Ewch i’r prif gynnwys

Hawliau cyllidwyr

Ym mis Gorffennaf 2017, fe gymeradwyodd Cyngor Prifysgol Caerdydd gynnig i fabwysiadu’r Hawliau Arianwyr canlynol. Mae’r rhain yn amlinellu ymrwymiadau’r Brifysgol i bawb sy’n ein hariannu, yn ogystal ag ymrwymiadau ychwanegol i’r rhai sy’n rhoi rhoddion dyngarol i’r Brifysgol.

Bydd y Brifysgol yn

 • Darparu’r cyfrifon ariannol mwyaf diweddar sydd wedi’u cyhoeddi a gwybodaeth ariannol arall berthnasol mewn fformat hwylus
 • Rhoi cydnabyddiaeth a chyhoeddusrwydd priodol i gefnogaeth yr arianwyr drwy ymgynghori â nhw ac yn unol â Pholisi Enwi’r Brifysgol, gan barchu hawl y rhoddwyr ddyngarol i barhau’n ddienw os dyna yw eu dymuniad
 • Cydymffurfio'n llawn â Deddf Diogelu Data 1998 wrth gadw gwybodaeth am arianwyr gan roi copi o'r wybodaeth bersonol a gedwir am arianwyr ar gais, a diweddaru neu gywiro unrhyw ddata personol anghywir ar gais;
 • Darparu adroddiadau am gynnydd a’r newyddion diweddaraf i arianwyr am weithgareddau a gefnogwyd
 • Cydymffurfio'n llawn â Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 lle bo angen yn unol â’n statws fel corff cyhoeddus. Gall hyn gynnwys datgelu gwybodaeth y gofynnwyd amdani, oni bai bod unrhyw eithriad sy’n cael ei roi ar waith i atal hynny fesul achos.

Yn ogystal â Hawliau’r Arianwyr uchod, bydd Prifysgol Caerdydd yn parchu’r hawliau ychwanegol canlynol i roddwyr:

 • Cadw at Gôd Ymarfer Codi Arian, gan gynnwys yr Addewid Codi Arian

Yr addewid codi arian

Mae'r addewid hwn yn amlinellu’r ymrwymiad a wneir i roddwyr a'r cyhoedd gan sefydliadau codi arian sy'n cofrestru â'r Rheoleiddiwr Codi Arian. Mae'r rheiny sy'n cofrestru â'r rheoleiddiwr yn cytuno i sicrhau bod eu gwaith codi arian yn gyfreithlon, yn agored, yn onest ac yn barchus. Mae’r safonau ar gyfer codi arian wedi’u nodi yn y Cod Ymarfer Codi Arian:

Byddwn yn ymrwymo i safonau uchel

 • Byddwn yn cydymffurfio â’r Cod ymarfer Codi Arian.
 • Byddwn yn monitro’r bobl sy'n codi arian a’r gwirfoddolwyr sy'n gweithio gyda ni i godi arian, i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r Cod Ymarfer Codi Arian a’r Addewid hwn.
 • Byddwn yn cydymffurfio â’r gyfraith fel y mae'n gymwys i elusennau a chodi arian.
 • Byddwn yn arddangos y bathodyn Rheoleiddiwr Codi Arian ar ein deunydd codi arian er mwyn dangos ein bod yn ymrwymo i arfer da.
 • Byddwn yn glir, yn onest ac yn agored

 • Byddwn yn dweud y gwir, ac ni fyddwn yn gor-ddweud.
 • Byddwn yn defnyddio’r rhoddion a dderbyniwn yn union fel yr ydym ni’n addo ei wneud.
 • Byddwn yn glir ynghylch pwy ydym ni a beth ydym ni’n ei wneud.
 • Byddwn yn rhoi esboniad clir o sut allwch chi gyfrannu rhodd a newid rhodd yn rheolaidd.
 • Nid ydym yn holi trydydd partïon i godi arian ar ein rhan.
 • Byddwn yn gallu esbonio ein costau codi arian a dangos sut y maent er budd ein hachos os cânt eu herio
 • Byddwn yn barchus

 • Byddwn yn parchu eich hawliau a’ch preifatrwydd.
 • Ni fyddwn ni’n rhoi pwysau gormodol arnoch chi i gyfrannu. Os nad ydych am roi neu os ydych chi am roi’r gorau i roi, byddwn yn parchu eich penderfyniad.
 • Mae gennym ni weithdrefn ar gyfer ymdrin â phobl mewn amgylchiadau bregus ac mae ar gael ar gais.Lle mae'r gyfraith yn mynnu, byddwn yn ceisio eich caniatâd cyn cysylltu â chi i godi arian.
 • Os ydych yn dweud wrthym nad ydych am i ni gysylltu â chi mewn ffordd benodol, ni fyddwn ni’n gwneud hynny. Byddwn yn gweithio â’r Gwasanaethau Ffôn, Post a Dewis Codi Arian* er mwyn sicrhau nad yw’r rhai sy'n dewis peidio â derbyn cyfathrebiadau penodol yn gorfod gwneud hynny.
 • Byddwn ni’n deg ac yn rhesymol

  • Byddwn yn trin rhoddwyr a'r cyhoedd yn deg, gan ddangos sensitifrwydd ac addasu ein dull o weithredu yn dibynnu ar eich anghenion.
  • Byddwn yn cymryd gofal i beidio â defnyddio delweddau neu eiriau sy'n fwriadol yn achosi gofid neu bryder.
  • Byddwn yn cymryd gofal i beidio â pheri niwsans neu amhariad i'r cyhoedd.

  Byddwn yn atebol ac yn gyfrifol

  • Byddwn yn rheoli ein hadnoddau yn gyfrifol ac yn ystyried effaith ein gwaith codi arian ar ein rhoddwyr, ein cefnogwyr a'r cyhoedd ehangach.
  • Os ydych yn anhapus ag unrhyw beth rydym ni wedi ei wneud wrth godi arian, gallwch gysylltu â ni i wneud cwyn.
  • Mae gennym ni broses gwyno glir a hygyrch, sy'n cynnwys gwybodaeth am sut i gysylltu â’r Rheoleiddiwr Codi Arian os ydych chi’n teimlo bod ein hymateb yn anfoddhaol.
  • Rydym ni’n gwrando ar adborth ac yn ymateb yn briodol i ganmoliaeth a beirniadaeth a ddaw i law.
  • Byddwn yn rhoi rhesymau clir sy’n seiliedig ar dystiolaeth dros ein penderfyniadau ar gwynion.
  • Byddwn yn monitro ac yn cofnodi nifer y cwynion sy’n dod i law bob blwyddyn ac yn rhannu’r data hwn gyda'r Rheoleiddiwr Codi Arian ar gais.
  Fundraising regulator logo