Ewch i’r prif gynnwys

Unedau ymchwil

Daw'r Sefydliad Ymchwil Troseddu a Diogelwch ag arbenigedd rhyngddisgyblaethol o bob rhan o Brifysgol Caerdydd ynghyd drwy ein pedair uned ymchwil o fri.

Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu (UPSI)

Sefydlwyd Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu (UPSI) yn 2007 mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru i ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth ymchwil ar gyfer y grefft o blismona a gwyddorau plismona.

Ers ei sefydlu, mae'r Sefydliad wedi cael £5 miliwn o arian allanol o amrywiaeth o asiantaethau plismona a llywodraethol. Drwy gyfuniad o drylwyredd academaidd a phwyslais amlwg ar bolisïau ac arferion, mae wedi ennill bri rhyngwladol am ei arloesedd wrth gynllunio, datblygu ac asesu atebion newydd i broblemau plismona. Mae gwaith y Sefydliad yn amrywio o 'ddod o hyd i broblemau' i 'ddatrys problemau' ar draws y sbectrwm llawn o blismona.

Yn ddiweddar, cyrhaeddodd ymchwil UPSI i dreialu meddalwedd adnabod wynebau gan Heddlu De Cymru benawdau'r newyddion yn rhyngwladol ac fe'i defnyddiwyd fel tystiolaeth yn nyfarniad uchel lys cyntaf y byd ar ddefnydd yr heddlu o'r dechnoleg hon.


Grŵp Ymchwilio i Drais (VRG)

Mae'r Grŵp Ymchwilio i Drais (VRG) wedi sicrhau newid polisi a gweithredu ymarferol i leihau niwed yn gysylltiedig â thrais ac alcohol yn y DU a thramor.

Mae eu hymchwil yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • deall achosion trais a dyfeisio cymwysiadau byd real i helpu i'w atal
  • ymchwil sy’n edrych ar lwybrau sy’n arwain at at ddefnyddio a chamddefnyddio alcohol, ac effaith hyn ar iechyd a lles pobl drwy gydol eu bywydau
  • archwilio mentrau atal trais, gan weithio gyda darparwyr gwasanaethau - asiantaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, asiantaethau cyfiawnder troseddol, llywodraeth leol a'r sector gwirfoddol
  • gwerthuso effeithiolrwydd ymyriadau a gynlluniwyd i leihau effeithiau seicolegol, cymdeithasol ac economaidd trais a chamddefnyddio alcohol.

Daw cryfder ac enw da'r VRG o ymchwil ryngddisgyblaethol ar draws meysydd meddygaeth, iechyd cyhoeddus, deintyddiaeth, cyfiawnder troseddol, yr heddlu, seicoleg, gwyddor deunyddiau ac economeg.

Grŵp Dadansoddeg a Gwyddor Gwybodaeth Wasgaredig (DAIS)

Mae'r grŵp ymchwil Dadansoddeg a Gwyddor Gwybodaeth Wasgaredig (DAIS) yn datgloi potensial "data mawr" a "data cyflym" mewn sefyllfaoedd llinell flaen, lle mae angen i bobl a systemau cyfrifiadurol gydweithio mewn clymblaid o asiantaethau niferus. Mae ymchwil DAIS yn cyflawni cynnydd mewn deallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannol a gwyddor rhwydwaith i wella gallu technoleg i gynorthwyo clymbleidiau sy'n cydweithio mewn sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, fel trychinebau mawr, i wneud pobl yn fwy diogel.

Mae grŵp DAIS yn dod â chydweithwyr o Goleg Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol Caerdydd ac arbenigwyr mewn deallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannol, cyfrifiadura cymdeithasol, prosesu signalau a chyfrifiadura gwasgaredig ynghyd.

Rhaglen Ymchwil am Ddadansoddi Cyfathrebiadau o Ffynonellau Agored, (OSCAR)

Y rhaglen Ymchwil am Ddadansoddi Cyfathrebiadau o Ffynonellau Agored, (OSCAR) yw ein dull rhyngddisgyblaethol o ddeall ac ymchwilio i'r heriau a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil datblygiad y cyfryngau cymdeithasol a'r amgylchedd gwybodaeth newydd.

Gyda chyllid gan lywodraethau'r DU a rhyngwladol, yn ogystal â chynghorau ymchwil y DU, mae gwaith OSCAR wedi cynhyrchu tystiolaeth a dealltwriaeth ynglŷn â’r ffordd mae angen i'r heddlu ac asiantaethau diogelwch aildrefnu eu prosesau a'u systemau i ymateb i ecosystem y cyfryngau newydd, yn ogystal â phrofi a chymhwyso methodolegau arloesol i ddigwyddiadau'r byd real.

Mae'r tîm yng Nghaerdydd sy'n gweithio ar y materion hyn yn cynnwys gwyddonwyr cymdeithasol ac ymddygiadol, sy'n cydweithio'n agos â gwyddonwyr data a chyfrifiadurol. Roedd yr ymchwil gychwynnol yn y maes hwn yn canolbwyntio ar ymatebion cymdeithasol i ymosodiadau terfysgol difrifol. Yn fwy diweddar mae wedi esblygu i ganolbwyntio ar achosion a chanlyniadau ymgyrchoedd gwybodaeth ffug, a gweithrediadau ymyrryd a dylanwadu ar wybodaeth.