Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Committees Cover Sheet - 2021/22

Pwyllgor XXX, Dyddiad

Rhif y Papur:

I’w fewnosod gan Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor.

Cyfrinachedd:

CYFRINACHOL IAWN / CYFRINACHOL / HEB FOD YN GYFRINACHOL

Teitl y Papur

RHOWCH DEITL Y PAPUR

Awdur(on)

 

Cyflwynydd

 

Cyflwynir er mwyn

Nodi/Trafod/Argymell/Cymeradwyo

Diffiniadau

Nodi = Nid oes disgwyl i'r Pwyllgor drafod y papur ac mae'r cynnwys i'w nodi.

Trafodaeth = Disgwylir i'r Pwyllgor gynnal trafodaeth werthusol o'r papur ond nid oes angen penderfyniad.

Argymhelliad = Nid oes gan y Pwyllgor awdurdod dirprwyedig i gymeradwyo'r eitem ac felly mae'n darparu argymhelliad. Disgwylir i'r Pwyllgor adolygu a thrafod cynnwys y papur cyn darparu argymhelliad i bwyllgor uwch. Cysylltwch â'r Tîm Gwasanaethau Llywodraethu Corfforaethol os nad ydych yn ansicr ynghylch awdurdod y Pwyllgor i'w gymeradwyo.

Cymeradwyaeth = Mae gan y Pwyllgor awdurdod i gymeradwyo'r eitem. Disgwylir i'r Pwyllgor adolygu a thrafod cynnwys y papur cyn rhoi cymeradwyaeth.

Diben y cyflwyniad

Crynhowch yn fyr y penderfyniadau neu'r materion sy’n cael eu cyflwyno, a gwneud yn glir yr hyn y gofynnir i aelodau'r pwyllgor ei ddarllen, ei ystyried, ei drafod neu ei benderfynu.

Rhannu papur

Ddim i’w rannu/ Gellir ei rannu/ Gellir ei rannu ar ôl [nodwch y cyfnod o amser, y dyddiad neu'r amod perthnasol ar gyfer ei rannu]

Llwybr Cymeradwyo

Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor

Pwyllgor

Cyflwynir er mwyn

Canlyniad

DYDDIAD

ENW'R PWYLLGOR

Argymhellwyd / Argymhellwyd

[gyda diwygiadau]/Cymeradwywyd

DYDDIAD

ENW'R PWYLLGOR

Argymhellwyd / Argymhellwyd

[gyda diwygiadau]/Cymeradwywyd

DYDDIAD

ENW'R PWYLLGOR

Argymhellwyd / Argymhellwyd

[gyda diwygiadau]/Cymeradwywyd

Cyfranwyr

Ymgyngoreion

Enwau a rolau cyfranwyr i'r papur.

Gwnewch yn siŵr bod perchennog y papur (cyflwynydd) yn gwybod y bydd y busnes hwn yn cael ei gyflwyno ac y gellid gofyn iddo/iddi ddod i'r cyfarfod (os yw'r cyflwynydd yn wahanol i berchennog y busnes). Cofiwch gynnwys enw a theitl swydd awdur y papur a chyflwynydd y papur.

I roi gwybod am y canlyniad

Dylai'r adran hon gynnwys enwau a rolau pobl y mae'n rhaid i'r Tîm Gwasanaethau Llywodraethu eu hysbysu am ganlyniad y pwyllgor. Fel rheol, awdur y papur, y cyflwynydd, ac unrhyw gyfranwyr arwyddocaol eraill yw hwn.

Os yw'r papur yn achos busnes neu os yw PMO wedi cymryd rhan, gwnewch yn siŵr bod yr arweinwyr PMO perthnasol wedi'u cynnwys yma:

Steve Brown (Trawsffurfio Gwasanaethau)

Anita Edson (Ystadau a Seilwaith)

TBC (Campws Arloesi Caerdydd)

Kevin Harris (PMO)

Os gadewir yr adran hon yn wag ni fydd yn cael ei phoblogi a chymerir yn ganiataol nad oes unrhyw ofyniad i hysbysu unigolion am ganlyniad y cyfarfod.

CDP wedi'i Wirio ☐

Mae'r data yn y papur hwn wedi'i wirio gan Weithiwr Proffesiynol Data Caerdydd (CPD). Darperir tystiolaeth o'r gwiriad hwn trwy gynnwys yr anodiad safonol yn y papur.

