Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ac ymchwil drosiadol yn yr Ysgol Deintyddiaeth

Mae gan ein hymchwil sylw mawr ar ymchwil drosiadol a chyflwyno effaith sylweddol i wella ymarfer clinigol ar gyfer cleifion, cymdeithas a’r economi.

Mae gennym strategaeth ymchwil sydd yn cymryd gwaith o’r syniad cychwynnol a chamau labordai i weithredu. Wrth gyflawni’r nod hwn, mae llawer o’n hymchwil yn cael ei weithredu mewn cydweithrediad â grwpiau ymchwil tu allan i Brifysgol Caerdydd gan gynnwys sefydliadau academaidd eraill y DU, Ewrop a byd eang, sefydliadau’r Llywodraeth ac nad ydynt yn llywodraeth, y GIG a Diwydiant.

Mae ein hymchwil yn darparu newid cymdeithasegol, diagnostig a therapïau newydd. Mae’r astudiaethau achos yn nodi rhai ardaloedd sydd yn dosbarthu effaith cadarnhaol.

Newid agweddau tuag at alcohol

Newid agweddau tuag at alcohol

Mae tri ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwneud gwaith ymchwil i sut mae defnyddio a chamddefnyddio alcohol yn effeithio ar ein cymdeithas, a beth y gellir ei wneud i annog arferion yfed mwy diogel.

Atal pydredd dannedd ymhlith plant

Atal pydredd dannedd ymhlith plant

Mae ein hymchwil ar atal pydredd dannedd mewn plant yn sail i ddull Llywodraeth Cymru o wella iechyd y geg.

Lleihau troseddau treisgar

Lleihau troseddau treisgar

Rydym yn lleihau troseddau treisgar ledled y DU a thu hwnt drwy gasglu gwybodaeth gan adrannau meddygol a chyfiawnder troseddol at ei gilydd.

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Sut mae cynhyrchu gwell tystiolaeth a’i ddefnydd wedi arwain at wella effeithlonrwydd yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Creu darlun o iechyd deintyddol y boblogaeth

Creu darlun o iechyd deintyddol y boblogaeth

How quality assured surveillance of population dental health has improved national targeting of oral health promotion, planning of health services and monitoring their effectiveness.

Defnyddio coedwigoedd trofannol Awstralia i helpu trin clwyfau cronig a chreithiau

Defnyddio coedwigoedd trofannol Awstralia i helpu trin clwyfau cronig a chreithiau

Sut mae ymchwil cydweithredol a diwydiant yn adnabod ac ymdrin â therapïau clwyfau newydd o goed brodol yng nghoedwigoedd trofannol Queensland.

Rhybudd cynnar o rwystr cathetr troethol

Rhybudd cynnar o rwystr cathetr troethol

Sut mae datblygiad synhwyrydd wedi galluogi darogan rhwystrau cathetrau sydd wedi rhoi rhyddhad i filoedd o gleifion.

Diagnosis o drafferthion niwrolegol sy’n gysylltiedig â sensitifrwydd glwten

Diagnosis o drafferthion niwrolegol sy’n gysylltiedig â sensitifrwydd glwten

Sut mae adnabod biomarciwr clefyd wedi arwain at ddatblygiad dull gweithredu diagnostig newydd.

Hyrwyddo pwysigrwydd pwyll pan yn rhoi antibiotics ar bresgripsiwn ar gyfer problemau deinyddol mewn gofal cynradd

Hyrwyddo pwysigrwydd pwyll pan yn rhoi antibiotics ar bresgripsiwn ar gyfer problemau deinyddol mewn gofal cynradd

Lleihau rhoi antibiotics ar bresgripsiwn i osgoi bacteria sy’n ymwrthiannol i wrthfeicrobau.

Mynd i’r afael â iechyd genau gwael yng Nghymru

Mynd i’r afael â iechyd genau gwael yng Nghymru

Datblygu mentrau newydd sy’n anelu at wella iechyd genau a rhoi gofal deintyddol.

Gwella triniaeth ffibrosis systig gyda gwymon y môr

Gwella triniaeth ffibrosis systig gyda gwymon y môr

Yn datblygu triniaethau newydd i herio afiechyd ysgyfaint bacteriol sy’n bygwth bywyd ac yn gwrthsefyll gwrthfiotigau.