Ewch i’r prif gynnwys

Rhyngwladol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae'r Ysgol Deintyddiaeth yn cydweithio'n llwyddiannus â nifer o brifysgolion a phartneriaid diwydiannol ledled y byd.

Amlygir ein llwyddiant rhyngwladol drwy dri maes o'n busnes, sef addysg israddedigaddysg ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ôl-raddedig .

Mae gan ein rhaglen israddedigion nifer gyfyngedig o leoedd ar gael ar gyfer myfyrwyr tramor (uchafswm o bedwar).

Mae pob un o'n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn denu myfyrwyr rhyngwladol, yn enwedig ein Rhaglenni MSc mewn Deintyddiaeth Glinigol, Mewnblanoleg, Bioleg y Geg ac Orthodonteg; sy'n recriwtio o farchnadoedd myfyrwyr tramor yn bennaf.

Mae ein hamgylchedd ymchwil ôl-raddedig ffyniannus hefyd yn elwa o gyfraniadau sylweddol gan ein myfyrwyr PhD rhyngwladol a staff ymchwil ôl-ddoethurol.

Mae ein myfyrwyr BDS israddedig, myfyrwyr ôl-raddedig sy'n cael eu haddysgu ac ymchwilwyr ôl-raddedig hefyd yn cael eu hannog i fanteisio ar gyfleoedd ym Mhrifysgol Caerdydd i wella profiad myfyrwyr ar lefel ryngwladol, drwy ddilyn gwahanol gynlluniau astudio, gwaith a gwirfoddoli sydd ar gael ledled y byd. Caiff cynlluniau o'r fath eu hwyluso drwy Ganolfan cyfleoedd byd-eangy brifysgol, rhaglen Erasmus +, mentrau dan arweiniad yr Ysgol, neu drwy gynlluniau eraill nad ydynt yn Erasmus +.

Mae mentrau diweddar wedi arwain at lawer o'n myfyrwyr israddedig BDS yn gwirfoddoli i ymgymryd â chynlluniau addysg a thriniaeth deintyddol i gleifion mewn cymunedau gwledig yn Honduras a Ghana, a ariennir gan elusennau (megis Global Brigades) a noddwyr diwydiannol.

Yn yr un modd, rydym wedi cynyddu ein derbyniad o fyfyrwyr israddedig Erasmus + o wledydd fel Ffrainc a'r Almaen yn ddiweddar, sydd wedi ymgymryd â chyfnodau o ymchwil o fewn yr Ysgol Deintyddiaeth fel rhan o'u graddau israddedig.

O ganlyniad, rydym bob amser yn agored i ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr cyfnewid Ewropeaidd (gan israddedigion ac ôl-raddedigion BDS Deintyddiaeth a BSc Biowyddorau), a fyddai'n hoffi ymgymryd â chyfnodau astudio neu ymchwil tymor byr gyda ni.

Partneriaethau ymchwil rhyngwladol

Mae cydweithio ym maes ymchwil academaidd a diwydiannol yn rhan sylfaenol o'n henw da yn rhyngwladol ac rydym wedi datblygu rhai partneriaethau hirsefydlog a llwyddiannus iawn.

Mae ein cysylltiadau ffurfiol â China Medical University (CMU) a'r Fourth Military Medical University, yn profi'n bartneriaethau llwyddiannus, gyda sawl ymchwilydd sy'n ymweld yn treulio amser yma yn yr Ysgol Deintyddiaeth.

Mae gennym hefyd gysylltiadau cydweithredol sylweddol â sefydliadau academaidd eraill a phartneriaid diwydiannol mewn gwledydd, gan gynnwys Awstralia, Brasil, Tsieina, yr Almaen, Siapan, Norwy, Sweden ac UDA. Mae'r cydweithio hwn wedi arwain ar ddyfarnu grantiau ymchwil mawr, patentau, cyhoeddiadau a chyfieithu clinigol. Mae llawer o'n myfyrwyr ôl-raddedig a'n staff ôlddoethuriaeth wedi manteisio ar y cydweithio hyn i ymgymryd â chyfnodau o ymchwil mewn prifysgolion yn Awstralia, Norwy, Sweden ac UDA.

Wrth i'r Brifysgol barhau i gynyddu ei henw da yn rhyngwladol, mae'r Ysgol Deintyddiaeth yn parhau i feithrin partneriaethau academaidd a diwydiannol cydweithredol newydd ar raddfa fyd-eang.