Os nad yw'r gwiriad hwn yn berthnasol i gynnwys y papur, dilëwch y rhes hon o'r dudalen flaen. Os yw'n berthnasol ond nid yw i’w gymhwyso, gadewch y blwch gwirio heb ei glicio.

Prif Negeseuon

 • Ar ffurf pwyntiau   bwled, cyflwynwch unrhyw negeseuon allweddol sy'n berthnasol ar gyfer   ystyried y papur. Mae'n bwysig cynnwys ac egluro'n glir yr hyn y gofynnir i'r   Pwyllgor ei wneud. Dylai'r wybodaeth hon fod yn gyson â'r wybodaeth yn y maes   'Cyflwynwyd ar gyfer' uchod.

 • Dylai'r testun hwn   gynnwys y llwybr cymeradwyo, a dylai fod yn gyson â'r meysydd uchod.

 • Dylid cyflwyno unrhyw   gamau sy'n ofynnol gan y pwyllgor yn unol â'r enghraifft ganlynol:

Gofynnir i'r Pwyllgor:

 1. ARGYMHELLWCH y newid i'r rhaglen cyn ei gyflwyno i'r   Cyngor i'w gymeradwyo.

Golygwch y pwyntiau bwled uchod fel y bo'n briodol yn amodol ar gynnwys y papur.

Canllawiau Mewnol ar gyfer paratoi papurau (dilëwch os nad oes eu hangen bellach):

Tudalen Glawr:

 • Diben yr holl destun sydd wedi'i   italeiddio yw darparu arweiniad ac mae’n rhaid ei ddileu neu ysgrifennu   drosto.
 • Sicrhewch fod pob maes yn y   dudalen flaen wedi’i llenwi.
 • Sicrhewch fod y tabl 'llwybr   cymeradwyo' yn cael ei ddiweddaru yn unol â thriniaeth y papur - pa grwpiau   neu Bwyllgorau sydd eisoes wedi adolygu'r papur, canlyniad yr ystyriaeth   honno, a'i driniaeth yn y dyfodol. Mae cynnwys presennol y tabl yn enghraifft   o lwybr cymeradwyo ar gyfer papur sy'n cael ei adolygu gan Fwrdd Gweithredol   y Brifysgol, y Pwyllgor Ystadau a Seilwaith, Polisi ac Adnoddau, ac yna'r   Cyngor.
 • Dylid golygu cynnwys y maes   'canlyniad' fel sy'n briodol, h.y. naill ai 'argymhellwyd' neu 'argymhellwyd   gyda diwygiadau'.

Fformatio

 • Ni ddylai papurau fod yn fwy na 5   tudalen o hyd.
 • Defnyddiwch ffont Arial pt. 12
 • Peidiwch â defnyddio toriadau   adrannau yn eich papur.
 • Rhowch yr holl ddogfennau   cysylltiedig, gan gynnwys atodiadau, mewn un ddogfen.
 • Wrth gyflwyno dogfen i'r Pwyllgor i gyflwyno newidiadau, gwnewch yn   siŵr bod y newidiadau yn cael eu dangos yn glir yn y ddogfen, gan ddefnyddio   llinell trwodd i nodi tesun i’w ddileu a thestun trwm ac italig ar gyfer   testun a fewnosodwyd.

Sylwedd

 • Dylai'r papur hwyluso trafodaeth   gan ei gynulleidfa a/neu yn galluogi dod i benderfyniad.  Ni ddylid orlethu’r darllenydd â manylion   nad ydynt yn berthnasol, na chuddio eglurder y negeseuon.
 • Dylai'r iaith fod yn lân, yn glir   ac yn syml.
 • Esboniwch acronymau pan gânt eu   defnyddio am y tro cyntaf yn y papur.
 • Rhowch eirfa o dermau ac   acronymau os bydd yn helpu'r darllenydd.
 • Mae’n bosibl mai’r cyhoedd fydd y   gynulleidfa, felly dylai'r rhesymu fod yn glir ac ni ddylai fod yn gymhleth.
 • Defnyddiwch atodiadau dim ond os ydynt yn hanfodol i'r broses benderfynu.
 • Wrth i bapur symud ymlaen trwy ei   lwybr cymeradwyo, addaswch y negeseuon sy'n cyd-fynd â'r papur fel eu bod yn   briodol ar gyfer y lefel a'r math nesaf o gymeradwyaeth.