Ewch i’r prif gynnwys

Rachel Kieft

Rachel Kieft

Astudiais ddaearyddiaeth, bioleg a chemeg cyn dod i Brifysgol Caerdydd i astudio Daeareg Fforio.

Rhoddodd fy ngradd sylfaen gref i fi mewn gwahanol agweddau ar y geowyddorau ac rwyf wedi adeiladu ar hyn yn fy rolau dilynol yn y diwydiant. Yn ystod y cwrs, datblygais fy sgiliau arsylwi, dadansoddi a dehongli sydd wedi fy nghynorthwyo drwy gydol fy ngyrfa hyd yma.

Cefais amser gwych yn astudio yng Nghaerdydd, dinas mor groesawgar a chymaint o gyfleoedd allgyrsiol i'w mwynhau. Rwyf wrth fy modd gyda'r adeiladau hardd ac rwy'n cofio treulio bore gyda fy ngrŵp tiwtorial yn archwilio'r ffosiliau yng ngherrig yr adeiladau. Roedd y teithiau maes hefyd yn uchafbwynt. Mae gan dde Cymru gerrig brig hyfryd i'w harchwilio ac roedd y cyfnod a dreuliais yng nghloddfa aur Dolaucothi ar leoliad yn amhrisiadwy.

Dilyniant gyrfaol


Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd, ymunais â chwmni ymgynghori fforio gan ennill profiad eang yn gweithio ar amrywiol brosiectau gwahanol. Oddi yno es i Goleg Imperial i gwblhau PhD dan nawdd Statoil, oedd yn canolbwyntio ar waddodeg a stratigraffeg.

Dyw hi ddim yn hanfodol gwneud PhD ond roedd yn braf cael amser i ganolbwyntio ar broblem benodol yn fanwl a helpodd y sgiliau technegol a meddal a ddatblygais imi gyrraedd ble'r ydw i heddiw.

Teithio’r byd

Y cam nesaf oedd BP, yn gyntaf yn y tîm technegol ac yna'n gweithio fel daearegydd asedau yng ngogledd Affrica. O Affrica i Awstralia, a chyfnod byr yn gweithio ar brosiect nwy gwythïen lo, cyn symud yn ôl i waith datblygu maes confensiynol yn Senex Energy. Yn ddiweddar rwyf i wedi dechrau arwain y tîm fforio a phrif ffocws fy rôl yw cyflenwi cyfleoedd fforio i gefnogi twf corfforaethol.

Rwy'n mwynhau cyfuno'r holl wybodaeth sydd ar gael i geisio gweld beth sy'n digwydd yn yr is-arwyneb. Rwy'n ffodus hefyd fod fy swydd wedi mynd â fi i bedwar ban byd gyda chyfle i weithio yn UDA, Ewrop, Affrica a Sgandinafia cyn cyrraedd Awstralia.

Mae gan y sector adnoddau lawer o gyfleoedd i weithio ar brosiectau cyffrous ar draws y byd. Tra bo'r byd yn gweithio i ddatblygu adnoddau ynni amgen, mae'n ddiwydiant sy'n hanfodol ar gyfer darparu lefel sylfaenol o ynni i fodloni ein hangh