byd heddiw, a'r cymdeithasau sy'n byw ynddo.

Hoffwn hefyd atgoffa’r rhai ohonoch na lwyddodd i weld y digwyddiadau, fod cyfle arall i chi gymryd rhan wrth ddathlu ein hymchwil i’r gwyddorau cymdeithasol trwy'r recordiadau a fydd yn cael eu huwchlwytho i'n tudalen yn fuan. Gall y digwyddiadau cyfareddol hyn gynnig dihangfa haeddiannol yn ystod y cyfnod cythryblus hwn. Byddant yn eich galluogi i ddeall bod cymdeithas yn cymryd y camau cywir dan adain academyddion Prifysgol Caerdydd.

Cysylltwch â ni

ESRC IAA Team

Cefnogaeth a Chyllid ar gyfer yr ŵyl

Cefnogodd y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yr ŵyl, fel rhan o Ŵyl Genedlaethol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Foss 2020