Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion

Mae'r wybodaeth ganlynol ar gyfer Aseswyr Anghenion DSA sy'n llenwi Asesiadau o Anghenion Astudio DSA gyda myfyrwyr presennol Prifysgol Caerdydd, neu'r rheini sy'n gwneud cais. Gellir cynnwys y wybodaeth a'r dolenni yn yr adroddiadau Asesiad o Anghenion, yn ôl y gofyn.

Cymorth anfeddygol

Gwybodaeth am y cyfraddau ar gyfer cymorth anfeddygol a gynigiwn.

Microsoft Office ProPlus

Gall myfyrwyr gyrchu Microsoft Office ProPlus yn rhad ac am ddim ar hyd at bum dyfais yn ystod eu hamser yma. Mae hynny ar gael ar hyd at bum dyfais Windows / Mac, a hyd at bum dyfais symudol (iOS neu Android).

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd am Microsoft Office ProPlus ar fewnrwyd y myfyrwyr. (Angen mewngofnodi fel myfyriwr).

Meddalwedd gynorthwyol

Mae'r feddalwedd gynorthwyol ganlynol ar gael ar bob cyfrifiadur rhwydweithiol ar y campws.

  • Supernova (meddalwedd darllenwr sgrin)
  • TextHELP Read & Write Gold (meddalwedd testun-i-lais)
  • MindView (meddalwedd mapio meddwl)
  • Offer CMAP (meddalwedd mapio cysyniadau)

Gall myfyrwyr hefyd ofyn am gael mynediad i JAWS (meddalwedd darllen sgrin) ar gyfrifiaduron rhwydweithiol ar y campws.

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd am feddalwedd gynorthwyol ar fewnrwyd y myfyrwyr. (Angen mewngofnodi fel myfyriwr).

Argraffu, llungopïo a sganio

Gall myfyrwyr argraffu mewn du a gwyn yn ogystal â mewn lliw o gyfrifiaduron rhwydweithiol ar y campysau, ac yn ddiwifr o gyfrifiaduron personol drwy ddefnyddio eu cyfrif MyPrint (heb gynnwys ffonau clyfar a llechi). Y gosodiadau argraffu diofyn yw A4, du a gwyn a dwyochrog. Fodd bynnag, mae gan fyfyrwyr y dewis o argraffu ar un ochr o A3 mewn lliw. Mae dewisiadau argraffu pellach mwy arbenigol ar gael drwy'r Gwasanaethau Graffeg.

Mae sganwyr ar gael mewn llyfrgelloedd ar draws y campws, sy'n caniatáu myfyrwyr i sganio'n uniongyrchol i'w cyfrifon ebost. Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn, ond mae angen i fyfyrwyr gael credyd o £0.01 ar eu cyfrif myPrint er mwyn defnyddio'r gwasanaeth.

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd am argraffu, llungopïo a sganio ar fewnrwyd y myfyrwyr. (Angen mewngofnodi fel myfyriwr).

Cyfraniad o £200 tuag at gyfrifiaduron DSA

Mae cronfa argyfwng brawf ar gael drwy dîm Cyngor ac Arian y Brifysgol i helpu myfyrwyr nad ydynt yn gallu talu'r cyfraniad o £200 tuag at y cyfrifiaduron DSA a argymhellir. Dylai myfyrwyr gysylltu â’r Tîm Cyngor ac Arian i gael rhagor o wybodaeth.

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd am ddyfarniadau cymorth ariannol ar fewnrwyd y myfyrwyr. (Angen mewngofnodi fel myfyriwr).

Gwasanaeth Cwnsela a Lles

Mae gennym Wasanaeth Cwnsela a Lles, sydd ar gael i bob un o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae'r gwasanaeth yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys apwyntiadau un i un, gwasanaeth galw heibio a gweithdai rhyngweithiol

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd am wasanaethau cwnsela a lles ar fewnrwyd y myfyrwyr. (Angen mewngofnodi fel myfyriwr).

SPSS

Rydym yn cynnig mynediad yn rhad ac am ddim i feddalwedd prosesu ystadegol SPSS, i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae hwn ar gael drwy ein hadran TG.

Gwybodaeth am, a modd o lawrlwytho meddalwedd prosesu ystadegol SPSS

Gwasanaeth Cymorth Mathemateg Prifysgol Caerdydd

I gael cymorth gyda phryderon ynghylch sgiliau rhifedd, anogir mynediad at y Gwasanaeth Cymorth Mathemateg. Mae'r gwasanaeth ar gael yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, waeth beth yw eu pwnc, ac yn cynnig cymorth gyda mathemateg a rhifyddeg.

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd am y Gwasanaeth Cymorth Mathemateg ar fewnrwyd y myfyrwyr. (Angen mewngofnodi fel myfyriwr).

Dosbarthiadau sgiliau academaidd

Mae help a chefnogaeth i fyfyrwyr israddedig i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer llwyddo yn y Brifysgol ar gael drwy ddosbarthiadau sgiliau academaidd. Datblygir sgiliau drwy gyfres o ddosbarthiadau 50 munud.

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd am ddosbarthiadau Sgiliau Academaidd ar fewnrwyd y myfyrwyr. (Angen mewngofnodi fel myfyriwr).

(Sylwer: Mae dosbarthiadau sgiliau academaidd yn cynnig cymorth dysgu cyffredinol. Ni chânt eu cynnal gan weithwyr cymorth arbenigol ac ni fwriedir iddynt gefnogi myfyrwyr ag anghenion dysgu penodol).

Endnote

Mae gan fyfyrwyr fynediad i fwrdd gwaith Endnote ar holl gyfrifiaduron y Brifysgol, ac o fewn rhwydwaith y Brifysgol. I'w ddefnyddio y tu allan i'r Brifysgol, mae gan fyfyrwyr fynediad at Endnote web, yn rhad ac am ddim eto. Gellir prynu'r fersiwn bwrdd gwaith o Endnote ar gyfradd ostyngedig o dan drefniadau trwyddedu myfyrwyr y Brifysgol.

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd am Endnote ar fewnrwyd y myfyrwyr. (Angen mewngofnodi fel myfyriwr).